Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części północno - zachodniej obszaru wsi Zawada i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 
 
OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY TURAWA
 
1. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części północno - zachodniej obszaru wsi Zawada.
 
            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Turawa uchwały Nr XXXIX/251/2010 z dnia 15 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części północno - zachodniej obszaru wsi Zawada.                         
             Granicami planu miejscowego są: od północnego zachodu - granica administracyjna gminy Turawa, od północnego wschodu - granica obrębu geodezyjnego wsi Zawada, od południowego wschodu - droga krajowa nr 45 i droga powiatowa nr 1705 wraz z tymi drogami, od południowego zachodu - trasa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Dobrzeń - Ozimek.
            Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Turawa uchwalone uchwałą Nr XL/256/2010 Rady Gminy Turawa z dnia 6 listopada 2010 r., określa w obszarze   planu miejscowego rozwój istniejących terenów osadniczych i terenów usług.                  
            Zakres opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie odpowiadał art. 15, ust 2 przywołanej wyżej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 
2. o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części północno - zachodniej obszaru wsi Zawada.
 
            Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. ) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części północno - zachodniej obszaru wsi Zawada.
            Do sporządzenia projektu planu miejscowego przystąpiono na podstawie ww. uchwały Rady Gminy Turawa, określającej obszar, przedmiot oraz zakres   planu miejscowego.
     Na podstawie art. 21 ust. 1 i 2, pkt 23, lit d przywołanej wyżej ustawy z dnia 3 października      2008 r.   zawiadamiam, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zostaje zamieszczone„Opracowanie ekofizjograficzne" sporządzone dla potrzeb studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Turawa. Wykaz danych dostępny jest w Urzędzie Gminy Turawa, oraz na stronie internetowej Urzędu pod adresem: www.bip.turawa.pl.
 
            Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego oraz uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego planu. Uwagi iwnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Turawa, ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail:   w terminie do dnia 13 maja   2011 r.
            Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości lub terenu, których dotyczy.
 
 
Pobierz  DOCWniosek.doc (27,50KB)


 
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Turawa
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Roman Konciała
Data wytworzenia: 31-03-2011r.