Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę część działki nr 1/680

Wójt Gminy Turawa

ogłasza

I ustny przetarg nieograniczony

na dzierżawę części działki nr 1/680

 

I. Przedmiot przetargu

1. Oznaczenie nieruchomości: część dz. nr 1/680 k.m. 7 obręb Turawa KW OP1O/00075920/6.

2. Powierzchnia nieruchomości: pow. działki przeznaczona do dzierżawy wynosi 0,0070 ha.

3. Opis nieruchomości: niezabudowana i nieuzbrojona część działki nad Jeziorem Średnim.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Turawa Obejmującego Obrzeża Jezior Turawskich część działki nr 1/680 przeznaczona do dzierżawy oznaczona jest symbolem A-1US - usługi sportu i rekreacji.

5. Okres dzierżawy: od daty zawarcia umowy dzierżawy do dnia 31.12.2019 r.

6. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: Minimalna wysokość czynszu wynosi 4000,00 zł netto  rocznie  +  23% VAT.

7. Termin wnoszenia opłat: Jednorazowa opłata roczna na podstawie wystawionej faktury VAT.

8. Zasady aktualizacji opłat: Opłata będzie podlegać corocznej rewaloryzacji o stopień inflacji określony w Komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. W przypadku deflacji, opłata nie będzie pomniejszana.

9. Informacja o przeznaczeniu do dzierżawy: Przeznaczona do dzierżawy na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Turawa nr OB0050.30.2016 z dnia 28.04.2016 r.

10. Obciążenia i zobowiązania nieruchomości: Brak obciążeń i zobowiązań.

 

         II Warunki przetargu:

1. Termin i miejsce przetargu: 30.06.2016 r. o godzinie 10.00 w budynku Urzędu Gminy  w Turawie, ul. Opolska 39c, pokój nr 24 (sala konferencyjna).

2. Wysokość wadium, forma, termin jego wniesienia: Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w gotówce w wysokości 500,00 zł na konto Urzędu Gminy Turawa w B.S. Łubniany Nr 18 8897 0004 2001 0016 3819 0002 w terminie do                  27 czerwca 2016 r. Wadium podlega zaliczeniu na poczet czynszu dzierżawnego po podpisaniu umowy dzierżawy.

3. Warunki dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu: przystępujący do przetargu zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia /druk do pobrania w pokoju 35/, że zapoznali się z warunkami przetargu i warunki te przyjmuje bez zastrzeżeń.

Ostateczny termin złożenia oświadczenia upływa z dniem 27.06.2016 r.

Ponadto uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać:

- dokument tożsamości, a osoby prawne winny posiadać aktualne wypisy z właściwego rejestru, oraz stosowne pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

- dowód wniesienia wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

4. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania wpłaty pozostałej części należnej w skali roku wylicytowanej kwoty czynszu dzierżawnego zgodnie z warunkami, które zawarte będą w umowie dzierżawy.

5. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości: Wadium nie podlega zwrotowi w razie nie zawarcia umowy dzierżawy przez uczestnika, który wygrał przetarg.

6. Na terenie dzierżawionym wymaga się:

-   utrzymania czystości na działce i terenie bezpośrednio przyległym,

-   uzyskania pozwolenia Wydzierżawiającego na budowę wszelkiej infrastruktury i obiektów małej architektury,

-  wszelkie poniesione nakłady przez Dzierżawcę, w tym na wykonanie przyłączy nie podlegają zwrotowi przez Wydzierżawiającego,

- zawarcia umowy na wywóz odpadów komunalnych i nieczystości z uprawnioną do tego firmą wpisaną do   rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Turawa,

7. Na dzierżawionym terenie zabrania się:

-   wycinki drzew bez stosownego zezwolenia,

-   palenia ognisk,

-   blokowania przejazdu  i przejścia do sąsiednich działek.

8. Informacje dodatkowe: Urząd Gminy Turawa ul. Opolska 39 c, pokój nr 35, telefon                               077 42 12 012 wew. 105 w godzinach pracy Urzędu.