Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs opieka 2016

KONKURS OFERT NA DOTACJE W 2016 r.
GMINA TURAWA
reprezentowana przez
Wójta Gminy Turawa
ogłasza konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Turawa
na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

RODZAJ ZADANIA
pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

  • opieka domowa nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi i starszymi oraz opieka paliatywna,
  • rehabilitacja lecznicza osób chorych i niepełnosprawnych,
  • gimnastyka lecznicza i korekcyjna,
  • udzielanie pomocy rzeczowej osobom znajdującym się z trudnej sytuacji życiowej, przygotowanie posiłków (wraz z rozwożeniem ich do mieszkań) dla osób potrzebujących, starszych, samotnych, oraz dla osób bezdomnych,
  • wypożyczanie sprzętu medycznego dla chorego w domu,
  • prowadzenie poradnictwa medycznego, świadczenie czynności medycznych na miejscu (takich jak: pomiar ciśnienia krwi, poziomu cukru we krwi, zastrzyki, opatrunki, kąpiele dla osób nie posiadających odpowiednich warunków sanitarnych w domu).

I. FORMA REALIZACJI ZADANIA: WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
II. TERMIN, WARUNKI REALIZACJI ZADANIA I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA
1. Termin realizacji zadania 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.
2. Na realizację zadania proponuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 155 000 zł,-
3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.
4. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

5. Usługi rehabilitacyjne winny być realizowane w wymiarze 2 pełnych etatów.
6. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie na wykonanie zadania publicznego.
III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
1. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Oddziały terenowe nie posiadające osobowości prawnej nie mogą samodzielnie ubiegać się o dotację. Oferta powinna zostać złożona za pośrednictwem zarządu głównego lub oddziału posiadającego osobowość prawną, natomiast w ofercie powinien być wskazany oddział upoważniony do bezpośredniego wykonania zadania.
3. Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych.
4. Oferty wraz z dokumentami nie będą zwracane oferentowi.
IV. GMINA TURAWA zastrzega sobie prawo do:
1. Negocjowania z oferentami wysokości dotacji, terminu realizacji zadania oraz zakresu rzeczowego zadania.
2. Zmiany wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania w trakcie trwania konkursu.
3. Możliwości wyboru jednej lub wielu ofert w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań.
4. Przełożenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.
V. WYMOGI OFERTY
1. Oferta konkursowa powinna spełniać wymagania opisane w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.)oraz rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. 2011 Nr 6, poz. 25).
2. Do oferty należy dołączyć kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.
3. Nie jest dopuszczalne samodzielne nanoszenie jakichkolwiek zmian we wzorze oferty. Oferty muszą podpisać osoby, które są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów).
 

 

VI. KRYTERIA WYBORU OFERTY
1. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez starający się o przyznanie dotacji podmiot.

2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacja zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

3. uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
4. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których realizowane będzie zadanie publiczne.
5. Uwzględnienie zadeklarowanego udziału środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania;
5. Ocena wkładu rzeczowego, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i prace społeczną członków,
6. analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
VII. TERMIN SKŁADANIA OFERT I TRYB WYBORU OFERTY
1. Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionych zadań należy złożyć na druku ofertowym z adnotacją „Konkurs na dotacje 2016 – Pomoc społeczna” w Urzędzie Gminy w Turawie lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu) na adres 46-040 Turawa ul. Opolska 39 c Urząd Gminy w Turawie.
2. Termin składania ofert: do 29.12.2015 r.
3. Oferty niespełniające warunków formalnych i złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
4. Oferty na realizację zadań będą rozpatrzone w terminie do 20 dni od upływu terminu składania ofert.
5. Złożone oferty zostają poddane ocenie formalnej i merytorycznej.
6. Do opiniowania ofert Wójt Gminy Turawa powołuje Komisję Opiniującą. Szczegółowy tryb powoływania i zasady działania Komisji zawarte są w Uchwale XI/77/15 Rady Gminy Turawa z dnia 27.11.2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Turawa z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2016 rok.
7. Dotacje na realizacje zadania publicznego przyznaje Wójt Gminy Turawa po zapoznaniu się z opinią Komisji Opiniującej dot. ofert złożonych w konkursie.
8. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji zawarte są w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.).
VIII. W roku 2015 Gmina Turawa przekazała na realizację zadania publiczne tego samego rodzaju, dotacje w łącznej wysokości: 145 000 zł.