Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej nabudowie magistralnego rurociągu wodociągowego od miejsc. Rzędów do Stacji Wodociągowej Turawa - Marszałki

                                                                                                                                                                   Turawa, 13 kwietnia 2010 r.

 OŚ.V. 7632 - DŚ/1/10

                                                                                                      POSTANOWIENIE


 

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego – tekst jednolity (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu.
 

Wójt Gminy Turawa postanawia

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie magistralnego rurociągu wodociągowego od miejscowości Rzędów do Stacji Wodociągowej „Turawa – Marszałki”, oraz rozbudowie Stacji Uzdatniania Wody „Kadłub Turawski”.
 

Inwestor: Urząd Gminy w Turawie
 

UZASADNIENIE

 

Powyższa inwestycja zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) oraz § 3 ust. 1 pkt. 63 i 65 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których zgodnie z art. 64 ust. 1 oraz art. 156 ustawy dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdza się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu. Przedmiotowe przedsięwzięcie zaopiniował Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr RDOŚ-16-WOOŚ-6613-2-098/1/10/md z dnia 19 marca 2010 r., w którym stwierdził, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu postanowieniem nr NZ/HSz-4325-2-35/10 z dnia 12 marca 2010 r. również nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzania raportu.

W następstwie tego, po wnikliwym przeanalizowaniu spawy, postanawiam odstąpić od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Planowana inwestycja polegającego na budowie magistralnego rurociągu wodociągowego od miejscowości Rzędów do Stacji Wodociągowej „Turawa – Marszałki”, oraz rozbudowie Stacji Uzdatniania Wody „Kadłub Turawski” polegać będzie m.in. na:

  • budowie sieci wodociągowej Ø 160 PE, L= 4695 mb,

  • rozbudowie ujęcia wody w Kadłubie Turawskim o uzupełniający otwór studzienny nr 2 o głębokości H=55 m i wydajności Qe=61 m³/h,

  • modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Kadłubie Turawskim polegającą na wymianie istniejących urządzeń technologicznych celem zwiększenia przepustowości z Q=46 m³/h do wysokości Q=60 m³/h.

W trakcie realizacji i podczas użytkowania przedsięwzięcia nie nastąpi wykorzystanie zasobów naturalnych.

Realizacja, jak i eksploatacja rurociągu wodociągowego nie będzie powodowała zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Podczas realizacji robót budowlanych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia może występować lokalny, krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza, nie będzie to jednak miało istotnego wpływu na środowisko. Przewidziana do realizacji budowa rurociągu wodociągowego na etapie eksploatacji nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.

W trakcie realizacji inwestycji na terenie prowadzenia prac budowlanych mogą wystąpić uciążliwości związane z emisją hałasu i wibracjami, powodowane pracą maszyn. Jednakże uciążliwości te będą miały charakter jedynie lokalny i krótkotrwały.

Odpady, jakie powstaną w trakcie realizacji przedsięwzięcia, wywożone będą na składowisko odpadów. Humus, który zostanie zdjęty podczas wykonywania robót, wykorzystany będzie po zakończeniu robót, do rekultywacji terenu.

Planowana budowa rurociągu wodociągowego nie spowoduje skumulowanego oddziaływania z innymi przedsięwzięciami.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko – Turawskie”, gdzie zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.), na terenie obszaru chronionego krajobrazu mogą być realizowane przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykaże brak niekorzystnego wpływu na przyrodę tego obszaru. Zapis ten w myśl art. 24 ust. 2 powoływanej ustawy – nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego. Należy do inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 6 pkt 3 utawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.) - budowa i utrzymanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, w związku z tym nie podlega zakazom wprowadzonym na terenie obszaru chronionego krajobrazu. Inwestycja prowadzona będzie w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000 pod nazwą „Zbiornik Turawski”, jednakże poza siedliskami dla których wyznaczono ten obszar oraz poza siedliskami rzadkich i chronionych roślin, zwierząt i grzybów. Prowadzone prace metodą bezwykopową horyzontalnego przewiertu sterowanego nie naruszą istniejącego drzewostanu, a wśród nich pomnika przyrody znajdującego się na trasie planowanej sieci wodociągowej.

Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na terenach podlegających ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Po przeanalizowaniu inwestycji stwierdza się, że planowane przedsięwzięcie nie wpłynie w znaczący sposób na środowisko. Inwestycja może spowodować uciążliwość jedynie podczas realizacji, które ustąpią wraz z zakończeniem prac budowlanych.

Mając na uwadze powyższe – orzeczono jak w sentencji.
 

Pouczenie


 

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.


 


 

Otrzymują:

1. Pan Andrzej Neustein „NEUSTEIN” s.c. Krystyna i Andrzej Neustein Biuro Projektów Wodociągów i Kanalizacji, ul. Pomarańczowa 22, 45 – 417 Opole

2. Tablica ogłoszeń UG w Turawie,

3. BIP Turawa,

4. a/a.

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Turawa
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Julia Zielińska
Data wytworzenia: 2010 - 04 - 13