Urząd Gminy Turawa

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części południowo - wschodniej obszaru wsi Zawada i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY TURAWA
 
1. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Zawada.
 
           
            Na podstawie art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Turawa uchwały Nr XL/261/2010 z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części południowo - wschodniej obszaru wsi Zawada.                           
             Granicami planu miejscowego są: od północnego zachodu - droga krajowa nr 45 i droga powiatowa nr 1705, od wschodu i południowego wschodu - granica obrębu geodezyjnego wsi Zawada i linia kolejowa nr 301 Opole - Namysłów, od południowego zachodu - granica administracyjna gminy    i linia w kierunku drogi krajowej nr 45.
            Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Turawa uchwalone uchwałą Nr XL/256/2010 Rady Gminy Turawa z dnia 6 listopada 2010 r., określa w obszarze planu miejscowego rozwój istniejących terenów osadniczych i terenów usług oraz trasę planowanej obwodnicy drogowej dla drogi krajowej   nr 45 relacji  Opole - Kluczbork.
            Zakres opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie odpowiadał art. 15, ust 2 przywołanej wyżej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 
 
2. o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Zawada.
 
            Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. ) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części południowo - wschodniej obszaru wsi Zawada.
            Do sporządzenia projektu planu miejscowego przystąpiono na podstawie ww. uchwały Rady Gminy Turawa, określającej obszar, przedmiot oraz zakres   planu miejscowego.
     Na podstawie art. 21 ust. 1 i 2, pkt 23, lit d przywołanej wyżej ustawy z dnia 3 października 2008 r.zawiadamiam, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zostaje zamieszczone„Opracowanie ekofizjograficzne" sporządzone dla potrzeb studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Turawa. Wykaz danych dostępny jest w Urzędzie Gminy Turawa, oraz na stronie internetowej Urzędu pod adresem: www.bip.turawa.pl.
 
            Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego oraz uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego planu.   Uwagi iwnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Turawa, ul. Opolska 39c,  46-045 Turawa w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail:    w terminie do dnia 20 maja 2011 r.
            Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości lub terenu, których dotyczy.
 
 
 
                                                                                                                      Wójt Gminy TurawaPobierz DOCWniosek.doc

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Turawa
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Roman Konciała
Data wytworzenia: 08-04-2011r.
Metryczka
  • opublikowano:
    08-04-2011 09:27
    przez: Stanisława Brzozowska
Dane jednostki:

Urząd Gminy Turawa
46-045 Turawa
ul. Opolska 39c
NIP: 991-04-51-595 REGON: 531413320
Numer konta: B.S. Łubniany 45889700042001001638190001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 42 12 012, 77 42 12 109
fax: 77 42 12 073
e-mail: ug@turawa.pl
strona www: www.turawa.pl
NIP: 991-04-51-595
REGON: 531413320
Konto bankowe: B.S. Łubniany 45889700042001001638190001

Nasza strona używa plików cookies. Zapoznaj się z polityką prywatności oraz ochroną danych osobowych
×