Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą - Rozbudowa mostu w ciągu drogi krajowej nr 45 w km 108 + 327 w miejscowości Zawada

OŚ.V. 7632 - DŚ/7/10                                                                                                                Turawa, 22 czerwca 2010 r.
 

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego – tekst jednolity (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu.

Wójt Gminy Turawa postanawia

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa mostu w ciągu drogi krajowej nr 45 w km 108 + 327 w miejscowości Zawada”.

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu

UZASADNIENIE

Powyższa inwestycja zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) oraz § 3 ust. 1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których zgodnie z art. 64 ust. 1 oraz art. 156 ustawy dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdza się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu. Przedmiotowe przedsięwzięcie zaopiniował Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr RDOŚ-18-WOOŚ-6613-2-241/1/10/ioc z dnia 4 czerwca 2010 r., w którym stwierdził, że na przedmiotową inwestycję nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu zaopiniował pismem nr NZ/JW-4325-23/10 z dnia 7 czerwca 2010 r. wniósł o odstąpienie od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia.

W następstwie tego, po wnikliwym przeanalizowaniu spawy, postanawiam odstąpić od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Planowana inwestycja – rozbudowa mostu w ciągu drogi krajowej nr 45 w km 108 + 327 w miejscowości Zawada polegać będzie m.in. na:

  • przebudowie istniejącego obiektu,

  • wzmocnieniu (remoncie) jezdni i korpusu drogi na odcinku drogi krajowej nr 45 od km 108 + 290 do km 108 +386,

  • wykonanie wzmocnienia podłoża nasypu u jego podstawy w strefie zagrożonej deformacjami,

  • wykonanie odwodnienia powierzchniowego wzdłuż podłoża z odprowadzeniem wód przyporami filtracyjnymi lub ściekami naskarpowymi do podstawy nasypu.

Planowane przedsięwzięcie nie zmieni dotychczasowej funkcji ani sposobu zagospodarowania terenu. Nie nastąpi skumulowane oddziaływanie na środowisko. Roboty prowadzone będą przy całkowitym otwarciu mostu dla ruchu pojazdów. Podczas robót związanych z wzmocnieniem nawierzchni ruch prowadzony będzie wahadłowo przy zastosowaniu sygnalizacji świetlnej.

Na etapie realizacji inwestycji będą powstawać ścieki bytowe, które zgromadzone w szczelnym zbiorniku, odbierane będą przez wyspecjalizowane jednostki zewnętrzne. Natomiast wody opadowe, po podczyszczeniu z zawiesiny ogólnej, odprowadzone zostaną do rzeki Swornica.

Odpady będą selektywnie zbierane i przekazywane odbiorcom, posiadającym stosowne zezwolenie w zakresie gospodarowania odpadami.

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że przedsięwzięcie nie wymaga wykorzystania zasobów naturalnych, nie spowoduje ryzyka wystąpienia poważnej awarii i nie będzie wywierać transgranicznego oddziaływania. Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na terenach podlegających ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Po przeanalizowaniu inwestycji stwierdza się, że planowane przedsięwzięcie nie wpłynie w znaczący sposób na środowisko. Inwestycja może spowodować uciążliwość jedynie podczas realizacji, które ustąpią wraz z zakończeniem prac budowlanych.

Mając na uwadze powyższe – orzeczono jak w sentencji. 

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.
Otrzymują:

1. Jerzy Roczek Z-ca Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6, 45 – 085 Opole, działającego jako Pełnomocnik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

2. Tablica ogłoszeń UG w Turawie,

3. BIP Turawa,

4. a/a.

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Turawie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Julia Zielińska
Data wytworzenia: 2010 - 06 - 22