Urząd Gminy Turawa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS)

GMINNY OŚRODEK POMOCY W TURAWIE

 

ul. Opolska 39 c
 Nr pokoju 12 , 13, 14
tel. bezpośredni: 421 22 29, lub poprzez centralkę Urzędu Gminy


e-mail:
 

Kierownik mgr Barbara Bosy

Główny ksiegowy Jolanta Chwalczyk

pracownicy socjalni:

 - mgr Magdalena Oleksyn

rejon (Osowiec, Węgry, Zakrzów Turawski)


- Krystyna Kurek

rejon (Zawada, Kotórz Wielki, Rzędów, Kadłub Turawski, Ligota Turawska)


- mgr Anna Mathes

rejon (Turawa, Turawa-Marszałki, Kotórz Mały, Bierdzany)

 

Pracownik prowadzący świadczenia rodzinne

- Barbara Bosy

- Beata Wicher


Statut prawny jednostki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostka organizacyjną powołaną Uchwałą Nr XIV/64/90 Gminnej Rady Narodowej w Turawie z dnia 27.02.1990 r
 

Zasady udzielania świadczeń z pomocy społecznej

Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie, zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcom, zamieszkującym i przebywającym na tym terytorium, posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub status uchodźcy, nadany w Rzeczypospolitej Polskiej oraz obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, na zasadach określonych w ustawie, w szczególności z powodu:
 

 1. ubóstwa;

 2. sieroctwa;

 3. bezdomności;

 4. bezrobocia;

 5. niepełnosprawności;

 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;

 7. przemocy w rodzinie;

 8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

 9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

 10. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze;

 11. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;

 12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

 13. alkoholizmu lub narkomanii;

 14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

 15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom w przypadku występowania jednej z powyższych okoliczności, a których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej:
 

 1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł, zwanej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”

 2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł, zwanej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”

 3. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej „kryterium dochodowym rodziny”

Do dochodów nie wlicza się:

 • alimentów świadczonych przez osoby w rodzinie na rzecz innych osób

 • jednorazowych świadczeń socjalnych

 • świadczeń w naturze

 • świadczenia pieniężnego w postaci składki na ubezpieczenie społeczne, opłacanej przez ośrodki pomocy społecznej

W razie wystąpienia rażących dysproporcji między wysokością dochodu a rzeczywistą sytuacją majątkową stwierdzoną przez pracownika socjalnego, kierownik ośrodka pomocy społecznej może odmówić przyznania świadczeń z pomocy społecznej.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie prowadzi:

Świadczenia rodzinne

 

więcej:   

ODTświadczenia rodzinne
 

 

Fundusz alimentacyjny

 

więcej

ODTFundusz alimentacyjny.odt

 

Dodatki mieszkaniowe

 

więcej

DOCinformacja o dodatkach mieszkniowych.doc

 

Metryczka
 • wytworzono:
  13-02-2004
  przez: Joanna Kurek
 • opublikowano:
  13-02-2004 14:27
  przez: Stanisława Brzozowska
 • zmodyfikowano:
  31-05-2017 12:33
  przez: Roman Wiench
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Turawa
  odwiedzin: 12576
Dane jednostki:

Urząd Gminy Turawa
46-045 Turawa
ul. Opolska 39c
NIP: 991-04-51-595 REGON: 531413320
Numer konta: B.S. Łubniany 45889700042001001638190001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 42 12 012, 77 42 12 109
fax: 77 42 12 073
e-mail: ug@turawa.pl
strona www: www.turawa.pl
NIP: 991-04-51-595
REGON: 531413320
Konto bankowe: B.S. Łubniany 45889700042001001638190001

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×