Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenia Wójta - 2020 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0050.1.2020.pdf w sprawie ustalenia  planu finansowego budżetu gminy na 2020 r.

PDFZarządszenie Nr OR.0050.2.2020.pdf w sprawie przekazania  uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym gminy
PDFZarządzenie Nr OR.0050.3.2020.pdf w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę  w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność G.Turawa oraz  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
PDFZarządzenie Nr OR.0050.4.2020.pdf w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty, które zostały złożone w otwartych konkursach  ofert na realizację  zadań publicznych w 2020 roku na terenie Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.5.2020.pdf w sprawie zmiany budżetu gminy w 2020 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.6.2020.pdf w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2020 rok
PDFZarządzenie Nr OR.0050.7.2020.pdf w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu"Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2020 r."

PDFZarządzenie Nr OR.0050.8.2020.pdf w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnymi postępowaniu  uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych  prowadzonych przez gminę Turawa
PDFZarządzenie Nr OR.0050.9.2020.pdf w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu  uzupełniającym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.10.2020.pdf w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0050.11.2020.pdf w sprawie  ustalenia  liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów  wyborczych 
PDFZarządzenie Nr OR.0050.12.2020.pdf w sprawie  upoważnienia do podpisywania spisów wyborców  w wyborach Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.13.2020.pdf w sprawie upoważnienia  do sporządzania spisu wyborców, wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania i sporządzania  pełnomocnictw do głosowania  w wyborach Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

PDFZarządzenie Nr OR. 0050.13 A.2020.pdf w sprawie wzorów wniosków i umów o dofinansowanie zadania realizowanego przez kluby sportowe lub
gminne zrzeszenie oraz sprawozdania z realizacji zadania objętego dotacją w zakresie rozwoju sportu na obszarze gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.15.2020.pdf w sprawie przekazania samochodu specjalnego - pożarniczego marki Jelcz w formie darowizny na rzecz OSP w Osowcu

PDFZarządzenie Nr OR.0050.16.2020.pdf w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.17.2020.pdfw sprawie powołania koordynatora  gminnego do spraw informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.18.2020.pdf w sprawie powołania  Gminnej Komisji Urbanistyczno -Architektonicznej dla Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.19.2020.pdf w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OR.0050.20.2020.pdf w spr.powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr OR.0050.22.2020.pdf  w sprawie zmian w  planie  finansowym  budżetu gminy na 2020 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.23.2020.pdf w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych oraz informacji o stanie mienia za  2019 rok

PDFZarządzenie Nr OR. 0050.24.2020.pdf w sprawie zmian w planie finansowym  budżetu gminy na 2020 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.25.2020.pdf w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej

PDFZarządzenie Nr OR.0050.26.2020.pdf w sprawie zmian w  planie  finansowym  budżetu gminy na 2020 r.
PDFZarządzenie Nr OR.0050.27.2020.pdf w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej
PDFZarządzenie Nr OR.0050.28.2020.pdf w sprawie zmian w  planie  finansowym  budżetu gminy na 2020 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.29.2020.pdf w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Uczniowski Klub Sportowy Gminny Ośrodek Szkolenia Dzieci i Młodzieży "TURAWA" , ul. Dworcowa ( stadion), 46-023 Osowiec

PDFZarządzenie Nr OR.0050.30.2020.pdf w sprawie trybu udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych w związku z COVID-19 dla podatników prowadzących działalność gospodarczą

 PDFZarządzenie Nr OR.0050.31.2020.pdf  w sprawie określenia stawek czynszu dzierżawnego gruntu dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Turawa 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.32.2020.pdf w sprawie zmiany budżetu gminy w 2020 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.33.2020.pdf w sprawie zmian w  planie  finansowym  budżetu gminy na 2020 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.34.2020.pdf w sprawie zmiany budżetu gminy w 2020 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.36.2020.pdf  w sprawie zmiany budżetu gminy w 2020 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.38.2020.pdf w sprawie sprzedaży działek stanowiących własność Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OR.0050.39.2020.pdf w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do sprzedaży

PDFZarządzenie Nr OR.120.40.2020.pdf w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego
PDFZarządzenie Nr OR.0050.41.2020.pdf w sprawie upoważnienia do sporządzania spisu wyborców,wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania  i sporządzania pełnomocnictw do głosowania  w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28.06.2020 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.42.2020.pdf w sprawie ustalenia liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych  i plakatów komitetów  wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.46.2020.pdf w sprawie zmiany budżetu gminy w 2020 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.48.2020.pdf w sprawie zmiany budżetu gminy w 2020 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.51.2020.pdf w sprawie zmiany budżetu gminy w 2020 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.53.2020.pdf w sprawie  powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

PDFZarządzenie Nr OR.0050.55.2020.pdf w sprawie zmiany budżetu gminy w 2020 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.57.2020.pdf w sprawie zmiany budżetu gminy w 2020 r.

PDFZarządzenie nr OR.0050.60.2020.pdf w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu gminy na 2020 rok

PDFZarządzenie nr OR.0050.61.2020.pdf w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do opiniowania wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Turawa