Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie

Wójt Gminy Turawa

ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

działki niezabudowanej położonej w Turawie.

 

I. Przedmiot przetargu:

1. Oznaczenie nieruchomości: działka nr 2/354, k.m. 7, obręb Turawa, KW OP1O/00075921/3.

2. Powierzchnia nieruchomości: 650 m2.

3. Opis nieruchomości: działka położona w Turawie na płn. brzegu Jeziora Turawskiego, teren płaski, kształt prostokątny, nieuzbrojona.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Turawa obejmującym obrzeża Jezior Turawskich teren na którym zlokalizowane są nieruchomości oznaczony jest symbolem: A-11ML   – teren zabudowy letniskowo – wypoczynkowej.

5. Cena wywoławcza nieruchomości: 36 100,00 zł.

6. Minimalne postąpienie: 370,00 zł.

7. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży: nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Turawa nr OB.0050.28.2017 z dnia 13.04.2017 r.

8. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U. z 2016, poz. 2147 ze zm./: minął w dniu 25.05.2017 r.

9. Obciążenia: brak.

 

II. Warunki przetargu:

1. Termin i miejsce przetargu: 02.10.2017 o godz. 10.30 w budynku Urzędu Gminy w Turawie, ul. Opolska 39 c, pokój nr 24 (sala konferencyjna).

2. Wadium: Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości: 3 500,00 zł, na konto Urzędu Gminy Turawa w B.S. Łubniany Nr 18 8897 0004 2001 0016 3819 0002. Ostateczny termin wpłaty wadium upływa z dniem 28.09.2017.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

3. Warunki dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu: przystępujący do przetargu zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia /druk do pobrania w pokoju nr 35/, że zapoznali się z warunkami przetargu i warunki te przyjmują bez zastrzeżeń. Ostateczny termin złożenia oświadczeń upływa z dniem 28.09.2017.

Ponadto uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać:

- dokument tożsamości, a osoby prawne dodatkowo winny posiadać aktualne wypisy z właściwego rejestru, oraz stosowne pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

- dowód wniesienia wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu  (do ceny wylicytowanej doliczony zostanie podatek VAT 23%), najpóźniej cztery dni przed zawarciem umowy notarialnej. Wygrywający przetarg ponosi wszelkie inne opłaty związane z nabyciem nieruchomości na własność.

4. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości: w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który przetarg wygrał wadium nie ulega zwrotowi.

5. Wszelkie informacje na temat przetargu udzielane są w Urzędzie Gminy Turawa ul. Opolska 39 c, pokój nr 35, telefon 77 4212072 w godzinach pracy urzędu.