Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług publicznych i komercyjnych wsi Zawada gmina Turawa,uchwalonego uchwałą nr XXIX/236/2005 Rady Gminy Turawa z dnia 25.11.2005

 
 
OBWIESZCZENIE
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu usług publicznych i komercyjnych wsi Zawada gmina Turawa, uchwalonego uchwałą nr XXIX/236/2005 Rady Gminy Turawa
z dnia 25. 11. 2005r.
 
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) oraz w związku z uchwałą Nr XXXIX/253/2010 Rady Gminy Turawa z dnia 15 października 2010r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług publicznych i komercyjnych wsi Zawada gmina Turawa, uchwalonego uchwałą nr XXIX/236/2005 Rady Gminy Turawa z dnia 25. 11. 2005r., obejmującego obszar ograniczony granicą gminy, do działki o numerze ewidencyjnym 386/21, z włączeniem części tej działki, ograniczony dalej drogą krajową nr 46 (północna obwodnica Opola) oraz drogą łączącą drogę krajową nr 46 z układem dróg miejskich w Opolu,wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24 czerwca do 22 lipca 2011 roku, w siedzibie Urzędu Gminy Turawa, ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa, w pok. nr 36 w dniach i godzinach pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 lipca 2011 roku w siedzibie Urzędu Gminy Turawa, ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa, w sali konferencyjnej nr 24 o godz. 1300.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Turawa na adres: Urząd Gminy Turawa, ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 sierpnia 2011 roku.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) wymieniony wyżej projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.
Na podstawie art. 21 i art. 39 wyżej wymienionej ustawy zawiadamiam o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, danych o: projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług publicznych i komercyjnych wsi Zawada gmina Turawa, uchwalonego uchwałą nr XXIX/236/2005 Rady Gminy Turawa z dnia 25. 11. 2005r., obejmującego obszar ograniczony granicą gminy, do działki o numerze ewidencyjnym 386/21, z włączeniem części tej działki, ograniczony dalej drogą krajową nr 46 (północna obwodnica Opola) oraz drogą łączącą drogę krajową nr 46 z układem dróg miejskich w Opolu,wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opracowaniu ekofizjograficznym oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
W związku z art. 39 ust.1 pkt 3 wyżej wymienionej ustawy, każdy może złożyć uwagi i wnioski do projektu planu. Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Wójt Gminy Turawa. Uwagi i wnioski należy składać na piśmie na adres: Urząd Gminy Turawa, ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 sierpnia 2011 roku.
 
Wójt Gminy Turawa
Waldemar Kampa

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Turawa
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Roman Konciała
Data wytworzenia: 14-06-2011r.