Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Decyzja - Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obiektu hotelowego na ośrodek rehabilitacji w Turawie

OŚ.V.6220.7.2016                                                                                                                                       Turawa, 18 października 2016 r.

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) oraz § 3 ust. 2 pkt 2, a także art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2016 r. poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku Pana Dariusza Osiki Prezesa Zarządu PINE FOREST Sp. z o.o., z siedzibą w Turawie przy ul. Spacerowa 2 wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obiektu hotelowego na ośrodek rehabilitacji dla osób zależnych” w miejscowości Turawa, na działkach nr 1/236 i 1/237 (błędnie określone jako 1/216 i 1/217) k.m. 7 obręb Turawa po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu

Stwierdzam

umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obiektu hotelowego na ośrodek rehabilitacji dla osób zależnych” w miejscowości Turawa, na działkach nr 1/236 i 1/237 (błędnie określone jako 1/216 i 1/217) k.m. 7 obręb Turawa

Uzasadnienie

Powyższa inwestycja zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdza się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu – zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających oraz obwieszczenie Wójta Gminy znak OŚ.V.6220.7.2016 z dnia 2 września 2016 r. zostało ogłoszone do publicznej wiadomości (tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Turawa, BIP Urzędu Gminy Turawa) w dniach 2 – 23 września 2016 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu pismem nr NZ.4315.2.77.2016.EK z dnia 6 września 2016 r. zaopiniował, iż dla ww. przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko gdyż brak jest podstaw prawnych dla prowadzenia postępowania. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem WOOŚ.4241.318.2016.MW z dnia 14 września 2016 r. postanowił, że nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Po przeanalizowaniu przedmiotowej dokumentacji Wójt Gminy Turawa nie znalazł podstaw prawnych w świetle obowiązujących przepisów dla prowadzenia postępowania. Nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i odstąpił od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania obiektu hotelowego PETERS, z siedzibą w Turawie przy ul. Spacerowej 2, na ośrodek rehabilitacji dla osób zależnych.

Kompleks hotelowy PETERS zlokalizowany jest w kompleksie lasów turawskich, nad południowym brzegiem Jeziora Turawskiego. Obecnie stanowi on bazę noclegowo – socjalną ze stoma miejscami noclegowymi w murowanym budynku z pokojami 2, 3 i 4 osobowymi. Każdy pokój posiada łazienkę.

Planowany obiekt ma zapewnić opiekę osobom zależnym, najczęściej w wieku emerytalnym, w systemie całodobowym i dziennym. Osoby przebywające w domu opieki będą miały zapewnione:

  • 1, 2, 3 i 4 osobowe pokoje z łazienką i wc,

  • całodobowe wyżywienie z własnej kuchni,

  • klimatyzowaną stołówkę i świetlicę,

  • możliwość korzystania z pomieszczeń do rehabilitacji, usług rekreacyjnych, fryzjerskich i kosmetycznych,

  • dostęp do relaksu i wypoczynku na świeżym powietrzu – ścieżki spacerowe,

  • boisko do badmintona, siłownia na świeżym powietrzu, ścieżki zdrowia, itp.,

  • planowane wycieczki piesze krajoznawcze do pobliskich terenów przyrodniczych i pobliskich zabytków,

  • opiekę będzie pełnił personel pod nadzorem specjalistów.

    W otoczeniu terenu inwestycji znajdują się, zarówno od strony północnej, północno-zachodniej, jak i wschodniej, tereny przeznaczone pod usługi turystyki. Od strony zachodniej sąsiaduje z lasem, a od strony południowej z terenem przeznaczonym, pod zabudowę letniskowo – wypoczynkową.

Z dokumentacji wynika, że przedsięwzięcie nie osiąga progu wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 55a, tj. zabudowę usługową inną niż wymieniona w pkt 54, w szczególności szpitale, placówki edukacyjne, kina, teatry, obiekty sportowe wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, objętą ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 2 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia.

Powyższe oznacza, że z uwagi na powierzchnię zabudowy przedmiotowego przedsięwzięcia, wynoszącą ok. 0,14 ha, czyli mniej niż 2 ha, inwestycja nie należy do planowanych przedsięwzięć, o których mowa w powołanym wyżej rozporządzeniu Rady Ministrów.

Z analizy przyrodniczej wynika, że przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie wyznaczonego Obszaru Chronionego Krajobrazu "Lasy Stobrawsko – Turawskie" określonego Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego nr 0151/P/16/2006 z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 33, poz. 1133), poza obszarami Natura 2000. Nie będzie na nie oddziaływać negatywnie.

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od granic państwa) inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Mając na uwadze powyższe – orzeczono jak w sentencji – postanowienie Wójta Gminy o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji znak OŚ.V.6220.7.2016 z dnia 7 października 2016 r. zostało ogłoszone do publicznej wiadomości (tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Turawa, BIP Urzędu Gminy Turawa) w dniach 7 – 17 października 2016 r.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Turawa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Prawomocność decyzji musi zostać potwierdzona przez organ wydający decyzję, poprzez zamieszczenie w niej klauzuli stwierdzającej ostateczność.

Zgodnie z art.72 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 - 13 w/w ustawy. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Powyższy termin może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W załączeniu:

1. Karta informacyjna przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. PINE FOREST Sp. z o.o., ul. Spacerowa 2, 46 - 045 Turawa,

2. Tablica ogłoszeń UG w Turawie,

3. BIP Turawa,

4. A/a.