Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs Opieka 2019

KONKURS OFERT NA DOTACJE W 2019 r.

GMINA TURAWA

reprezentowana przez

Wójta Gminy Turawa

ogłasza konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Turawa

na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

RODZAJ ZADANIA

pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

• opieka domowa nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi i starszymi oraz opieka paliatywna, 

• rehabilitacja lecznicza osób chorych i niepełnosprawnych, 

• gimnastyka lecznicza i korekcyjna, 

• udzielanie pomocy rzeczowej osobom znajdującym się z trudnej sytuacji życiowej, przygotowanie posiłków (wraz z rozwożeniem ich do mieszkań) dla osób potrzebujących, starszych, samotnych, oraz dla osób bezdomnych, 

• wypożyczanie sprzętu medycznego dla chorego w domu, 

• prowadzenie poradnictwa medycznego, świadczenie czynności medycznych na miejscu (takich jak: pomiar ciśnienia krwi, poziomu cukru we krwi, zastrzyki, opatrunki, kąpiele dla osób nie posiadających odpowiednich warunków sanitarnych w domu).

I. FORMA REALIZACJI ZADANIA: WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

II. TERMIN, WARUNKI REALIZACJI ZADANIA I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA

1. Termin realizacji zadania 25.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

2. Na realizację zadania proponuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 172 000 zł,-

3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.

4. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

5. Usługi rehabilitacyjne muszą być realizowane w wymiarze 2 pełnych etatów.

6. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie na wykonanie zadania publicznego.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

1. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Oddziały terenowe nie posiadające osobowości prawnej nie mogą samodzielnie ubiegać się o dotację. Oferta powinna zostać złożona za pośrednictwem zarządu głównego lub oddziału posiadającego osobowość prawną, natomiast w ofercie powinien być wskazany oddział upoważniony do bezpośredniego wykonania zadania.

3. Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych.

4. Oferty wraz z dokumentami nie będą zwracane oferentowi.

IV. GMINA TURAWA zastrzega sobie prawo do:

1. Negocjowania z oferentami wysokości dotacji, terminu realizacji zadania oraz zakresu rzeczowego zadania.

2. Zmiany wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania w trakcie trwania konkursu.

3. Możliwości wyboru jednej lub wielu ofert w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań.

4. Przełożenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

V. WYMOGI OFERTY

1. Oferta konkursowa powinna spełniać wymagania opisane w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

2. Do oferty należy dołączyć kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

3. Nie jest dopuszczalne samodzielne nanoszenie jakichkolwiek zmian we wzorze oferty. Oferty muszą podpisać osoby, które są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów).

VI. KRYTERIA WYBORU OFERTY

1. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez starający się o przyznanie dotacji podmiot.

2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacja zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

3. uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

4. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których realizowane będzie zadanie publiczne.

5. Uwzględnienie zadeklarowanego udziału środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania;

5. Ocena wkładu rzeczowego, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i prace społeczną członków,

6. analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

VII. TERMIN SKŁADANIA OFERT I TRYB WYBORU OFERTY

1. Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionych zadań należy złożyć na druku ofertowym z adnotacją „Konkurs na dotacje 2019 – Pomoc społeczna” w Urzędzie Gminy w Turawie lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu) na adres 46-045 Turawa ul. Opolska 39 c Urząd Gminy w Turawie.

2. Termin składania ofert: do 11.01.2019 r.

3. Oferty niespełniające warunków formalnych i złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

4. Oferty na realizację zadań będą rozpatrzone w terminie do 15 dni od upływu terminu składania ofert.

5. Złożone oferty zostają poddane ocenie formalnej i merytorycznej.

6. Do opiniowania ofert Wójt Gminy Turawa powołuje Komisję Opiniującą. Szczegółowy tryb powoływania i zasady działania Komisji zawarte są w Uchwale Nr III/8/18 Rady Gminy Turawa z dnia 19.12.2018 r. w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Turawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.

7. Dotacje na realizacje zadania publicznego przyznaje Wójt Gminy Turawa po zapoznaniu się z opinią Komisji Opiniującej dot. ofert złożonych w konkursie.

8. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji zawarte są w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)

VIII. W roku 2018 Gmina Turawa przekazała na realizację zadania publiczne tego samego rodzaju, dotacje w łącznej wysokości: 172 000 zł.