Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wsczęciu postepowania i wystąpieniu do organów współdziałających- przebudowa części Obwodnicy Północnej- HELICALBR.VII.7331/ 1 /ŚR/08

Turawa, dnia 12.05.2008 r.

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

Zgodnie z art.61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, ze zmianami)

zawiadamiam

 

że w dniu 08.05.2008r. na wniosek Pana Andrzeja Romaniuka , reprezentującego HELICAL Opole Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 56c, 00-803 Warszawa  wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie części Obwodnicy Północnej – drogi krajowej nr 46, 94 polegającej na wykonaniu pasów wyłączenia i pasów włączenia dla łącznic do przedłużenia al. Witosa wraz z towarzyszącą infrastruktury   

 

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeks postępowania administracyjnego  do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Ponadto zgodnie z art. 32 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. Nr 129, poz. 902) informuję o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia w siedzibie Wydziału Budownictwa  Urzędu Gminy Turawa przy ul. Opolskiej 39c, pok. 36

 

Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. Nr 129, poz. 902) oraz §2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 257, poz. 2573 ze zmianami) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

- Wojewodą Opolskim – NATURA 2000

- Starostom Opolskim,

- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Opolu.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 §5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 41 §1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

 

Otrzymują:

Andrzej Romsniuk – Pracownia Projektowo – Usługowa, ul. Krakowska 41/7, 45-018 Opole

Sołtys wsi Zawada

Tablica ogłoszeń U.G. Turawa

Strona internetowaPodmiot udostępniający: BRiOŚ
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Roman Konciała
Data wytworzenia: 23-05-2008