Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Decyzja - budowa zakładu przetwórstwa mięsnego w Zawadzie

OŚ.V.6220.3.2016                                                                                                                                     Turawa, 20 czerwca 2016 r.

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353), a także art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2016 r. Dz.U. poz. 23 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Piotra Wrzód Rzeźnictwo – Wędliniarstwo Piotr, Anna, Maria Wrzód s.c. z siedzibą w Zawadzie ul. Luboszycka 8 wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zakładu przetwórstwa mięsnego z punktem handlowym” w miejscowości Zawada na działkach nr 921/14, 920/14, 837/26, 876/14 k.m. 2 obręb Zawada oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu

Stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zakładu przetwórstwa mięsnego z punktem handlowym” w miejscowości Zawada na działkach nr 921/14, 920/14, 837/26, 876/14 k.m. 2 obręb Zawada

Uzasadnienie

Powyższa inwestycja zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdza się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu – zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających oraz obwieszczenie Wójta Gminy znak OŚ.V.6220.3.2016 z dnia 2 maja 2016 r. zostało ogłoszone do publicznej wiadomości (tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Turawa, BIP Urzędu Gminy Turawa) w dniach 2 – 23 maja 2016 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu pismem nr NZ.4315.2.30.2016.EK z dnia 13 maja 2016 r. zaopiniował, iż dla ww. przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem WOOŚ.4241.126.2016.MW z dnia 19 maja 2016 r. postanowił, że nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Po przeanalizowaniu przedmiotowej dokumentacji Wójt Gminy Turawa nie znalazł podstaw prawnych w świetle obowiązujących przepisów dla prowadzenia postępowania. Nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i odstąpił od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 92 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz.71), tj. - instalacje do przetwórstwa owoców, warzyw, ryb lub produktów pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem tłuszczów zwierzęcych, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok, należy do planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Otoczenie terenu inwestycji stanowią:

od strony północnej - ulica Luboszycka,

od strony południowej i wschodniej - teren zabudowy usługowej - kościół,

od strony zachodniej teren zabudowy mieszkaniowej istniejącej oraz teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się:

rozbiórkę budynku gospodarczego na działce nr 921/14,

budowę zakładu przetwórstwa mięsnego z punktem handlowym na działce nr 921/14, o parametrach: dł. 34,27 m, szer. 18,58 m, pow. zabudowy 622,19 m²,

budowę miejsc postojowych i dojść,

budowę przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej - wpięcie do sieci w drodze powiatowej ul. Luboszyckiej dz. nr 837/26,

budowę ogrodzenia terenu.

wykonanie nasadzeń wysokich i średniowysokich wzdłuż granic opracowania jako dodatkowy izolator oraz element zagospodarowania terenu.

Teren inwestycji jest nieutwardzony i nieogrodzony. Dojazd do inwestycji będzie realizowany z działki nr 876/14 mającej bezpośrednie połączenie z ul. Luboszycką (drogą powiatową).

W projektowanym zakładzie prowadzona będzie działalność w zakresie przetwórstwa mięsa wieprzowego i wołowego. W zakładzie produkowanych będzie 12-14 rodzajów produktów w asortymencie kiełbas nietrwałych i półtrwałych (grubo-, średnio- i drobnorozdrobnionych), w tym 3-4 rodzaje kiełbas podsuszanych, a także wędzonki, wędliny podrobowe. W składzie surowcowym produktów - poza surowcami mięsno-tłuszczowymi oraz surowcami podrobowymi wykorzystywanymi do produkcji wędlin podrobowych – stosowane będą jedynie naturalne przyprawy lub mieszanki przyprawowe, peklosól oraz krew i surowce niemięsne (kasza, bułka) typowe dla wędlin podrobowych. Produkty wytwarzane w zakładzie w oparciu o tradycyjne receptury, z użyciem naturalnych surowców oraz tradycyjnie wędzone, przeznaczone są do sprzedaży bez ograniczenia grup konsumenckich.

Działalność przeniesiona zostanie z istniejącego zakładu, znajdującego po przeciwnej stronie ulicy Luboszyckiej (teren zabudowań mieszkalnych i usługowych inwestora). W nowoprojektowanym zakładzie nie planuje się uboju zwierząt. Po wybudowaniu projektowanego zakładu, inwestor zaplanował likwidację istniejącego zakładu. Surowiec mięsny do produkcji zostanie dostarczany samochodami - chłodniami z zewnętrznego zakładu prowadzącego ubój. Linie technologiczne i urządzenia z istniejącego zakładu zostaną przeniesione i zabudowane w projektowanym budynku.

Rzeczywista zdolność produkcyjna zakładu będzie limitowana możliwością przetrzymywania wyrobów w warunkach chłodniczych, tj. max. 9 wózków x 330 kg/wózek x 5 dni = ok. 14,9 Mg/tyg., co daje roczną wielkość produkcji na poziomie ok. 775 Mg/rok.

Produkty wędzone będą w wędzarniach trzykomorowych opalanych drewnem oraz poddawane zostaną obróbce cieplnej poprzez gotowanie i parzenie w kotłach z ciepłą wodą (podgrzewanie dwupalnikowe), zasilane palnikami olejowymi. W ramach planowanej ilości przerabianego mięsa przewiduje się zużycie:

- zrębków drewna dębowego - około 20 m³ drewna/rok,

- oleju opałowego - ok. 6,5 - 7,2 tyś. litrów/rok.

Oprócz części związanej z przetwórstwem mięsnym planuje się część usługową – sklep przeznaczony na handel wytworzonymi produktami oraz zapleczem socjalnym.

W trakcie realizacji inwestycji - robót budowlanych używany będzie standardowy sprzęt mechaniczny, nie powodujący większego zakłócenia akustycznego niż standardowe maszyny i urządzenia w gospodarstwach domowych. Oddziaływanie akustyczne, jaki i mające wpływ na stan powietrza atmosferycznego, na etapie realizacji przedsięwzięcia będzie miało charakter lokalny wyłącznie w porze dnia oraz przemijający (będzie miało miejsce tylko na etapie realizacyjnym). Wytworzone na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady przekazane zostaną do odzysku lub unieszkodliwiania firmom specjalistycznym posiadającym stosowne pozwolenia w zakresie gospodarki odpadowej.

Źródłem ciepła i chłodu dla zakładu będzie pompa ciepła. Zaprojektowana instalacja ogrzewania i chłodzenia z pompy ciepła ma na celu ogrzewanie, wymianę powietrza i utrzymanie komfortu cieplnego pomieszczenia.

Zapotrzebowanie w wodę do celów bytowych i produkcyjnych wyniesie ok. 66m³/miesiąc. Zakład będzie zaopatrywany w wodę z lokalnej sieci komunalnej. Wszystkie rodzaje ścieków odprowadzane będą do zbiorczej kanalizacji, z tym, że ścieki produkcyjne po uprzednim podczyszczeniu w separatorach tłuszczów.

W zakładzie będą powstawały m.in. uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego (materiał kat. III, nie przeznaczony do spożycia przez ludzi), w szacowanej ilości ok. 3 Mg/m-c. W pomieszczeniach produkcji, obróbki termicznej oraz w przyzakładowym sklepie przewidziano lokalizację mobilnych zbiorników na te produkty, z odpowiednim ich oznakowaniem (MATERIAŁ KAT. III "Nie do spożycia przez ludzi'). Konstrukcja tych zbiorników powinna uniemożliwiać dostęp osobom niepowołanym. Na koniec dnia roboczego (lub wcześniej przy zapełnieniu zbiornika) zawartość zbiorników będzie przekazywana w workach foliowych, którymi wyłożony jest każdy pojemnik, do chłodzonego magazynu. Odpady komunalne w ilości ok. 1,5m³ będą gromadzone w oddzielnych pojemnikach. Zakład będzie posiadał umowy z firmami odbierającymi odpady komunalne i uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego powstające w zakładzie. Ponadto prowadzona będzie ewidencja ilościowa i jakościowa odpadów niebezpiecznych i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.

Projektowany zakład nie będzie źródłem emisji hałasu, powodującej negatywne oddziaływania na tereny normowane, z uwagi na fakt, iż wszystkie urządzenia służące do obsługi wentylacji, chłodni, pompy ciepła, zamontowane zostaną w obrębie obiektu, który zostanie wykonany z materiałów o wysokiej izolacyjności akustycznej.

Z procesu spalania drewna przewiduje się emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, tj.: SOx, NOx, pył zawieszony, CO, CO2, formaldehyd, benzo(α)piren. Natomiast z procesu spalania oleju do podgrzewania wody w kotle warzelniczym przewiduje się emisję: SOx, NOx, pył zawieszony, CO, CO2. Jednakże biorąc pod uwagę ilości zużywanego paliwa stałego oraz oleju opałowego nie przewiduje się znaczących oddziaływań na stan powietrza atmosferycznego. Ponadto, z uwagi na ograniczenie działalności w zakresie uboju zwierząt, oraz biorąc pod uwagę przestrzeganie przez prowadzącego instalację zasad postępowania z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego, nie przewiduje się negatywnych oddziaływań w zakresie substancji odorowych.

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, w tym poza formami ochrony przyrody, o których mowa wart. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz poza obszarem występowania gatunków chronionych. Z danych przekazanych przez RDOŚ w Opolu wynika, że na obszarze przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania gatunków objętych ochrona roślin, zwierząt i grzybów. Realizacja nie wiąże się z wycinką drzew i krzewów.

Ponadto przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane poza:

- obszarami wodno-błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

- obszarami wybrzeży,

- obszarami górskimi lub leśnymi,

- obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych, obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

- obszarami przylegającymi do jezior, uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej.

Realizacja i użytkowanie przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie powodowało zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od granic państwa) oraz jego charakter (eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu przedmiotowego przedsięwzięcia), inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Mając na uwadze powyższe – orzeczono jak w sentencji – postanowienie Wójta Gminy o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji znak OŚ.V.6220.3.2016 z dnia 10 czerwca 2016 r. zostało ogłoszone do publicznej wiadomości (tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Turawa, BIP Urzędu Gminy Turawa) w dniach 10 – 20 czerwca 2016 r.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Turawa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Prawomocność decyzji musi zostać potwierdzona przez organ wydający decyzję, poprzez zamieszczenie w niej klauzuli stwierdzającej ostateczność.

Zgodnie z art.72 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 - 13 w/w ustawy. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Powyższy termin może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

W załączeniu:

1. Karta informacyjna przedsięwzięcia

 

Otrzymują:

1. Pan Piotr Wrzód Rzeźnictwo – Wędliniarstwo Piotr, Anna, Maria Wrzód s.c. 46 - 022 Zawada ul. Luboszycka 8,

2. Tablica ogłoszeń UG w Turawie,

3. BIP Turawa,

4. A/a.