Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postanowienie o zawieszeniu postępowania

                                                                                                                                                          Turawa, 13 grudnia 2010 r.

OŚ.V.7632-DŚ/11/10


 

P o s t a n o w i e n i e

Na podstawie art. 97 § 1, pkt 4 i art 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. )
 

p o s t a n a w i a m

Zawiesić postępowanie w związku z koniecznością sporządzenia dodatkowej dokumentacji przez Pana Mariusza Seget, Kolanowice ul. Brzozowa 27 a, 46 – 024 Łubniany
 

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z art. 97 § 1, pkt 4 ustawy 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ) organ administracji publicznej zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 98 § 2 powyższej ustawy, jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane.

Z uwagi na powyższe, po analizie zebranych materiałów orzeka się jak w sentencji niniejszego postanowienia.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

 

Otrzymują:
1. Pan Mariusz Seget, Kolanowice ul. Brzozowa 27 a, 46 – 024 Łubniany,

2. Tablica Ogłoszeń Urzędu Gminy Turawa,

3. BIP Turawa

4. a/a 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Turawa
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Julia Zielińska
Data wytworzenia: 2010 - 12 - 13