Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Strona archiwalna

 

KONKURS OFERT NA DOTACJE W 2018 r.


GMINA TURAWA reprezentowana przez Wójta Gminy Turawa ogłasza konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Turawa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
RODZAJ ZADANIA
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym:
- szkolenie i współzawodnictwo sportowe, 
- upowszechnianie i wpieranie różnorodnych dyscyplin sportowych szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
- tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu.
I. FORMA REALIZACJI ZADANIA: POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
II. TERMIN, WARUNKI REALIZACJI ZADANIA I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA
1. Termin realizacji zadania 15.01.2018 r. – 31.12.2018 r.
2. Na realizację zadania proponuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 182 000 zł,-
3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.
4. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
5. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie na wykonanie zadania publicznego.
III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
1. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Oddziały terenowe nie posiadające osobowości prawnej nie mogą samodzielnie ubiegać się o dotację. Oferta powinna zostać złożona za pośrednictwem zarządu głównego lub oddziału posiadającego osobowość prawną, natomiast w ofercie powinien być wskazany oddział upoważniony do bezpośredniego wykonania zadania.
3. Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych.
4. Oferty wraz z dokumentami nie będą zwracane oferentowi.
IV. GMINA TURAWA zastrzega sobie prawo do:
1. Negocjowania z oferentami wysokości dotacji, terminu realizacji zadania oraz zakresu rzeczowego zadania.
2. Zmiany wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania w trakcie trwania konkursu.
3. Możliwości wyboru jednej lub wielu ofert w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań.
4. Przełożenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.
V. WYMOGI OFERTY
1. Oferta konkursowa powinna spełniać wymagania opisane w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm) oraz rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).
2. Do oferty należy dołączyć kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.
3. Nie jest dopuszczalne samodzielne nanoszenie jakichkolwiek zmian we wzorze oferty. Oferty muszą podpisać osoby, które są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów).
VI. KRYTERIA WYBORU OFERTY
1. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez starający się o przyznanie dotacji podmiot.
2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacja zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.
3. uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
4. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których realizowane będzie zadanie publiczne.
5. Uwzględnienie zadeklarowanego udziału środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania;
5. Ocena wkładu rzeczowego, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i prace społeczną członków,
6. analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
VII. TERMIN SKŁADANIA OFERT I TRYB WYBORU OFERTY
1. Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionych zadań należy złożyć na druku ofertowym z adnotacją „Konkurs na dotacje 2018– Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w Urzędzie Gminy w Turawie lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu) na adres 46-040 Turawa ul. Opolska 39 c Urząd Gminy w Turawie.
2. Termin składania ofert: do 31.12.2017 r.
3. Oferty niespełniające warunków formalnych i złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
4. Oferty na realizację zadań będą rozpatrzone w terminie do 15 dni od upływu terminu składania ofert.
5. Złożone oferty zostają poddane ocenie formalnej i merytorycznej.
6. Do opiniowania ofert Wójt Gminy Turawa powołuje Komisję Opiniującą. Szczegółowy tryb powoływania i zasady działania Komisji zawarte są w Uchwale Nr XXXI/180/2017 Rady Gminy Turawa z dnia 23.11.2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Turawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
7. Dotacje na realizacje zadania publicznego przyznaje Wójt Gminy Turawa po zapoznaniu się z opinią Komisji Opiniującej dot. ofert złożonych w konkursie.
8. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji zawarte są w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm).
VIII. W roku 2017 Gmina Turawa przekazała na realizację zadania publiczne tego samego rodzaju, dotacje w łącznej wysokości: 175 000 zł.