Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Ośrodka Wypoczynkowego WODNIK w Turawie.

 Turawa, dnia 29 grudnia 2009 r.


 

OŚ.V. 7632 - DŚ/1/09

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania


 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)


 

Wójt Gminy Turawa

podaje do publicznej wiadomości


 

informacje, że w dniu 29 grudnia 2009 r. została wydana decyzja Wójta Gminy Turawa znak spr. OŚ.V. 7632 - DŚ/1/09 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla inwestycji polegającej na rozbudowie Ośrodka Wypoczynkowego „WODNIK” na terenie Gminy Turawa, ze względu na jego bezprzedmiotowość.

Z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Turawa – Referat Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (pok. nr 35), w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 49 kpa, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia.
 


 


 

Otrzymują :

1. Pan Waldemar Hadasz Ośrodek Wypoczynkowy „WODNIK”, ul. Cicha 1, 46 – 045 Turawa,

2. Tablica ogłoszeń UG w Turawie,

3. BIP Turawa,

4. a/a.

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Turawie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Julia Zielińska
Data wytworzenia: 2009 - 12 - 29