Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy Turawa - 2018 rok

PDFUchwała nr XXXIII.192.18.pdf (395,44KB) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Turawa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji

PDFUchwała Nr XXXIV.193.18.pdf (189,71KB) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2018 r.
PDFUchwała Nr XXXIV.194.18.pdf (96,40KB) w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Turawa
PDFUchwała Nr XXXIV.195.18.pdf (91,45KB) w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Turawa
PDFUchwała Nr XXXIV.196.18.pdf (97,55KB) w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę TurawaPDFWszczęcie postępowania nadzoprczego.pdf (51,93KB)
PDFUchwała Nr XXXIV.197.18.pdf (175,83KB) w sprawie podziału Gminy Turawa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
PDFUchwała Nr XXXIV.198.18.pdf (181,66KB)w sprawie podziału Gminy Turawa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
PDFUchwała Nr XXXIV.199.18.pdf (164,46KB)w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych

PDFUchwała Nr XXXIV.200.18.pdf (251,50KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2018 roku

PDFUchwała Nr XXXV.201.18..pdf (17,43MB) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru wsi Turawa
PDFUchwała Nr XXXV.202.18.pdf (190,78KB) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współdziałaniu z Gminą Krapkowice
PDFUchwała Nr XXXV.203.18.pdf (184,04KB)w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Turawa nr XXXII/189/17 z dnia 18 grudnia 2017 dotyczącej uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
PDFUchwała Nr XXXV.204.18.pdf (179,31KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2018 roku
PDFUchwała Nr XXXV.205.18.pdf (96,01KB) w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Turawa

PDFUchwała Nr XXXVI.206.18.pdf (84,26KB) w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Turawa za 2017 r.
PDFUchwała Nr XXXVI.207.18.pdf (86,87KB) w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Turawa za 2017 rok
PDFUchwała Nr XXXVI.208.18.pdf (101,44KB) w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/156/2009 Rady Gminy Turawa z dnia 20 marca 2009 r. odnośnie ustalenia regulaminu określającego szczegółowe warunki wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych działających na terenie Gminy Turawa
PDFUchwała Nr XXXVI.209.18.pdf (86,58KB) w sprawie określenia sezonu kąpielowego na rok 2018 na terenie Gminy Turawa
PDFUchwała Nr XXXVI.210.18.pdf (4,89MB) w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Turawa w 2018 roku
PDFUchwała Nr XXXVI.211.18.pdf (4,13MB) w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Turawa w 2018 roku
PDFUchwała Nr XXXVI.212.18.pdf (92,54KB) w sprawie zmiany uchwały NR XXXI/182/17 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
PDFUchwała Nr XXXVI.213.18.pdf (260,76KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2018 rok
PDFUchwała Nr XXXVI.214.18.pdf (388,45KB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała NR XXXVI.215.18.pdf (89,26KB) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Turawa
PDFUchwała Nr XXXVI.216.18.pdf (207,36KB) w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Turawa”

PDFUchwała Nr XXXVII.217.18.pdf (96,13KB) w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Turawa
PDFUchwała Nr XXXVII.218.18.pdf (91,20KB) w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Turawa zadań Powiatu Opolskiego
PDFUchwała Nr XXXVII.219.18.pdf (87,70KB) w sprawie powołania komisji doraźnej do opracowania zmian w Statucie Gminy Turawa
PDFUchwała Nr XXXVII.220.18.pdf (93,88KB) w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
PDFUchwała Nr XXXVII.221.18.pdf (3,66MB) w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turawa na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025”
PDFUchwała Nr XXXVII.222.18.pdf (258,04KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2018 rok

PDFUchwała Nr XXXVIII.223.18.pdf (85,29KB) w sprawie nadania imienia hali sportowej
PDFUchwała Nr XXXVIII.224.18.pdf (265,12KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2018 rok
PDFUchwała Nr XXXVIII.225.18.pdf (409,77KB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała Nr XXXVIII.226.18.pdf (998,09KB) w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Hali Sportowej w Turawie

PDFUchwała Nr XXXIX.227.18.pdf (95,76KB)w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.
PDFUchwała Nr XXXIX.228.18.pdf (324,69KB)w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
PDFUchwała Nr XXXIX.229.18.pdf (94,51KB)w sprawie zatwierdzenia dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
PDFUchwała Nr XXXIX.230.18.pdf (256,60KB)w sprawie zmiany budżetu gminy w 2018 rok
PDFUchwała Nr XXXIX.231.18.pdf (390,86KB)w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała Nr XXXIX.232.18.pdf (96,81KB)w sprawie zmiany Statutu Gminy Turawa

Nowa kadencja 2018 - 2023

PDFUchwała Nr I.1.18.pdf (84,75KB) w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Turawa
PDFUchwała Nr I.2.18.pdf (86,23KB) w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Turawa