Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przytarg pisemny na sprzedaż składnika majątku ruchomego autobusu marki Autosan


Turawa, dnia 03.09.2019

Wójt Gminy Turawa

ogłasza I przetarg pisemny na sprzedaż składnika majątku ruchomego

 autobusu marki AUTOSAN

 

1. Przedmiot przetargu:

Autobus szkolny marki Autosan A0909L Tramp nr rej. OPO 85TN nr identyfikacyjny pojazdu: SUASW3RAP5S680616; rok produkcji 2005; pojemność skokowa silnika: 4116,00 cm3;rodzaj paliwa: diesel; moc: 128,00 kW; samochód niesprawny technicznie, po wypadku drogowym, nie posiada aktualnych badań technicznych.

2. Nazwa i siedziba jednostki sprzedającej:

Urząd Gminy Turawa , 46-045 Turawa, ul. Opolska 39c.

3. Miejsce i termin otwarcia ofert:

20 września 2019, godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Turawie, pokój  nr 34.

4. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego:

Autobus można obejrzeć na parkingu PKS w Opolu po uprzednim telefonicznym kontakcie ze sprzedającym (tel. 77 421 20 72, wew. 104 lub 105) w terminie 9 - 19 września 2019 r. (w dni robocze).

5. Wadium.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości:
300,00 zł na konto Urzędu Gminy Turawa w B.S. Łubniany Nr 18 8897 0004 2001 0016 3819 0002. Ostateczny termin wpłaty wadium upływa z dniem 18.09.2019.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia samochodu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który zaoferował najwyższą cenę zakupu uchyli się od zawarcia umowy kupna - sprzedaży, oraz gdy nabywca nie wpłaci kwoty nabycia samochodu zaoferowanej w ofercie w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

Wadium wniesione przez oferentów, których oferta nie została wybrana lub została odrzucona zostanie zwrócone w terminie do 7 dni od daty przetargu.

6. Cena wywoławcza.

Cena wywoławcza samochodu została ustalona w oparciu o ceny rynkowe oraz stan techniczny i stopień uszkodzenia pojazdu na kwotę: 3 000 złotych brutto (słownie: trzy  tysiące i 00/100 zł).

7. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta.

Oferta pisemna powinna zawierać:

• Imię, nazwisko, adres zamieszkania lub nazwę  i siedzibę firmy, NIP, telefon kontaktowy, e-mail,

• Oferowaną cenę,

• Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu,

• Dowód wniesienia wadium.

8. Oferta zostanie odrzucona przez komisję przetargową jeżeli:

• Została wniesiona po wyznaczonym terminie,

• Nie zawiera danych i dokumentów wymienionych w pkt 7, dane są niekompletne lub nieczytelne.

9. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty.

Oferty należy składać do dnia 19.09.2019 do godz. 15:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Turawaw zaklejonych kopertach z napisem:  „Przetarg na sprzedaż autobusu”.

10. Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wyboru jakiekolwiek  z ofert.

11. Umowa sprzedaży zawarta zostanie niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty.

DOCformularz ofertowy.doc (38,00KB)
DOCwzór umowy.doc (39,50KB)