Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY TURAWA w sprawie udostępnienia Opracowania Ekofizjograficznego w związku z uchwałą Rady Gminy Turawa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz. płn-zach. obszaru wsi Zawada

 
 
ZAWIADOMIENIE
WÓJTA GMINY TURAWA
 
 
Stosownie do art. 21 ust. 2 pkt 23d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)
 
WÓJT GMINY TURAWA
w związku z podjęciem przez Radę Gminy Turawa uchwały Nr XXXIX/251/2010 z dnia 15 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części północno - zachodniej obszaru wsi Zawada,
zawiadamia, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, który znajduje się na stronie internetowej Urzędu pod adresem www.bip.turawa.pl
 
 zamieszczono
 
OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE
sporządzone dla potrzeb studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Turawa
 
Opracowanie ekofizjograficzne znajduje się w Urzędzie Gminy w Turawie, przy ulicy Opolskiej 39c i może być udostępnione zainteresowanym do wglądu na zasadach określonych w art. 8 - 15 przywołanej wyżej ustawy.
 
 
                                                                                                                            Wójt Gminy Turawa               

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Turawa
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Roman Konciała
Data wytworzenia: 31-03-2011r.