Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postanowienie - pobór wód podziemnych w Turawie - Marszałkach

OŚ.V.6220.7.2015                                                                                                                                               Turawa, 22 stycznia 2016 r.

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) oraz § 3 ust. 2 pkt 2, w związku z § 3 ust. 1 pkt 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), a także art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2013 r. Dz.U. poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pani Danuty Wajs Prezes Zarządu Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z.o.o. z siedzibą w Kotorzu Małym przy ul. 1-go Maja 5 wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Wykonanie urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych z otworu studziennego nr 6, w tym sieć wodociągowa, obudowa studni, sterowanie i zasilanie energetyczne” w miejscowości Turawa na działce nr 51/1 k.m. 1 obręb Turawa po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu

Wójt Gminy Turawa postanawia

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Wykonanie urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych z otworu studziennego nr 6, w tym sieć wodociągowa, obudowa studni, sterowanie i zasilanie energetyczne” w miejscowości Turawa na działce nr 51/1 k.m. 1 obręb Turawa.

Inwestor: Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o. z siedzibą w Kotorzu Małym

U Z A S A D N I E N I E

Powyższa inwestycja zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdza się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu pismem nr NZ.4315.2.79.2015.AL z dnia 14 grudnia 2015 r. zaopiniował, iż dla ww. przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem WOOŚ.4241.346.2015.MD z dnia 14 grudnia 2015 r. postanowił, że nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Po przeanalizowaniu przedmiotowej dokumentacji Wójt Gminy Turawa nie znalazł podstaw prawnych w świetle obowiązujących przepisów dla prowadzenia postępowania. Nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i odstąpił od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Przedmiotowe przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 70 (urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3 na godzinę) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, ze zm.), zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu obudowy studni nr 6, rurociągu tłocznego o długości ok. 390 m (z podłączeniem go do istniejącego ciągu technologicznego) oraz zasilania tej studni. Realizacja inwestycji, podczas okresów sezonowego zwiększenia zapotrzebowania na wodę, zapewni dostawy wody mieszkańcom miejscowości Turawa – Marszałki. Eksploatacja przedmiotowej studni odbywać się będzie za pomocą pompy głębinowej o mocy 5,5 kW i wydajności około Qnom=54m3/h.

Inwestycja nie wymaga wycinki drzew i krzewów.

Podczas realizacji robót w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia (wykonywanie obudowy studni) może występować lokalny, krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu do otoczenia. Biorąc pod uwagę zakres i czas trwania prac należy stwierdzić, iż będzie ona miała charakter krótkotrwały i ustanie z chwi zakończenia prac. Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie się wiązała z emisją zanieczyszczeń do powietrza.

Eksploatacja przedmiotowej inwestycji może wiązać się z emisją hałasu do otoczenia związanego z pracą pompy głębinowej, jednak przedmiotowa pompa zostanie zabudowana pod ziemią w kolumnie filtracyjnej studni i obudowana materiałem z tworzywa sztucznego, co ograniczy wpływ planowanego przedsięwzięcia na klimat akustyczny na terenach chronionych.

Powstające na etapie realizacji inwestycji odpady zostaną zagospodarowane przez jednostki posiadające stosowne uprawnienia. Na etapie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia mogą okresowo powstawać odpady, związane z remontem studni lub jej elementów. Wszystkie odpady będą selektywnie gromadzone, a następnie odbierane przez firmy posiadające uprawnienia w zakresie gospodarki odpadami.

Eksploatacja studni nie będzie s wiązała z powstawaniem ścieków przemysłowych oraz bytowych. Wody opadowe lub roztopowe będą spływały bezpośrednio do ziemi. Ponieważ będą to typowe ścieki pochodzenia deszczowego – nie przewiduje się oddziaływania tych wód opadowych na elementy fizykochemiczne jednolitych części wód zarówno powierzchniowych, jak i podziemnych.

Biorąc pod uwagę charakter oraz skalę przedmiotowego przedsięwzięcia ocenia się, że realizacja inwestycji nie spowoduje ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych w Planie Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Odry.

Z analizy przyrodniczej wynika, że przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu "Lasy Stobrawsko – Turawskie". Rozporządzenie Wojewody Opolskiego nr 0151/P/16/2006 z dnia 8 maja 2006r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 33, poz. 1133) w § 3 wprowadziło zakazy obowiązujące na terenie ww. obszaru. Z treści art. 24 ust. 2 ustawy .z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, ze zm.) wynika, że zakazy te nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego, do których zalicza się, zgodnie z art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774, ze zm.), przedmiotowe przedsięwzięcie (tj. budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę).

Biorąc pod uwagę powyższe uznano zatem, że zaplanowane czynności nie będą stały w sprzeczności z przepisami ww. rozporządzenia Wojewody Opolskiego.

Ponadto w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:

obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

obszary wybrzeży,

obszary górskie lub leśne,

obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

obszary przylegające do jezior,

uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od granic państwa) oraz jego charakter (eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu przedmiotowego punkt zbiórki odpadów) inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Mając na uwadze powyższe – orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

 

Otrzymują:

1. Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o., ul. 1-go Maja 5, 46 – 045 Kotórz Mały,

2. Tablica ogłoszeń UG w Turawie,

3. BIP Turawa,

4. A/a.