Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

II pisemny przetarg ograniczony na najem łącznie wszystkich pomieszczeń w budynku hali sportowej w Turawie związanych z prowadzeniem działalności sportowo- zdrowotnej w postaci: siłowni oraz gabinetu fizjoterapii, masażu i rehabilitacji

Wójt Gminy Turawa

ogłasza

II pisemny przetarg ograniczony na najem łącznie wszystkich pomieszczeń w budynku hali sportowej w Turawie związanych z prowadzeniem działalności sportowo- zdrowotnej w postaci: siłowni oraz gabinetu fizjoterapii, masażu i rehabilitacji wraz                     z pomieszczeniami towarzyszącymi
 

 1. Wynajmujący:

Gmina Turawa z siedzibą – ul. Opolska 39c 46-045 Turawa., Tel: 77 42 12 012, 77 42 12 109, fax: 77 42 12 073 NIP 991-04-51-595   bip: www.bip.turawa.pl  – Ogłoszenia – Nieruchomości - Najem, e-mail: ug@turawa.pl  reprezentowaną przez Wójta Gminy Turawa Pana Dominka Pikosa.                                                                                                                       

 1. Przedmiot najmu:
  1. Pomieszczenia przeznaczone pod siłownię oraz gabinet fizjoterapii, masażu                                   i rehabilitacji wraz z zapleczem o łącznej powierzchni 181,48 m² zlokalizowane są w budynku hali sportowej w Turawie przy ul. Opolskiej. Szczegółowy wykaz pomieszczeń:

 

Siłownia zlokalizowana na pierwszym piętrze o pow. 87,88 m2 wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi w postaci:

-szatnie z zapleczem sanitarnym o pow. 50,30 m2

-przedsionka o pow. 15,00 m2


Gabinet fizjoterapii, masażu i rehabilitacji zlokalizowany na parterze o pow. 17,30 m2 wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi  w postaci:

- przedsionka o pow.5,50 m2

- toaleta oraz natrysków o pow. 5,50 m2

 1.  Wykaz pomieszczeń wymagających dodatkowego wyposażenia.

 

- Siłownię Najemca wyposaży na własny kosztw sprzęt do ćwiczeń po konsultacjiz Wynajmującym. Szatnie oraz zaplecze sanitarne zostały wyposażone przez Wynajmującego. Siłownia znajduje się na pierwszym piętrze w obiekcie hali sportowej.

 

- Gabinet do fizjoterapii, masażu i rehabilitacji Najemca wyposaża na własny koszt według własnych potrzeb po konsultacji z Wynajmującym.

Najemca wyposaża przedsionek w wieszaki na odzież, krzesła umożliwiające pozostawienie odzieży wierzchniej przed skorzystaniem z usług. Toaleta i natryski wyposażone przez Wynajmującego.

Najemca dobiera wszelkie wyposażenie zgodnie ze swoimi preferencjami oraz charakterem prowadzonej działalności.

 1. Termin obowiązywania umowy – 10 lat od dnia zawarcia umowy na najem.
 2. Przewidywany termin przekazania lokalu: w terminie 7 dni od podpisania umowy – może ulec zmianie.
 3. Termin rozpoczęcia działalności usługowej Najemcy w lokalu – 60 dni od dnia przekazania lokalu pod rygorem skorzystania przez Wynajmującego z możliwości rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. Zastrzega  się prawo Wynajmującego do zmiany terminu  przekazania lokalu i rozpoczęcia działalności.
 4. Najemca (oprócz opłaty czynszu) zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów eksploatacyjnych, w tym w szczególności: energii elektrycznej, dostawy wody zimnej                              i ciepłej, centralnego ogrzewania oraz odprowadzanie ścieków do dnia przekazania lokalu, bezpośrednio dla Wynajmującego na podstawie faktur VAT, proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni, a w przypadku zainstalowania urządzeń pomiarowych wg faktycznego zużycia określonego na podstawie odczytów z tych urządzeń. Opłaty z tytułu czynszu Najemca będzie wnosił w okresach miesięcznych. Najemca będzie zobowiązany do wnoszenia opłat czynszowych bez względu czy będzie prowadził działalność w oparciu o przedmiot najmu w tych miesiącach.
 5. Minimalna miesięczna cena ciepła jednego m2 przy opalaniu olejem opałowym powierzchni użytkowej lokalu wynosi 13,28 zł na podstawie uchwały Rady Gminy Turawa NR III/7/18 z dnia 19 grudnia 2018 r.  w sprawie określenia minimalnych stawek dzierżawy gruntów i stawek czynszu za lokale użytkowe oraz minimalnej ceny ciepła za c.o. na terenie Gminy Turawa obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r.

 

 1. Obowiązki Najemcy:
  1. W wynajętym lokalu Najemca prowadzić będzie wyłącznie działalność związaną                               z świadczeniem usług zdrowotno-sportowych. Działalność Najemca prowadzi na własny rachunek i własne ryzyko.
  2. Najemca w własnym zakresie i na własny koszt przystosuje własnym staraniem
   dla swoich potrzeb lokal oraz wyposaży go w sprzęt, urządzenia i wyposażenie niezbędne
   do podjęcia i prowadzenia działalności w lokalu w sposób zapewniający odpowiedni standard świadczonych usług.
  3. Najemca własnym staraniem i na koszt własny uzyska, przed rozpoczęciem działalności w najmowanym lokalu wszelkie zaświadczenia, zezwolenia lub opinie niezbędne do prowadzenia swojej działalności oraz dokona zgłoszeń wymaganych prawem i uzyska niezbędne opinie.
  4. Działalność usług zdrowotno-sportowo może być prowadzona w przedziale godzinowym od 700 do 2200 od poniedziałku do piątku. Inne godziny otwarcia w tych dniach wymagają uzyskania zgody Wynajmującego. W soboty i niedziele godziny według uprzedniego ustalenia z Wynajmującym.
  5. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wynajmowany lokal i inne powierzchnie, stan estetyczny, sanitarny oraz utrzymanie czystości. Najemca odpowiada za utrzymanie ładu i porządku w najmowanym lokalu i jego bezpośrednim otoczeniu.
  6. Najemca zobowiązuje się do ubezpieczenia prowadzonej działalności zdrowotno-sportowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej.
  7. Wynajmujący dopuszcza możliwość świadczenia razem z Najemcą wspólnej obsługi imprez rekreacyjno-sportowych.

 

 1. Ograniczenia w najmie :
  1. Rozpoczęcie działalności nie później niż w ciągu 60 dni od dnia przekazania lokalu.
  2. Nie prowadzenie przez Najemcę działalności w okresie obowiązywania podpisanej umowy po przekazaniu lokalu nie zwalnia z obowiązku opłaty czynszu najmu od wskazanej w umowie daty rozpoczęcia przez Najemcę działalności oraz opłat za media od dnia przekazania lokalu.
  3. Najemca po zakończeniu najmu obowiązany jest zwrócić odnowiony lokal wraz                         z  stałymi  elementami oraz wyposażenie stanowiące własność Wynajmującego.
  4. Najemcy nie przysługuje prawo żądania obniżenia czynszu ani zwrotu wartości poniesionych nakładów w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy.
  5. Przekazanie i zwrot przedmiotu najmu wraz wyposażeniem stałym i urządzeniami nastąpi protokołem zdawczo- odbiorczym.
  6. Wynajmujący zastrzega sobie prawo konsultowania aranżacji wnętrza pomieszczeń użytkowych.
  7. Najemca nie może prowadzić w lokalu działalności, która narusza obowiązujące przepisy prawa powszechnego i miejscowego, w tym w szczególności dotyczące imprez masowych, sprzedaży napojów alkoholowych, lub wyczerpujące znamiona przestępstwa albo wykroczenia, w tym przestępstwa i wykroczenia skarbowe.

 

5.Warunki uczestnictwa w przetargu:

 1. Zaoferowanie stawki miesięcznego czynszu za 1 m2 powierzchni na wszystkie    pomieszczenia o wartości co najmniej 4,47 zł netto plus 23% podatek VAT.
 2. Zobowiązanie do przeprowadzenia na koszt własny w zakresie uzgodnionym
   z Wynajmującym  przystosowania przedmiotu najmu do własnych potrzeb Najemcy w terminie nie później  niż w ciągu 60 dni od dnia przekazania lokalu.
 3. Złożenie oświadczenia, że Najemca akceptuje warunki przetargu, warunki najmu lokalu  i wzoru  umowy wskazane przez Wynajmującego bez zastrzeżeń oraz odbył wizje terenową.
 4. Wpłacenie wadium w kwocie 250,00 zł. w terminie  do dnia 18.09.2019 r. przelewem na konto Urzędu Gminy Turawa w B. S. Łubniany Nr 18 1897 0004 2001 0016 3819 0002. Wadia oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostaną im zwrócone przelewem niezwłocznie - na konta podane w ofertach po rozstrzygnięciu przetargu, a oferentowi którego oferta została przyjęta zostanie zaliczone  na  poczet czynszu.
 5. Złożenie oferty w wymaganym terminie w formie i treści zgodnie z warunkami określonymi w niniejszych „Warunkach Najmu”.
 6. Oferta i wszystkie załączone do oferty  dokumenty (załączniki)  muszą być  podpisane przez osoby  upoważnione do reprezentowania oferenta i wskazane jest aby były ponumerowane liczbami całkowitymi.
 7. Oferentem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Oferenci występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub niewykonanie lub   nienależyte wykonanie  umowy.
 8. Oferenci występujący wspólnie winni dołączyć umowę regulującą współpracę tych   podmiotów.

 

 1. Opis przygotowania oferty :
  1. Ofertę należy przygotować w formie pisemnej, w języku polskim wg załączonego wzoru,
  2. Oferta winna zawierać pełną nazwę oferenta, adres, NIP, REGON, numer telefonu,
   nr  konta , na które należy zwrócić wadium,
  3. Oferent posiada prawo złożenia wyłącznie jednej oferty, w przeciwnym razie nastąpi wyłączenie oferenta z postępowania,
  4. Oferta winna zawierać pod groźbą odrzucenia z przetargu:
 • pełną nazwę wraz z adresem oferenta, NIP, Regon i powinna być podpisana przez  Oferenta lub osobę upoważnioną do występowania w imieniu Oferenta, a w przypadku działania przez pełnomocnika do oferty winno być załączone stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub uwierzytelnionej przez notariusza, adwokata, lub radcę prawnego kopii,
 • proponowaną co najmniej cenę 4,47 zł, netto czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni,
 • opis sposobu zagospodarowania pomieszczeń oraz prowadzonej działalności w lokalu,
 • przewidywany termin uruchomienia w wynajmowanym lokalu działalności, 
 • pozostałe dokumenty wymienione zawarte w wzorze oferty.
 1. Informacje o niezbędnych dokumentach w celu spełnienia wymaganych warunków:   
  1. Wydruk lub ksero dowodu wpłaty wadium w wysokości 250,00 zł.
  2. Złożenie oferty zgodnie z wymaganiami warunków przetargu.

 

 1. Kryteria i sposób wyboru oferenta :
  1. Oferent zobowiązany jest do wykazania, że spełnia wymagane warunki określone 
   w niniejszych warunkach najmu, Wynajmujący ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli stwierdzi  brak wymaganych dokumentów lub oświadczeń albo nieprawdę w złożonych dokumentach i oświadczeniach,
  2. Oceny ofert i wyboru oferenta dokona Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Nr OB.0050.66.2013 Wójta Gminy Turawa z dnia 3 października 2013 r.
  3. Ocena ofert ważnych zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione poniżej kryterium:
 •  oferowana cena za 1 m2 powierzchni lokalu - 100%.

  Wynajmujący wybierze ofertę z zaproponowaną najwyższą miesięczną stawką czynszu  za 1 m2 netto, z zastrzeżeniem, że nie może być niższa od stawki minimalnej wynoszącej  4,47  zł  netto za 1 m2/ miesięcznie + podatek VAT 23%.

    

9.Zastrzeżenia przetargowe

 1. Przepadek wadium na rzecz Wynajmującego jeżeli wybrany oferent uchyli się od zawarcia umowy w ustalonym w niniejszych warunkach terminie (7 dni od daty pisemnego zawiadomienia o rozstrzygnięciu przetargu), albo zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta, wycofania oferty po upływie terminu składania ofert, zaproponowanie ceny za 1 m2 powierzchni lokalu w wysokości niższej niż wymienione w warunkach przetargu.
 2. Wynajmujący zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu, unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, a także zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert gdy warunki najkorzystniejszej oferty nie spełniają oczekiwań Wynajmującego.
 3. Warunek udziału w przetargu - zaakceptowanie warunków przetargu, warunków najmu i wzoru umowy. 

                         

 1. Okres najmu: od dnia podpisania umowy na okres 10 lat – z zastrzeżeniem wcześniejszego rozwiązania w przypadkach określonych w warunkach przetargu, warunkach najmu i wzorze umowy.

 

 1. Wskazanie miejsca i terminu składania ofert:
  1. Oferty należy składać w zamkniętych nieprzezroczystych  kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy w Turawie przy ul. Opolskiej 39c do dnia 20.09.2019 r do godziny 1500.  Koperty z ofertami winny być oznakowane hasłem: „Oferta  na  najem pomieszczeń w hali sportowej w Turawie”
  2. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.

 

 1. Rozstrzygniecie przetargu
  1. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.
  2. Część jawna (otwarcie ofert)  odbędzie się w dniu 23.09.2019 r. o godz. 1000                                     w Urzędzie Gminy Turawa (sala konferencyjna – pokój nr 24).
  3. Część jawna przetargu odbywa się w obecności oferentów. W części jawnej Przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg a następnie wraz z komisją przetargową. Brak obecności któregokolwiek z oferentów nie powoduje nieważności przetargu.
  4. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja przetargowa bierze pod uwagę jako jedyne kryterium zaoferowaną cenę przy spełnianiu warunków najmu i wymagań co do prowadzenia działalności dopuszczonej w niniejszym postępowaniu.
  5. W części niejawnej komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera  najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybrała żadnej z złożonych ofert.

 

 1. Informacje dodatkowe :
  1. Każdy oferent zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem najmu i odbycia wizji na obiekcie przed złożeniem oferty po uprzednim kontakcie z zarządcą hali sportowej Tel. 508 789 591, email: . Oględziny tylko w godzinach 700 do 1500 od poniedziałku do piątku w obecności osoby obsługującej halę sportową.
  2. Do udzielania informacji i kontaktów z oferentami upoważnieni są:

-  w sprawach przedmiotu najmu  - Adam Bochenek, tel. kom. 508 789 591,

- w sprawach formalnych – Ryszard Kern tel. 77 4212 012 wew. 105. Urząd Gminy Turawa   pokój nr 35.

         

 1. Istotne zobowiązania, które zostaną wprowadzone do umowy
 • Wynajmujący ustala wzór umowy,

 

Turawa, dnia 21.08.2019 r.

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

- Oferta

- Wzór umowy najmu

DOCXWzór umowy II przetarg. docx.docx (62,37KB)
DOCXOferta na najem łącznie wszystkich pomieszczeń w budynku hali sportowej w Turawie związanych z prowadzeniem działalności sportowo.docx (32,74KB)