Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postanowienie - Dom Opieki Całodobowej w Rzędowie

OŚ.V.6220.6.2016                                                                                                                                      Turawa, 24 sierpnia 2016 r.

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) oraz § 3 ust. 2 pkt 2, a także art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2016 r. poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku Państwa Elwiry i Lucjana Hentschel, zam. Rzędów, ul. Leśna 2 wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Dom Opieki Całodobowej dla osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych w Rzędowie” w miejscowości Rzędów na działce nr 151/4 k.m. 1 obręb Rzędów po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu

Wójt Gminy Turawa postanawia

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Dom Opieki Całodobowej dla osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych w Rzędowie” w miejscowości Rzędów na działce nr 151/4 k.m. 1 obręb Rzędów.

Inwestor: Państwa Elwiry i Lucjana Hentschel, zam. Rzędów, ul. Leśna 2

U Z A S A D N I E N I E

Powyższa inwestycja zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdza się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu pismem nr NZ.4315.2.59.2016.EK z dnia 22 lipca 2016 r. zaopiniował, iż dla ww. przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko gdyż brak jest podstaw prawnych dla prowadzenia postępowania. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem WOOŚ.4241.236.2016.DF z dnia 3 sierpnia 2016 r. postanowił, że nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Po przeanalizowaniu przedmiotowej dokumentacji Wójt Gminy Turawa nie znalazł podstaw prawnych w świetle obowiązujących przepisów dla prowadzenia postępowania. Nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i odstąpił od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie zespołu budynków powiązanych funkcjonalnie z przeznaczeniem budynku zasadniczego na dom opieki dla osób starszych oraz budynku pomocniczego jako budynku rehabilitacji wraz z kotłownią, połączonych ze sobą budynkiem łącznika z poczekalnią. Z dokumentacji wynika, że przedsięwzięcie nie osiąga progu wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 55b, tj. zabudowa usługowa inna niż wymieniona w pkt 54, w szczególności placówki edukacyjne, kina, teatry, obiekty sportowe, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą nieobjęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo miejscowego planu odbudowy, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia.

Z analizy przyrodniczej wynika, że przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie wyznaczonego Obszaru Chronionego Krajobrazu "Lasy Stobrawsko – Turawskie" określonego Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego nr 0151/P/16/2006 z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 33, poz. 1133) na działce nr 151/4 o łącznej powierzchni 0,2339 ha to oznacza, że łączna powierzchnia zabudowy nie osiągnie progu 0,5 ha określonego w § 3 ust. 1 pkt. 55 wyżej powołanego rozporządzenia.

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od granic państwa) oraz jego charakter (eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu przedmiotowego punkt zbiórki odpadów) inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Mając na uwadze powyższe – orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

 

Otrzymują:

1. Państwo Elwira i Lucjan Hentschel, ul. Leśna 2, 46 - 045 Rzędów,

2. Tablica ogłoszeń UG w Turawie,

3. BIP Turawa,

4. A/a.