Urząd Gminy Turawa Biuletyn Informacji Publicznej

Postanowienie o zawieszeniu - stacja paliw w Zawadzie

OŚ.V.6220.5.2014                                                                                                                                    Turawa, 11 września 2014 r.


P o s t a n o w i e n i e

Na podstawie art. 97 § 1, pkt 4 i art 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm. )

p o s t a n a w i a m

Zawiesić postępowanie w związku z koniecznością sporządzenia dodatkowej dokumentacji przez Pana Kazimierza Kurowskiego Pracownia Projektowa PROKOM z siedzibą w Opolu przy ul. Ozimskiej 8 działającego z upoważnienia firmy LOTOS Paliwa Sp. z o.o.

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z art. 97 § 1, pkt 4 ustawy 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) organ administracji publicznej zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 98 § 2 powyższej ustawy, jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane.

Z uwagi na powyższe, po analizie zebranych materiałów orzeka się jak w sentencji niniejszego postanowienia.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

Otrzymują:
1. Pracownia Projektowa PROKOM, ul. Ozimska 8, 45 – 057 Opole,

2. Tablica Ogłoszeń Urzędu Gminy Turawa,

3. BIP Turawa,

4. A/a.

Metryczka
 • wytworzono:
  12-09-2014
  przez: Julia Zielińska
 • opublikowano:
  12-09-2014 09:42
  przez: Julia Zielińska
 • zmodyfikowano:
  12-09-2014 09:43
  przez: Julia Zielińska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Turawa
  odwiedzin: 7912
Dane jednostki:

Urząd Gminy Turawa
46-045 Turawa
ul. Opolska 39c
NIP: 991-04-51-595 REGON: 531413320
Numer konta: B.S. Łubniany 45889700042001001638190001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 42 12 012, 77 42 12 109
fax: 77 42 12 073
e-mail: ug@turawa.pl
strona www: www.turawa.pl
NIP: 991-04-51-595
REGON: 531413320
Konto bankowe: B.S. Łubniany 45889700042001001638190001

Nasza strona używa plików cookies. Zapoznaj się z polityką prywatności oraz ochroną danych osobowych
×