Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Akty prawa miejscowego - 2019 rok

PDFUchwała Nr IV.13.19.pdf (204,92KB) w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Turawa
PDFUchwała Nr V.17.19.pdf (161,26KB) w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
PDFUchwała Nr V.18.19.pdf (95,36KB) w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
PDFUchwała Nr V.19.19.pdf (94,77KB) w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie usług, pomocy rzeczowej, posiłków, zasiłków okresowych oraz celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu

PDFUchwała Nr VI.20.19.pdf (190,33KB) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2019 r.
PDFUchwała Nr VI.21.19.pdf (254,70KB)w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej w miejscowości Zawada

PDFUchwała Nr VII.26.19..pdf (4,31MB) w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Gminy Turawa oraz określenia sezonu kąpielowego

PDFUchwała Nr IX.34.2019.pdf (12,78MB) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru wsi Turawa

PDFUchwała Nr IX.36.19.pdf (91,04KB) w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turawie do prowadzenia
postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Turawa

PDFUchwała Nr IX.37.19.pdf (213,87KB) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa

PDFUchwała Nr IX.38.19.pdf (102,63KB) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFUchwała Nr IX.41.19.pdf (93,37KB) uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XX/120/2016 z dnia 21 października 2016 r. w sprawie określenia
zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

PDFUchwała Nr X.46.19.pdf (93,25KB) w sprawie zmiany uchwały Nr IX/37/19 Rady Gminy Turawa z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa

PDFUchwała Nr XII.52.2019.pdf (93,00KB) w sprawie określenia zasad związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu i opieki w czasie
przewozu dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Turawa do przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Turawa
PDFUchwała Nr XII.53.19.pdf (171,37KB) w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendium Wójta Gminy Turawa
PDFUchwała Nr XII.54.19.pdf (95,17KB) w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV / 156 / 2009 Rady Gminy Turawa z dnia 20 marca 2009 r. odnośnie
ustalenia regulaminu określającego szczegółowe warunki wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych działających na terenie gminy Turawa
PDFUchwała Nr XIII.55.19.pdf (276,62KB) w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Kotórz Mały
PDFUchwała Nr XIII.58.19.pdf (175,26KB) w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendium Wójta Gminy Turawa
PDFUchwała Nr XIV.63.2019.pdf (96,51KB) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
PDFUchwała Nr XIV.66.19.pdf (93,43KB) w sprawie zmiany uchwały Nr XXI /124/ 2016 Rady Gminy Turawa
z dnia 25 listopada 2016 r.w sprawie opłaty targowej

PDFUcvhwała Nr XV.69.2019.pdf (12,88MB) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części obszaru wsi Turawa  PDFRozstrzygnięcie nadzorcze do Uchwały Nr XV.69.19.pdf (628,92KB)

PDFUchwała Nr XV.74.19.pdf (185,31KB) w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turawie
PDFUchwała Nr XV.75.19.pdf (102,71KB) w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na
obszarze gminy Turawa

PDFUchwała Nr XVI .77.19.pdf (1 007,63KB) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turawa na 2020 rok