Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postanowienie - studnia głębinowa w Kotorzu Małym

OŚ.V.6220.1.2016                                                                                                                                         Turawa, 18 marca 2016 r. 

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) oraz § 3 ust. 2 pkt 2, w związku z § 3 ust. 1 pkt 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), a także art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2016 r. Dz. U. poz. 23 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Zdzisława Czuczwary pełnomocnika Zarządu Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Wykonanie obudowy studni głębinowej nr 15c SUW Zawada” w miejscowości Kotórz Mały na działce nr 80/4 k.m. 6 obręb Kotórz Mały po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu

Wójt Gminy Turawa postanawia

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Wykonanie obudowy studni głębinowej nr 15c SUW Zawada” w miejscowości Kotórz Mały na działce nr 80/4 k.m. 6 obręb Kotórz Mały.

Inwestor: Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.

U Z A S A D N I E N I E

Powyższa inwestycja zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdza się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu pismem nr NZ.4315.2.8.2016.AL z dnia 1 lutego 2016 r. zaopiniował, iż dla ww. przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem WOOŚ.4241.43.2016.MD z dnia 22 lutego 2016 r. postanowił, że nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Po przeanalizowaniu przedmiotowej dokumentacji Wójt Gminy Turawa nie znalazł podstaw prawnych w świetle obowiązujących przepisów dla prowadzenia postępowania. Nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i odstąpił od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Przedmiotowe przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 (polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego
w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku
rozbudowy,
przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego
przedsięwzięcia
nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile progi te zostały określone), w
związku z § 3 ust. 1 pkt 70 (urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m³ na godzinę) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Przedsięwzięcie WiK Opole polega na uruchomieniu ujęcia wody podziemnej stanowiącego studnię głębinową nr 15c położoną w miejscowości Kotórz Mały. Wydajność eksploatacyjna studni będzie wynosić 90 m³/h i będzie urządzeniem zastępczym ujęcia wody podziemnej „Zawada”. Pobierana woda wykorzystywana będzie do zaopatrzenia w wodę mieszkańców Zawady i Opola. Podczas prowadzenia robót budowlanych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia może wystąpić lokalny, krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza. Biorąc pod uwagę zakres i czas trwania prac należy stwierdzić, że będzie miała charakter krótkotrwały i ustanie z chwilą zakończenia prac. Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z emisją zanieczyszczeń do powietrza.

W ramach realizacji ww. przedsięwzięcia na terenie prowadzenia prac budowlanych mogą wystąpić uciążliwości związane z emisją hałasu, powodowane pracą sprzętu budowlanego.

Prowadzenie prac w porze dziennej oraz relatywnie krótki czas przewidywanych prac spowoduje, że nie będą one stanowiły nadmiernej uciążliwości dla otoczenia. W trakcie funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia emisja hałasu spowodowana będzie pracującą pompą głębinową. Ze względu na to, że przedmiotowa pompa zostanie zabudowana pod ziemią, a studnia zabudowana obudową z kręgów betonowych, płyty dennej i górnej z betonu zbrojonego. Emisja hałasu do środowiska będzie znikoma.

Realizacja inwestycji wiązała się będzie z powstawaniem odpadów m.in. betonu, tworzyw sztucznych. Wszelakie odpady będą przekazywane firmie posiadającej uprawnienia w zakresie gospodarki odpadami. Sama eksploatacja nie będzie źródłem odpadów.

Eksploatacja studni nie będzie się wiązała z powstawaniem ścieków przemysłowych oraz bytowych. Wody opadowe oraz roztopowe z terenu inwestycji odprowadzane będą do ziemi.

Biorąc powyższe po uwagę ocenia się, że przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na jakość wód powierzchniowych i podziemnych oraz realizacja inwestycji nie spowoduje ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych w Planie Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Odry.

Ponadto w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:

obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

obszary wybrzeży,

obszary górskie lub leśne,

obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

obszary przylegające do jezior,

uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Instalacja zlokalizowana będzie poza obszarami o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, w tym poza obszarami Natura 2000, a także stanowiskami chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od granic państwa) oraz jego charakter, inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Mając na uwadze powyższe – orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

Otrzymują:

1. Pan Zdzisław Czuczwara Zakład Projektowania i Wykonawstwa, ul. 1-go Maja 53, lokal 10, 45 – 069 Opole,

2. Tablica ogłoszeń UG w Turawie,

3. BIP Turawa,

4. A/a.