Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę działki nr 1/536 i część działki nr 1/232

Wójt Gminy Turawa

ogłasza

I ustny przetarg nieograniczony

na dzierżawę działki nr 1/536 i części działki nr 1/232

 

I. Przedmiot przetargu

1. Oznaczenie nieruchomości: działka nr 1/536 i część działki 1/232 k.m. 7 obręb Turawa KW OP1O/00075920/6.

2. Powierzchnia nieruchomości:

- pow. działki nr 1/536 wynosi 790 m2,

- pow. części działki nr 1/232 przeznaczonej do dzierżawy wynosi 600 m2.

3. Opis nieruchomości:

Częściowo zagospodarowany teren w okolicy J. Średniego w pobliżu pola namiotowego przy ul. Wędkarskiej. Część działki nr 1/232 zabudowana parterowym budynkiem gospodarczym   o pow. 50 m2. Teren częściowo ogrodzony z możliwością wykonania wszelkich przyłączy. Na działce nr 1/232 znajduje się wydzielona i ogrodzona przepompownia ścieków, której teren nie jest objęty przedmiotowym przetargiem. Działki nr 1/536 i 1/232 sąsiadują ze sobą, a jedyny wjazd na obie działki znajduje się wyłącznie przez działkę nr 1/232.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Turawa Obejmującego Obrzeża Jezior Turawskich działka nr 1/536 i cz. działki nr 1/232  przeznaczonej do dzierżawy, oznaczone są symbolem A-4UT - usługi turystyki.

5. Okres dzierżawy:

Od daty zawarcia umowy dzierżawy do dnia 31.12.2021 r.

6. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy:

- Minimalna wysokość czynszu dla działki nr 1/536 wynosi 2765,00 zł netto rocznie + 23% VAT.

- Minimalna wysokość czynszu dla części działki nr 1/232 przeznaczonej do dzierżawy wynosi 2100,00 zł netto rocznie + 23% VAT.

Łączny czynsz dzierżawny dla obu działek w skali roku wynosi 4865,00 zł netto + 23% VAT.

7. Termin wnoszenia opłat:

Jednorazowa opłata roczna na podstawie wystawionej faktury VAT.

8. Zasady aktualizacji opłat:

Opłata będzie podlegać corocznej rewaloryzacji o stopień inflacji określony w Komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. W przypadku deflacji, opłata nie będzie pomniejszana.

9. Informacja o przeznaczeniu do dzierżawy:

Przeznaczona do dzierżawy na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Turawa nr OB0050.28.2016 z dnia 28.04.2016 r.

10. Obciążenia i zobowiązania nieruchomości: Brak obciążeń i zobowiązań.

 

II Warunki przetargu:

1. Termin i miejsce przetargu:

30.06.2016 r. o godzinie 11.00 w budynku Urzędu Gminy w Turawie, ul. Opolska 39c, pokój nr 24 (sala konferencyjna).

2. Wysokość wadium, forma, termin jego wniesienia:

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w gotówce w wysokości 600,00 zł na konto Urzędu Gminy Turawa w B.S. Łubniany Nr 18 8897 0004 2001 0016 3819 0002 w terminie do 27 czerwca 2016 r. Wadium podlega zaliczeniu na poczet czynszu dzierżawnego po podpisaniu umowy dzierżawy.

3. Warunki dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu:

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia /druk do pobrania w pokoju 35/, że zapoznali się z warunkami przetargu i warunki te przyjmuje bez zastrzeżeń.

Ostateczny termin złożenia oświadczenia upływa z dniem 27.06.2016 r.

Ponadto uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać:

- dokument tożsamości, a osoby prawne winny posiadać aktualne wypisy z właściwego rejestru, oraz stosowne pełnomocnictwo do udziału w przetargu,

- dowód wniesienia wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

4. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania wpłaty pozostałej części należnej w skali roku wylicytowanej kwoty czynszu dzierżawnego zgodnie z warunkami, które zawarte będą w umowie dzierżawy.

5. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości:

Wadium nie podlega zwrotowi w razie nie zawarcia umowy dzierżawy przez uczestnika, który wygrał przetarg.

6. Na terenie dzierżawionym wymaga się:

-   utrzymania czystości na działce i terenie bezpośrednio przyległym,

-   uzyskania pozwolenia Wydzierżawiającego na budowę wszelkiej infrastruktury i obiektów małej architektury,

-  wszelkie poniesione nakłady przez Dzierżawcę, w tym na wykonanie przyłączy nie podlegają zwrotowi przez Wydzierżawiającego,

- zawarcia umowy na wywóz odpadów komunalnych i nieczystości z uprawnioną do tego firmą wpisaną do   rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Turawa,

- rozbiórki bądź odnowienia budynku gospodarczego znajdującego się na działce nr 1/232.

7. Na dzierżawionym terenie zabrania się:

-   wycinki drzew bez stosownego zezwolenia,

-   palenia ognisk.

8. Informacje dodatkowe: Urząd Gminy Turawa ul. Opolska 39 c, pokój nr 35, telefon  077 42 12 012 wew. 105 w godzinach pracy Urzędu.