Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy Turawa - 2016 rok

PDFUchwała Nr XIII.85.2016.pdf (96,94KB) w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
PDFUchwała Nr XIII.86.2016.pdf (164,75KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2016 roku

PDFUchwała Nr XIV.87.2016.pdf (93,55KB) w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Turawa w przedmiocie proponowanej zmiany granic Gminy Turawa,polegającej na wyłączeniu części obszaru sołectwa Zawada z Gminy Turawa i włączeniu jej do miasta Opola
PDFUchwała Nr XIV.88.2016.pdf (160,08KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2016 roku

PDFUchwała Nr XV.89.2016.pdf (708,97KB) w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic Gminy Turawa, polegającej na wyłączeniu części obszaru sołectwa Zawada z Gminy Turawa i jego włączeniu do miasta Opola
PDFUchwała Nr XV.90.2016.pdf (186,61KB) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2016 r.
PDFUchwała Nr XV.91.2016.pdf (624,80KB) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Turawa, obejmującego obrzeża Jezior Turawskich, uchwalonego Uchwałą nr XXVII/166/2009 Rady Gminy z dnia 5 czerwca 2009 roku
PDFUchwała Nr XV.92.2016.pdf (1,01MB)w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części obszaru wsi Turawa, gmina Turawa
PDFUchwała Nr XV.93.2016.pdf (2,00MB)w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru wsi Turawa, gmina Turawa
PDFUchwała Nr XV.94.2016.pdf (253,14KB) w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej w miejscowości Zawada, Gmina Turawa

PDFUchwała Nr XVI.95.2016.pdf (237,36KB) w sprawie odmowy uchylenia uchwały
PDFUchwała Nr XVI.96.2016.pdf (272,84KB)w sprawie zmiany budżetu gminy w 2016 roku
PDFUchwała Nr XVI.97.2016.pdf (364,33KB)w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała Nr XVI.98.2016.pdf (225,32KB)w sprawie odmowy uchylenia uchwały
PDFUchwała Nr XVI.99.2016.pdf (1,10MB)w sprawie „Planu Odnowy Miejscowości Zawada na lata 2016-2023”

PDFUchwała Nr XVII.100.2016.pdf (85,63KB) w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Turawa za 2015 r.
PDFUchwała Nr XVII.101.2016.pdf (88,58KB)w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Turawa za 2015 rok
PDFUchwała Nr XVII.102.2016.pdf (174,76KB)w sprawie zmiany budżetu gminy w 2016 roku
PDFUchwała Nr XVII.103.2016.pdf (180,50KB)w sprawie przyjęcia "Apelu Rady Gminy Turawa do Pani Beaty Szydło Prezesa Rady Ministrów orazPani Anny Zalewskiej Ministra Edukacji Narodowej w sprawie utworzenia zasiłków wyrównawczych wokresie przejściowym wprowadzonych zmian w systemie oświaty dla dzieci sześcioletnich pozostających rok dłużej w przedszkolach"
PDFUchwała Nr XVII.104.2016.pdf (335,28KB)w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej w miejscowości Zawada, Gmina Turawa
PDFUchwała Nr XVII.105.2016.pdf (193,17KB)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współdziałaniu z Gminą Krapkowice

PDFUchwała Nr XVII.106.2016.pdf (7,08MB)w sprawie przyjęcia do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Turawa na lata 2015-2020

PDFUchwała Nr XVIII.107.2016.pdf (5,23MB)w sprawie przyjęcia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Turawa
PDFUchwała Nr XVIII.108.2016.pdf (88,89KB)w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego
PDFUchwała Nr XVIII.109.2016.pdf (88,38KB)w sprawie poparcia Apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki o podjęcie aktywności i starań zmierzających do zmiany przepisów ustawy o samorządzie gminnym
PDFUchwała Nr XVIII.110.2016.pdf (181,69KB)w sprawie w sprawie zmiany budżetu gminy w 2016 roku
PDFUchwała Nr XVIII.111.2016.pdf (372,82KB)w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała Nr XVIII.112.2016.pdf (129,63KB)w sprawie akceptacji wysokości taryf i ewentualnych dopłat określonych w Studium Wykonalności
przedsięwzięcia pn. ,,Usprawnienie systemu gospodarki osadowej w oczyszczalni ścieków w Kotorzu Małym (aglomeracja Turawa) wraz z instalacją energooszczędnego układu sterowania ciśnieniem wody w sieci wodociągowej”

PDFUchwała Nr XIX.113.2016.pdf (116,73KB) w sprawie porozumienia w sprawie ustalenia zasad wykorzystania sił i środków oraz zasobów
materiałowych i sprzętowych w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń na terenie Aglomeracji Opolskiej oraz zasad działania na rzecz realizacji Programu poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej na lata 2015 – 2020

PDFUchwała Nr XIX.114.2016 r.pdf (92,28KB) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Turawa na 2016 rok
PDFUchwałą Nr XIX.115.2016.pdf (100,60KB) w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Turawa oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

PDFUchwała Nr XX.116.2016.pdf (378,09KB) w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej w miejscowości Kotórz Mały, Gmina Turawa
PDFUchwała Nr XX.117.2016.pdf (173,90KB) w sprawie załatwienia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turawie
PDFUchwała Nr XX.118.2016.pdf (104,72KB) w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek
budżetowych Gminy Turawa
PDFUchwała Nr XX.119.2016.pdf (192,21KB) w sprawie nadania statutu Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Turawie
PDFUchwała Nr XX.120.2016.pdf (177,82KB) w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
PDFUchwała Nr XX.121.2016.pdf (449,10KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2016 roku
PDFUchwała Nr XX.122.2016.pdf (320,33KB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr XXI.123.2016.pdf (98,88KB) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
PDFUchwała Nr XXI.124.2016.pdf (170,94KB)w sprawie opłaty targowej
PDFUchwała Nr XXI.125.2016.pdf (98,47KB)w sprawie opłaty miejscowej
PDFUchwała Nr XXI.126.2016.pdf (95,45KB)w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Turawa
PDFUchwała Nr XXI.127.2016.pdf (101,21KB)w sprawie określenia minimalnych stawek dzierżawy gruntów i stawek czynszu za lokale użytkowe oraz minimalnej ceny ciepła za c.o. na terenie Gminy Turawa obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 r
PDFUchwała Nr XXI.128.2016.pdf (224,71KB)w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
PDFUchwała Nr XXI.129.2016.pdf (241,56KB)w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
PDFUchwała Nr XXI.130.2016.pdf (96,27KB)w sprawie zatwierdzenia dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
PDFUchwała Nr XXI.131.2016.pdf (196,52KB)w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Turawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
PDFUchwała Nr XXI.132.2016.pdf (1,06MB)w sprawie „Planu Odnowy Miejscowości Ligota Turawska na lata 2016-2023”
PDFUchwała Nr XXI.133.2016.pdf (96,14KB)w sprawie wyrażenia stanowiska sprzeciwu wobec działań Prezydenta Miasta Opola mających na celu powiększenie terytorium Opola
PDFUchwała Nr XXI.134.2016.pdf (175,42KB)w sprawie zmiany budżetu gminy w 2016 roku

PDFUchwała Nr XXII.135.2016.pdf (329,67KB)w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Turawa
PDFUchwała Nr XXII.136.2016.pdf (1,63MB)w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Turawa na 2017 rok
PDFUchwała Nr XXII.137.2016.pdf (302,60KB)w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017
PDFUchwała Nr XXII.138.2016.pdf (357,05KB)w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Turawa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
PDFUchwała Nr XXII.139.2016.pdf (173,33KB)w sprawie zmiany budżetu w 2016 r.
PDFUchwała Nr XXII.140.2016.pdf (260,91KB)w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Turawa, których właścicielem lub
zarządzającym jest Gmina Turawa, udostępnianych operatorom i przewoźnikom oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
PDFUchwała Nr XXII.141.2016.pdf (97,43KB)w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy
w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020"
PDFUchwała Nr XXII.142.2016.pdf (179,88KB)w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
PDFUchwała Nr XXII.143.2016.pdf (93,94KB)w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Opolskiego
PDFUchwała Nr XXII.144.2016.pdf (91,80KB)w sprawie zmiany uchwały nr XXI/126/2016 Rady Gminy Turawa z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Turawa