Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy Turawa - 2019 rok

Uchwały Rady Gminy 2019 rok

PDFUchwały Nr IV.11.19.pdf (288,95KB) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
PDFUchwała Nr IV.12.19.pdf (178,60KB) w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania
PDFUchwała Nr IV.13.19.pdf (204,92KB) w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie
Gminy Turawa
PDFUchwała Nr IV.14.19.pdf (89,08KB) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych
PDFUchwała Nr IV.15.19.pdf (270,18KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2019 rok

PDFUchwała Nr V.16.19.pdf (91,73KB) w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Partnerstwa
PDFUchwała Nr V.17.19.pdf (161,26KB) w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
PDFUchwała Nr V.18.19.pdf (95,36KB) w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
PDFUchwała Nr V.19.19.pdf (94,77KB) w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie usług, pomocy rzeczowej, posiłków, zasiłków okresowych oraz celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu

PDFUchwała Nr VI.20.19.pdf (190,33KB) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2019 r.
PDFUchwała Nr VI.21.19.pdf (254,70KB) w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej w miejscowości Zawada
PDFUchwała Nr VI.22.19.pdf (96,02KB) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości gruntowe na okres do trzech lat
PDFUchwała Nr VI.23.19.pdf (177,58KB) w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania
PDFUchwała Nr VI.24.19.pdf (394,93KB)w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała Nr VI.25.19.pdf (268,67KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2019 rok

PDFUchwała Nr VII.26.19..pdf (4,31MB)w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Gminy Turawa oraz określenia sezonu kąpielowego
PDFUchwała Nr VII.27.19..pdf (395,79KB)w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała Nr VII.28.19..pdf (235,71KB)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy działki gminnej w trybie bezprzetargowym
na okres 10 lat
PDFUchwała Nr 29.19..pdf (6,37MB) w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Turawa na lata 2015-2020

PDFUchwała Nr VII.30.19.pdf (361,00KB) w spr. zmiany budżetu w 2019 r.
PDFUchwała Nr VIII.31.19. pdf.pdf (84,59KB) w spr. udzielenia Wójtowi Gminy Turawa wotum zaufania
PDFUchwała Nr VIII.32.19.pdf (85,05KB) w spr. zatwierdzenia sprawozdań Gminy Turawa za 2018 r.
PDFUchwała Nr VIII.33.19.pdf (88,54KB) w spr. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Turawa za 2018 r.

PDFUchwała Nr IX.34.2019.pdf (12,78MB) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru wsi Turawa
PDFUchwała Nr IX.35.19..pdf (89,55KB) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Turawa
PDFUchwała Nr IX.36.19.pdf (91,04KB)w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turawie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Turawa

PDFUchwała Nr IX.37.19.pdf (213,87KB) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa
PDFUchwała Nr IX.38.19.pdf (102,63KB)w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
PDFUchwała Nr IX.39.19.pdf (95,23KB)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami,
których przedmiotem są te same nieruchomości gruntowe na okres do trzech lat
PDFUchwała Nr IX.40.19.pdf (175,77KB)w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Turawa nr IV/11/19 z dnia 25 stycznia 2019 r. dotyczącej
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
PDFUchwała Nr IX.41.19.pdf (93,37KB)uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XX/120/2016 z dnia 21 października 2016 r. w sprawie określenia
zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z
wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
PDFUchwała Nr IX.42.19.pdf (90,25KB)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych
PDFUchwała Nr IX.43.19.pdf (356,07KB)w sprawie zmiany budżetu gminy w 2019 rok

PDFUchwała Nr X.44.19.pdf (180,96KB) w sprawie załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Turawa
PDFUchwała Nr X.45.19.pdf (344,07KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2019 rok
PDFUchwała Nr X.46.19.pdf (93,25KB)w sprawie zmiany uchwały Nr IX/37/19 Rady Gminy Turawa z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa

PDFUchwała Nr XI.47.19.pdf (92,23KB) w sprawie współdziałania na rzecz przygotowania i realizacji projektu „Przedszkola dla wszystkich
przyjazne 2”

PDFUchwała Nr XII.48.19.pdf (174,87KB)w sprawie załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Turawa
PDFUchwała Nr XII.49.19.pdf (368,77KB)w sprawie zmiany budżetu gminy w 2019 rok
PDFUchwała Nr XII.50.19.pdf (386,87KB)w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała Nr XII.51.19.pdf (96,22KB)w sprawie określenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Turawa
PDFUchwała Nr XII.52.2019.pdf (93,00KB)w sprawie określenia zasad związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu i opieki w czasie
przewozu dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Turawa do przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Turawa
PDFUchwała Nr XII.53.19.pdf (171,37KB)w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendium Wójta Gminy Turawa
PDFUchwała Nr XII.54.19.pdf (95,17KB)w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV / 156 / 2009 Rady Gminy Turawa z dnia 20 marca 2009r. odnośnie ustalenia regulaminu określającego szczegółowe warunki wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych działających na terenie gminy Turawa

PDFUchwała Nr XIII.55.19.pdf (276,62KB) w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Kotórz Mały
PDFUchwała Nr XIII.56.19.pdf (192,40KB) w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Turawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”
PDFUchwała Nr XIII.57.19.pdf (180,61KB) w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
PDFUchwała Nr XIII.58.19.pdf (175,26KB) w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendium Wójta Gminy Turawa
PDFUchwała Nr XIII.59.19.pdf (370,54KB)w sprawie zmiany budżetu gminy w 2019 rok
PDFUchwała Nr XIII.60.19.pdf (395,92KB)w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała Nr XIII.61.19.pdf (223,49KB)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie prze Gminę Turawa porozumienia o współpracy z Powiatem Opolskim dotyczącym realizacji zadania pn. „Remont chodnika ciągu drogi powiatowej nr 1705 O Zawada-Turawa- Zębowice-Dobrodzień w miejscowości Kadłub Turawski”

PDFUchwała Nr XIV.62.19.pdf (97,76KB) w sprawie określenia minimalnych stawek dzierżawy gruntów i stawek czynszu za lokale użytkowe oraz
minimalnej ceny ciepła za c.o. na terenie Gminy Turawa obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 r.
PDFUchwała Nr XIV.63.2019.pdf (96,51KB) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
PDFUchwała Nr XIV.64.19.pdf (91,58KB) w sprawie zatwierdzenia dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na
okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
PDFUchwała Nr XIV.65.19.pdf (91,54KB) w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Turawa
PDFUchwała Nr XIV.66.19.pdf (93,43KB) w sprawie zmiany uchwały Nr XXI /124/ 2016 Rady Gminy Turawa z dnia 25 listopada 2016 r.w sprawie opłaty targowej
PDFUchwała Nr XIV.67.19.pdf (269,91KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2019 rok
PDFUchwała Nr XIV.68.19.pdf (92,29KB) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia "Nasz Zakrzów Turawski" w Zakrzowie Turawskim

PDFUcvhwała Nr XV.69.2019.pdf (12,88MB) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części obszaru wsi TurawaPDFRozstrzygnięcie nadzorcze do Uchwały Nr XV.69.19.pdf (628,92KB)

PDFUchwała NR XVI.70.19.pdf (174,73KB)  w sprawie odmowy uchylenia uchwały
PDFUchwała Nr XV.71.19.pdf (342,00KB) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021
PDFUchwała Nr XV.72.19.pdf (92,48KB) w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV/64/90 Gminnej Rady Narodowej z dnia 27 lutego 1990 roku w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Turawie
PDFUchwała Nr XV.73.19.pdf (92,90KB) w sprawie przystąpienia Gminy Turawa do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
PDFUchwała Nr XV.74.19.pdf (185,31KB) w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turawie
PDFUchwała Nr XV.75.19.pdf (102,71KB) w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na obszarze gminy Turawa

PDFUchwała Nr XVI.76.2019.pdf (5,60MB) w sprawie uchwalenia WPF
PDFUchwała Nr XVI .77.19.pdf (1 007,63KB) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turawa na 2020 rok
PDFUchwała Nr XVI.78.19.pdf (298,19KB) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020
PDFUchwała Nr XVI.79.19 zm. budżet.pdf (167,77KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2019 rok
PDFUchwała Nr XVI.80.19. Podpisany.pdf (5,14MB) w sprawie zmiany WPF
PDFUchwała.Nr XVI.81.19 Stowarzyszenie.2019-12-19.pdf (95,54KB) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Mieszkańców i Przyjaciół Bierdzan
PDFUchwała Nr XVI. 82.19.wydatki które nie wygasają.pdf (329,74KB) w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019