Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy Turawa - 2015 rok

PDFUchwała Nr III.13. 2015.pdf (69,58KB) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Turawa PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr III.13.2015.pdf (88,55KB) PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr III.13.2015.pdf (80,42KB)

PDFUchwała Nr III.14.2015.pdf (1,37MB) w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Turawa na 2015 rok

PDFUchwała Nr III.15.2015.pdf (186,94KB) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015

PDFUchwała Nr III.16.2015.pdf (312,61KB) w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Turawa nr XXV/158/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.w sprawieprzystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna na lata 2007-2013

PDFUchwała Nr III.17.2015.pdf (94,22KB) w sprawie zatwierdzenia dopłaty do odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

PDFUchwała Nr III.18.2015.pdf (249,01KB) w sprawie odmowy uchylenia uchwały.

PDFUchwała Nr IV.19.2015.pdf (184,22KB) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2015 r.

PDFUchwała Nr IV.20.2015.pdf (165,69KB) w sprawie zmiany Uchwały Nr III/14/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 9 stycznia 2015r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Turawa na 2015 rok

PDFUchwała Nr IV.21.2015.pdf (167,81KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2015 roku

PDFUchwała Nr IV.22.2015.pdf (284,98KB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr IV.23.2015.pdf (59,24KB) w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom i przewodniczącemu zarządu osiedla

PDFUchwała Nr IV.24.2015.pdf (54,21KB) w sprawie wyboru członków Zgromadzenia Związku Gmin "Dolna Mała Panew" w Turawie na okres kadencji 2014-2018

PDFUchwała Nr IV.25.2015.pdf (94,20KB) w sprawie umocowania Przewodniczącego Rady Gminy Turawa do udzielenia pełnomocnictwa

PDFUchwała Nr V.26.2015.pdf (94,23KB) w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
PDFUchwała Nr V.27.2015.pdf (185,29KB) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnościzwierząt na terenie Gminy Turawa w 2015 r.
PDFUchwała Nr V.28.2015.pdf (96,30KB) w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom i przewodniczącemu zarządu osiedla
PDFUchwała Nr V.29.2015.pdf (337,97KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2015 roku
PDFUchwała Nr V.30.2015.pdf (436,67KB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała Nr V.31.2015.pdf (110,63KB) w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu do komunalnej spółki z o.o. ,,Wodociągi i Kanalizacja
Turawa” z siedzibą w Kotorzu Małym oraz upoważnienia Wójta Gminy Turawa do złożenia w imieniu Gminy Turawa oświadczenia o objęciu nowo utworzonych udziałów w kapitale zakładowym tej samej spółki.PDFOdmowa publikacji Uchwały Nr V.31.2015.pdf (74,02KB)
PDFUchwała Nr V.32.2015.pdf (122,87KB) w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Turawa
PDFUchwała Nr V.33.2015.pdf (130,84KB) w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Turawa na lata 2015 - 2019.

PDFUchwała Nr VI.34.2015.pdf (87,87KB) w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie
PDFUchwała Nr VI.35.2015.pdf (107,44KB)w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu do komunalnej spółki z o.o. ,,Wodociągi i KanalizacjaTurawa” z siedzibą w Kotorzu Małym
PDFUchwała Nr VI.36.2015.pdf (92,68KB)w sprawie przystąpienia do tworzenia i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania,,Kraina Dinozaurów’’ w ramach perspektywy finansowej 2014-2020
PDFUchwała Nr VI.37.2015.pdf (178,97KB)w sprawie zmiany budżetu gminy w 2015 roku
PDFUchwała Nr VI.38.2015.pdf (290,36KB)w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała Nr VI.39.2015.pdf (90,89KB)w sprawie zmiany uchwały Nr V/32/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 27 marca 2015 r., dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Turawa

PDFUchwała Nr VII.40.2015.pdf (83,78KB) w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Turawa za 2014 r.
PDFUchwała Nr VII.41.2015.pdf (87,54KB) w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Turawa za 2014 rok.
PDFUchwała Nr VII.42.2015.pdf (96,78KB) w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom i przewodniczącemu zarządu osiedla
PDFUchwała Nr VII.43.2015.pdf (173,17KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2015 roku
PDFUchwała Nr VII.44.2015.pdf (6,79MB) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego wsi Kotórz Mały i części miejscowości Węgry przy ulicy Węgierskiej uchwalonego Uchwałą nr XXXVI/224/2014 Rady Gminy Turawa z dnia 9 października 2014 roku,publikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego w dniu 21 października 2014 r., poz 2306
PDFUchwała Nr VII.45.2015.pdf (1,55MB) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części obszaru wsi Zawada uchwalonego Uchwałą nr XX/125/2012 Rady Gminy Turawa z dnia 7 grudnia 2012 roku, publikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego w dniu 15 stycznia 2013 r., poz. 163

PDFUchwała Nr VII.46.2015.pdf (1,53MB) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części obszaru wsi Zawada uchwalonego Uchwałą nr XXII/138/2013 Rady Gminy Turawa z dnia 7 lutego 2013 roku, publikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego w dniu 20 marca
2013 r., poz. 758

PDFUchwała Nr VIII.47.2015.pdf (94,20KB)w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
PDFUchwała Nr VIII.48.2015.pdf (92,50KB) w sprawie powołania zespołu ds.zaopiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych
PDFUchwała Nr VIII.49.2015.pdf (94,84KB) w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
PDFUchwała Nr VIII.50.2015.pdf (162,05KB) w sprawie załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Turawa

PDFUchwała Nr IX.51.2015.pdf (94,70KB) w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
PDFUchwała Nr IX.52.2015.pdf (253,83KB)w sprawie zmiany budżetu gminy w 2015 roku
PDFUchwała Nr IX.53.2015.pdf (291,68KB)w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała Nr IX.54.2015.pdf (161,58KB) w sprawie wyrażenia stanowiska wobec projektu ustawy Prawo wodne
PDFUchwała Nr IX.55.2015.pdf (178,18KB)w sprawie nadania nazwy pomnikowi przyrody
PDFUchwała Nr IX.56.2015..pdf (180,23KB)w sprawie odmowy uchylenia uchwały

PDFUchwała Nr X.57.2015.pdf (2,57MB)w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegopołudniowej części obszaru wsi Turawa, gmina Turawa
PDFUchwała Nr X.58.2015.pdf (3,74MB)w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części obszaru wsi Turawa, gmina Turawa
PDFUchwała Nr X.59.2015.pdf (1,87MB)w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Turawa, obejmującego obrzeża Jezior Turawskich, uchwalonego Uchwałą nr XXVII/166/2009 Rady Gminy z dnia 5 czerwca 2009 roku
PDFUchwała Nr X.60.2015.pdf (89,28KB)w sprawie uchylenia Uchwały Nr XI/66/2011 Rady Gminy Turawa z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
PDFUchwała Nr X.61.2015.pdf (264,03KB)w sprawie zmiany budżetu gminy w 2015 roku
PDFUchwała Nr X.62.2015.pdf (93,40KB)w sprawie udzielenia dotacji w 2015 roku na realizację zadań w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
PDFUchwała Nr X.63.2015.pdf (89,89KB)w sprawie wyboru ławników

PDFUchwała Nr XI.64.2015.pdf (328,29KB) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
PDFUchwała Nr XI.65.2015.pdf (98,59KB)w sprawie minimalnych stawek dzierżawy gruntów i stawek czynszu za lokale użytkowe oraz minimalnejceny ciepła za C.O. na terenie gminy Turawa obowiązujących od 1 stycznia 2016 r.
PDFUchwała Nr XI.66.2015.pdf (246,33KB)w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na
okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
PDFUchwała Nr XI.67.2015.pdf (93,46KB)w sprawie przedłużenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od
1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
PDFUchwała Nr XI.68.2015.pdf (94,40KB)w sprawie zatwierdzenia dopłaty do odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na
okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
PDFUchwała Nr XI.69.2015.pdf (96,53KB)w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
PDFUchwała Nr XI.70.2015.pdf (819,86KB)w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości
PDFUchwała Nr XI.71.2015.pdf (728,51KB)w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek leśny
PDFUchwała Nr XI.72.2015.pdf (1,05MB)w sprawie określenia wzoru formularza informacji
na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
PDFUchwała Nr XI.73.2015.pdf (842,65KB) w sprawie nadania nazw ulicom zlokalizowanym w miejscowości Zawada, Gmina Turawa
PDFUchwała Nr XI.74.2015.pdf (264,31KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2015 roku
PDFUchwała Nr XI.75.2015.pdf (310,27KB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała Nr XI.76.2015.pdf (102,27KB) w sprawie członkostwa Gminy Turawa w Stowarzyszeniu Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna” w charakterze członka zwyczajnego tego Stowarzyszenia
PDFUchwała Nr XI.77.2015.pdf (194,31KB) w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Turawa z Organizacjami Pozarządowymi
oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2016 rok

PDFUchwała Nr XII.78.2015.pdf (322,24KB) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Turawa
PDFUchwała Nr XII.79.2015.pdf (1,62MB)w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Turawa na 2016 rok
PDFUchwała Nr XII.80.2015 r..pdf (195,05KB)w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016
PDFUchwała Nr XII.81.2015 r..pdf (178,40KB)w sprawie zmiany budżetu gminy w 2015 roku
PDFUchwała Nr XII.82.2015.pdf (353,84KB)w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli,oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Turawa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
PDFUchwała Nr XII.83.2015.pdf (96,63KB)w sprawie wystąpienia z apelem do Wojewody Opolskiego dotyczącym podjęcia dialogu w zakresie prawidłowego finansowania zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej
PDFUchwała Nr XII.84.2015.pdf (92,82KB)w sprawie sprzeciwu wobec działań mających na celu zmianę granic Gminy Turawa poprzez zmniejszenie obszaru na rzecz Miasta Opola