Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie - Przebudowa drogi bitumicznej Osowiec - Turawa

OŚ.V.6220.1.2017                                                                                                                                   Turawa, 27 stycznia 2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy

zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353 ze zm.)

zawiadamiam

że Pan Robert Grodecki pełnomocnik PGL LP Nadleśnictwo Turawa – złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla projektowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi bitumicznej Turawa – Osowiec w Leśnictwie Marszałki Nadleśnictwo Turawa” na działkach nr 175, 176, 177, 167, 161/1, 162, 205 k.m. 5 obręb Osowiec, nr 145/8, 156/5 k.m. 9 obręb Turawa, nr 155/5, 162, 154/1, 155/1 k.m. 10 obręb Turawa

  1. Wójt Gminy Turawa przystąpił do oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

  2. Zawiadomił strony o wszczęciu postępowania

  3. Przedmiotem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla projektowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi bitumicznej Turawa – Osowiec w Leśnictwie Marszałki Nadleśnictwo Turawa” na działkach nr 175, 176, 177, 167, 161/1, 162, 205 k.m. 5 obręb Osowiec, nr 145/8, 156/5 k.m. 9 obręb Turawa, nr 155/5, 162, 154/1, 155/1 k.m. 10 obręb Turawa.

  4. Wydanie decyzji jest w kompetencji Wójta Gminy Turawa po uzyskaniu niezbędnych opinii i uzgodnień z:

  • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu,

  • Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym

  1. Ze złożonym wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia można zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy w dniach pracy Urzędu w godzinach 7-15 w pokoju nr 35.

  2. W sprawie w/w przedsięwzięcia można składać uwagi i wnioski w pokoju nr 35 w dniach i godzinach pracy Urzędu.

  3. Termin składania uwag i wniosków w dniach 27 stycznia – 17 lutego 2017 r. (21 dni)

  4. Uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Turawa.

 

Do wiadomości:

1. BIP Turawa

2. Tablica ogłoszeń Urząd Gminy Turawa

3. A/a