Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Kotorzu Małym

Wójt Gminy Turawa

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości  zabudowanej położonej w Kotorzu Małym.

 

I. Przedmiot przetargu:  

1. Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość złożona z działek nr 284 i 285, k.m. 1, obręb Kotórz Mały, KW nr OP1O/00079717/8 i OP1O/00075843/2.

2. Łączna powierzchnia nieruchomości: 7330 m2

3. Opis nieruchomości: nieruchomość położona w Kotorzu Małym przy drodze asfaltowej, ul. Wodnej, kształt nieruchomości prostokątny, zabudowana budynkiem mieszkalno gospodarczym o pow. około 200 m2, w tym pow. użytkowa części mieszkalnej 125 m2, pow. użytkowa części gospodarczej 75 m2, oraz budynkiem garażowym o pow. około 205 m2.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego wsi Kotórz Mały i części miejscowości Węgry teren na którym zlokalizowana jest nieruchomość oznaczony jest symbolem C-1UM – teren zabudowy usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej lub zbiorowej.

5. Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej: 277 000,00 zł.

6. Minimalne postąpienie: 2 770,00 zł.

7. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży: nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Turawa nr OB.0050.11.2016 z dnia 26.02.2016 r.

8. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami tj. /Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 ze zmianami/: minął w dniu 11.04.2016 r.

9. Obciążenia: brak.

 

II. Warunki przetargu:

1. Termin i miejsce przetargu: 23.05.2016 o godz. 10:00 w budynku Urzędu Gminy w Turawie, ul. Opolska 39 c, pokój nr 24 (sala konferencyjna).

2. Wadium: Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości
30 000,00 zł na konto Urzędu Gminy Turawa w B.S. Łubniany Nr 18 8897  0004 2001 0016 3819 0002. Ostateczny termin wpłaty wadium upływa z dniem 19.05.2015.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

3. Warunki dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu: przystępujący do przetargu zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia /druk do pobrania w pokoju nr 35/, że zapoznali się z warunkami przetargu i warunki te przyjmują bez zastrzeżeń. Ostateczny termin złożenia oświadczeń upływa z dniem 19.05.2016.

Ponadto uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać:

- dokument tożsamości, a osoby prawne dodatkowo winny posiadać aktualne wypisy z właściwego rejestru, oraz stosowne pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

- dowód wniesienia wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu  przed podpisaniem umowy notarialnej.

Wygrywający przetarg ponosi wszelkie inne opłaty związane z nabyciem nieruchomości na własność.

4. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości: w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który przetarg wygrał wadium nie ulega zwrotowi.

5. Wszelkie informacje na temat przetargu udzielane są w Urzędzie Gminy Turawa ul. Opolska 39 c, pokój nr 35, telefon 77 4212072 w godzinach pracy urzędu.