Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Turawa Biuletyn Informacji Publicznej

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - zezwolenia, zmiany, likwidacja, zawieszenia, wznowienia działalności gospodarczej

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Najważniejsze akty prawne regulujące podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej:

 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zmianami)
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1808 z późn. zmianami)
 • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 117, poz. 1237 z późn. zmianami)

Wniosek o wpis do CEIDG może być złożony za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG  z BIP Ministra Gospodarki lub na formularzu (w formie papierowej) w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy (miasta). Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat, a organem ewidencjalnym jest Minister Gospodarki. Poprawny wniosek organ gminy przekształca na formę dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG.

Wniosek zawierający informacje o wykreśleniu albo zmianie wpisu przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć w terminie 7 dni od dnia zmiany danych. Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienie działalności następuje na wniosek przedsiębiorcy.

Brak wniosku o wznowienie działalności w okresie 24 miesięcy, skutkuje likwidacją działalności z urzędu, przez Ministra Gospodarki.

Wnoiski w sprawie działalności gospodarczej przyjmuje się w pok. nr 20.

Metryczka
 • wytworzono:
  22-06-2004
  przez: Roman Borkowski
 • opublikowano:
  22-06-2004 16:02
  przez: Stanisława Brzozowska
 • zmodyfikowano:
  03-01-2014 17:40
  przez: Roman Wiench
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Turawa
  odwiedzin: 11092
Dane jednostki:

Urząd Gminy Turawa
46-045 Turawa
ul. Opolska 39c
NIP: 991-04-51-595 REGON: 531413320
Numer konta: B.S. Łubniany 45889700042001001638190001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 42 12 012, 77 42 12 109
fax: 77 42 12 073
e-mail: ug@turawa.pl
strona www: www.turawa.pl
NIP: 991-04-51-595
REGON: 531413320
Konto bankowe: B.S. Łubniany 45889700042001001638190001