Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 OŚ.V.7632 – DŚ/12/10                                                                                           Turawa, 19 listopada 2010 r.


 


 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. Nr 98 , poz. 1071, z późn. zm.)

art. 73 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 03 października 2008r., o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 18 listopada 2010 r. na wniosek Pana Waldemara Kampy Wójta Gminy Turawa, z siedzibą w Turawie przy ul. Opolskiej 39 c, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla projektowanego przedsięwzięcia p.n. Rekultywacja Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bierdzany.


 Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zmianami) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

    • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu,

    • Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Opolu.


Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Przedsięwzięcie nie znajduje się na liście przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 09 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 257, poz. 2573 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 41 § 1 kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
 

Otrzymują:

1 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. 1-go Maja 6, 45 – 068 Opole,

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Krakowska 51, 45 – 018 Opole,

3. Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu, ul. 1 Maja 6, 45 – 068 Opole,

4. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Turawa, ul. Opolska 39 c, 46 – 045 Turawa,

5. BIP Urzędu Gminy Turawa

6. A/a

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Turawa
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Julia Zielińska
Data wytworzenia: 2010 - 11 - 19