Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał Rady Gminy Turawa - 2015 rok

PDFw spr. podatków.pdf (189,32KB) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
PDFw spr. uchylenia.pdf (189,09KB) w sprawie uchylenia uchwały Nr V/47/2003 Rady Gminy Turawa z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie opłaty miejscowej na terenie gminy Turawa
PDFw spr. wzoru deklaracji.pdf (293,00KB) w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek leśny.
PDFw spr. wzóe inf..pdf (304,82KB) w sprawie określenia wzoru formularza informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
PDFw spr. wzór dekl. nieruch..pdf (293,18KB) w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości.

PDFw spr. WPF.pdf (96,30KB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFw spr.RLGD.pdf (229,53KB) w sprawie członkostwa Gminy Turawa w Stowarzyszeniu Rybacka Lokalna Grupa Działania„Opolszczyzna” w charakterze członka zwyczajnego tego Stowarzyszenia
PDFw spr. rocznego programu.pdf (287,68KB) w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Turawa z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2016 rok
PDFw spr. minimalnych stawek dzierżawy w 2016 r..pdf (225,59KB)w sprawie minimalnych stawek dzierżawy gruntów i stawek czynszu za lokale użytkowe oraz minimalnej
ceny ciepła za C.O. na terenie gminy Turawa obowiązujących od 1 stycznia 2016 r.
PDFw spr. nadania nazwy ul. w m. Zawada.pdf (945,45KB) w sprawie nadania nazw ulicom zlokalizowanym w miejscowości Zawada, Gmina Turawa
PDFw spr. przedłużenia taryf na 2016 r. WiK Turawa.pdf (190,86KB) w sprawie przedłużenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
PDFw spr. stawek od śr. transportowych.pdf (417,00KB) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
PDFw spr. zatwierdzenia taryf na 2016 r. WiK Opole.pdf (360,78KB) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na
okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
PDFw spr. zmiany budzetu gminy w 2015 r..pdf (271,35KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2015 roku
PDFw sprawie dopłaty do ścieków w 2016 r..pdf (207,19KB) w sprawie zatwierdzenia dopłaty do odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

PDFProjekt dotacja.pdf (190,15KB) w sprawie udzielenia dotacji w 2015 roku na realizację zadań w zakresie prac konserwatorskich,restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
PDFProjekt inkaso.pdf (173,98KB)w sprawie uchylenia Uchwały Nr XI/66/2011 Rady Gminy Turawa z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
PDFProjekt ławnicy.pdf (98,99KB)w sprawie wyboru ławników
PDFProjekt plan jezioro.pdf (1,94MB)w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Turawa, obejmującego obrzeża Jezior Turawskich, uchwalonego Uchwałą nr XXVII/166/2009 Rady Gminy z dnia 5 czerwca 2009 roku
PDFProjekt plan Turawa cz.II.pdf (3,80MB)w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części obszaru wsi Turawa, gmina Turawa
PDFProjekt plan Turawy I cz..pdf (2,63MB)w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru wsi Turawa, gmina Turawa
PDFProjekt zmiana budżetu.pdf (270,98KB)w sprawie zmiany budżetu gminy w 2015 roku

PDFProjekt 29.05.2015.pdf (178,36KB) w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie

PDFProjekt uchwały na 29.05.2015 r..pdf (192,80KB) w sprawie przystąpienia do tworzenia i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania
,,Kraina Dinozaurów’’ w ramach perspektywy finansowej 2014-2020

PDFProjekt uchwały.pdf (206,22KB) w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu do komunalnej spółki
z o.o. ,,Wodociągi i Kanalizacja Turawa” z siedzibą w Kotorzu Małym.
PDFProjekt uchwały.pdf (193,10KB)w sprawie przystąpienia do tworzenia i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania
,,Kraina Dinozaurów’’ w ramach perspektywy finansowej 2014-2020
PDFProjekt uchwały w sprawie.pdf (188,72KB)w sprawie zmiany budżetu gminy w 2015 roku
PDFProjekt uchwały..pdf (93,53KB)w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFProjekt uchwały 1.pdf (147,02KB) w sprawie wyboru członków Zgromadzenia Związku Gmin "Dolna Mała Panew"w Turawie na okres kadencji 2014-2015

PDFProjekt uchwały.pdf (104,38KB) w sprawie umocowania Przewodniczącego Rady Gminy Turawa do udzielenia pełnomocnictwa

PDFProjekt uchwały.pdf (194,42KB) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2015 r.
PDFProjekt uchwały na 9.01.2015 r.pdf (216,75KB) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015

PDFProjekt uchwały.pdf (334,77KB) w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Turawa nr XXV/158/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiegopn. „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna na lata 2007-2013

PDFProjekt uchwały.pdf (209,85KB) w sprawie zatwierdzenia dopłaty do odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.