Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie

Wójt Gminy Turawa

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

działek niezabudowanych położonych w Turawie.

 

I. Przedmiot przetargu:

1. Oznaczenie nieruchomości:

a) działki nr 1/395 i 1/407, k.m. 7, obręb Turawa, KW OP1O/00075920/6,

b)  działka nr 1/699, k.m. 7, obręb Turawa, KW OP1O/00075920/6.

2. Powierzchnia nieruchomości:

a) 627 m2,

b) 622 m2.

2. Opis nieruchomości:

a)  nieruchomość położona w Turawie, przy alei Pod Wałem w niedalekiej odległości od Jeziora Turawskiego i Jeziora Średniego, kształt prostokątny, teren płaski, nieruchomość nieuzbrojona.

b) działka położona w Turawie, przy ulicy Wędkarskiej w okolicy Jeziora Średniego przy drodze gruntowej w której znajdują się media.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Turawa obejmującym obrzeża Jezior Turawskich teren na którym zlokalizowane są nieruchomości oznaczony jest symbolem:

a) B-1ML   – teren zabudowy letniskowo – wypoczynkowej,

b) B-15ML   – teren zabudowy letniskowo – wypoczynkowej.

5. Cena wywoławcza nieruchomości:

a) 35 500,00 zł,

b) 33 500,00 zł.

6. Minimalne postąpienie:

a) 360,00 zł,

b) 340,00 zł.

7. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży: nieruchomości przeznaczone do sprzedaży na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Turawa nr OB.0050.55.2017 z dnia 26.06.2017 r.

8. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U. z 2018, poz. 121 ze zm./: minął w dniu 07.08.2017 r.

9. Obciążenia: brak.

 

II. Warunki przetargu:

1. Termin i miejsce przetargu: 23.03.2018 o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Turawie, ul. Opolska 39 c, pokój nr 24 (sala konferencyjna).

2. Wadium: Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości:

a) 3 500,00 zł,

b) 3 500,00 zł.

na konto Urzędu Gminy Turawa w B.S. Łubniany Nr 18 8897 0004 2001 0016 3819 0002. Ostateczny termin wpłaty wadium upływa z dniem 21.03.2018.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

3. Warunki dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu: przystępujący do przetargu zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia /druk do pobrania w pokoju nr 35/, że zapoznali się z warunkami przetargu i warunki te przyjmują bez zastrzeżeń. Ostateczny termin złożenia oświadczeń upływa z dniem 21.03.2018.

Ponadto uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać:

- dokument tożsamości, a osoby prawne dodatkowo winny posiadać aktualne wypisy z właściwego rejestru, oraz stosowne pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

- dowód wniesienia wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu  (do ceny wylicytowanej doliczony zostanie podatek VAT 23%), najpóźniej cztery dni przed zawarciem umowy notarialnej. Wygrywający przetarg ponosi wszelkie inne opłaty związane z nabyciem nieruchomości na własność.

4. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości: w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który przetarg wygrał wadium nie ulega zwrotowi.

5. Wszelkie informacje na temat przetargu udzielane są w Urzędzie Gminy Turawa ul. Opolska 39 c, pokój nr 35, telefon 77 4212072 w godzinach pracy urzędu.