Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały Rady Gminy Turawa - 2017 rok

PDFUchwała Nr XXIII.145.17.pdfw sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Turawa na lata 2017-2021
PDFUchwała Nr XXIII.146.17.pdfw sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych na terenie gminy Turawa
PDFUchwała Nr XXIII.147.17.pdfw sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/212/2014
PDFUchwała Nr XXIV.148.2017.pdf w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

PDFUchwała Nr XXV.149.17.pdf w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Turawa oraz określenie granic ich obwodów
PDFUchwała Nr XXV.150.17.pdfw sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2017 r.
PDFUchwała Nr XXV.151.17.pdfw sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
PDFUchwała Nr XXV.152.17.pdfw sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Turawa na 2017 rok
PDFUchwała Nr XXV.153.17.pdfw sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr XXVI.154.17.pdf w sprawie zmiany budżetu gminy w 2017 roku

PDFUchwała Nr XXVII.155.17.pdf w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Turawa za 2016 r.
PDFUchwała Nr XXVII.156.17.pdfw sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Turawa za 2016 rok
PDFUchwała Nr XXVII.157.17.pdfw sprawie zmiany budżetu gminy w 2017 roku
PDFUchwała Nr XXVII.158.17.pdfw sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała Nr XXVII.159.17.pdfw sprawie przyjęcia do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Turawa
na lata 2015-2020

PDFUchwała Nr XXVIII.160.17.pdfw sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru wsi TurawaPDFRozstrzygnięcie nadzorcze wobec uchwały Nr XXVII.160.17.pdf

PDFUchwała Nr XXVIII.161.17.pdfw sprawie nadania Statutu Publicznej Szkole Podstawowej w Turawie
PDFUchwała Nr XXVIII.162.17.pdfw sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej w miejscowości Zawada, Gmina Turawa
PDFUchwała Nr XXVIII.163.17.pdfw sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Turawa
PDFUchwała Nr XXVIII.164.17.pdfw sprawie zmiany budżetu gminy w 2017 roku
PDFUchwała Nr XXVIII.165.17.pdfw sprawie odwołania skarbnika gminy Turawa
PDFUchwała Nr XXVIII.166.17.pdfw sprawie powołania skarbnika gminy Turawa
PDFUchwała Nr XXVIII.167.17.pdfw sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn.: "Urzędy dostępne on-line" przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

PDFUchwała Nr XXIX.168.17.pdf w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018-2021
PDFUchwała Nr XXIX.169.17.pdf w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa
PDFUchwała Nr XXIX.170.17.pdf w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Turawa
PDFUchwała Nr XXIX.171.17.pdfw sprawie przekazania mienia, należności i zobowiązań Publicznego Gimnazjum w Turawie
PDFUchwała Nr XXIX.172.17.pdfw sprawie zmiany budżetu gminy w 2017 roku
PDFUchwała Nr XXIX.173.17.pdfw sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr XXX.174.17.pdf w sprawie przedłużenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
PDFUchwała Nr XXX.175.17.pdf w sprawie zmiany budżetu gminy w 2017 roku
PDFUchwała Nr XXX.176.17.pdf w sprawie przedłużenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

PDFUchwała Nr XXXI.177.17.pdf w sprawie określenia minimalnych stawek dzierżawy gruntów i stawek czynszu za lokale użytkowe oraz
minimalnej ceny ciepła za c.o. na terenie Gminy Turawa obowiązujących od dnia 1 stycznia 2018 r.
PDFUchwała Nr XXXI.178.17.pdfw sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
PDFUchwała Nr XXXI.179.17.pdfw sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny
PDFUchwała Nr XXXI.180.17.pdfw sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Turawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
PDFUchwała Nr XXXI.181.17..pdfw sprawie zmiany budżetu gminy w 2017 r.
PDFUchwała Nr XXXI.182.17.pdfw sprawie zatwierdzenia dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
PDFUchwała Nr XXXI.183.17.pdfw sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Bierdzanach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Bierdzanach
PDFUchwała Nr XXXI.184.17.pdfw sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Ligocie Turawskiej w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Ligocie Turawskiej
PDFUchwała Nr XXXI.185.17.pdfw sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Osowcu w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Osowcu
PDFUchwała Nr XXXI.186.17.pdfw sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Zawadzie

PDFUchwała Nr XXXII.187.17.pdfw sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Turawa
PDFUchwała Nr XXXII.188.2017.pdfw sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Turawa na 2018 rok
PDFUchwała Nr XXXII.189.17.pdfw sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
PDFUchwała Nr XXXII.190.17.pdf w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki takiej opłaty
PDFUchwała Nr XXXII.191.17.pdfw sprawie zmiany budżetu gminy w 2017 r.