Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacja

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej/poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu opolskiego w 2023 r.

wykaz punktów na rok 2023.jpeg


Starosta Opolski podjął decyzję o przywróceniu od dnia 10 maja 2021 r. darmowych porad prawnych udzielanych stacjonarnie w punktach nieodpłatnej pomoc prawnej / poradnictwa obywatelskiego.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną Starosta Opolski przedłuża do odwołania udzielanie darmowych porad prawnych/porad obywatelskich w formie porad telefonicznych (na dotychczasowych zasadach)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną Starosta Opolski przedłuża do dnia 31 marca 2021 r. udzielanie darmowych porad prawnych/porad obywatelskich w formie porad telefonicznych (na dotychczasowych zasadach)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną Starosta Opolski przedłuża do dnia 14 marca 2021 r. udzielanie darmowych porad prawnych/porad obywatelskich w formie porad telefonicznych (na dotychczasowych zasadach)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną Starosta Opolski przedłuża do dnia 28 lutego 2021 r. udzielanie darmowych porad prawnych/porad obywatelskich w formie porad telefonicznych (na dotychczasowych zasadach)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną od 19 października br. do odwołania nieodpłatna pomoc prawna / poradnictwo obywatelskie świadczone będą tylko telefonicznie.

Osoby zainteresowane poradami prawnymi powinny dzwonić w godzinach pracy punktu na numer - 77 541 51 69.

Rejestracja telefoniczna odbywa się również w Starostwie Powiatowym w Opolu pod numerem - 77 541 51 69.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Świadczenia te przysługują wszystkim osobom zainteresowanym, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku, po złożeniu pisemnego oświadczenia (DOCwzór (27,50KB)), osobie udzielającej porady.

Darmowych porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni, natomiast porad obywatelskich – osoby posiadające wiedzę i umiejętności z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego. Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.


Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  1. poinformowanie osoby, o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym, wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  2. wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w punkcie 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
  4. sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby zgłaszającej się po poradę, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie planu działania i pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

  1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
  2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
  3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
  4. przeprowadzenie mediacji,
  5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego bądź zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Udzielanie porad odbywa się według kolejności zgłoszeń, po telefonicznym umówieniu terminu wizyty (numery telefonów znajdują się na wykazie punktów). Poza kolejnością przyjmowane są kobiety w ciąży.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem (np. w miejscu zamieszkania) albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Osoby uprawnione, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem porady prawnej, muszą przesłać do Starostwa, w formie papierowej lub elektronicznej oświadczenie (wzór powyżej) wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających, informacji o dostępnych tej osobie środkach porozumiewania się na odległość oraz danych kontaktowych, celem umówienia terminu udzielenia porady.

Osoby, które skorzystały z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mogą wyrazić bezpośrednio po udzielonej pomocy anonimową opinię. W tym celu należy wypełnić „Kartę pomocy – część B”, którą należy wrzucić do zawieszonej na ścianie skrzynki pocztowej z napisem „OPINIE”.

Opinie można również przekazać w dowolnym terminie do Starostwa Powiatowego w Opolu listownie na adres urzędu – ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole, mailem lub telefonicznie pod nr 77 5415169.

PDFWykaz punktów (138,98KB)

PDFJednostki nieodpłatnego poradnictwa (284,43KB)

PDFInformacje ogólne 2020 (220,93KB)