Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Akty prawa miejscowego - 2020 rok

PDFUchwała Nr XVII.88.2020.pdf (96,10KB) w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego drogi publicznej

PDFUchwała Nr XVIII.90.2020.pdf (103,74KB) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
PDFUchwała Nr XVIII.91.2020.pdf (199,28KB) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
PDFUchwała Nr XVIII.92.2020.pdf (93,08KB) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
PDFUchwała Nr XVIII.93.2020.pdf (194,17KB) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2020 r.
PDFUchwała Nr XVIII.94.2020.pdf (93,71KB) w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych dla
kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turawa oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
PDFUchwała Nr XVIII.95.2020.pdf (101,01KB) w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Turawa, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów potwierdzających spełnianie tych kryteriów
PDFUchwała Nr XVIII.96.2020.pdf (185,04KB) w sprawie trybu i sposobu powołania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
PDFUchwała Nr XVIII.97.2020.pdf (99,90KB) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób
bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

PDFUchwała Nr XIX.103.2020.pdf (241,36KB) w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2020 na terenie gminy Turawa oraz określenia sezonu kąpielowego

PDFUchwała Nr XIX.107.2020.pdf (102,66KB) w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Turawa lub jej jednostkom organizacyjnym, wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych, w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID - 19
PDFUchwała Nr XIX.108.2020.pdf (615,44KB)  w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz przedłużenia terminu płatności podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 PDFUchwała RIO Opole z dnia 24.06.2020 r.pdf (193,33KB)

PDFUchwała Nr XX.117.2020.pdf (401,41KB) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu

PDFUchwała Nr XX.121.2020.pdf (97,83KB) w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Turawa

PDFUchwała Nr XXIV.131.2020.pdf (329,90KB) w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Kotórz Mały

PDFUchwała Nr XXIV.133.2020.pdf (508,99KB) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu

PDFUchwała Nr XXIV.134.2020.pdf (288,20KB) w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania nagród za szczególne
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz wysokości tych nagród

PDFUchwała Nr XXV.138.2020.pdf (114,03KB) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

PDFUchwała Nr XXVI.142.2020.pdf (1,71MB) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Turawa na 2021 rok

PDFUchwała Nr XXVI.144.2020.pdf (6,87MB) w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Turawa

PDFUchwała Nr XXVI.145.2020.pdf (103,93KB) w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Turawa

PDFUchwała Nr XXVI.154.2020.pdf (106,72KB) w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/89/2020 Rady Gminy Turawa z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa
PDFUchwała Nr XXVI.155.2020.pdf (106,39KB) w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/90/2020 Rady Gminy Turawa z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFUchwała Nr XXVI.156.2020.pdf (411,43KB) w sprawie przyjęcia "Kompleksowej koncepcji organizacji usług transportowych door-to-door dla osób
potrzebujących wsparcia w zakresie mobilności w Gminie Turawa"- Zmieniona przez Radę Gminy w dniu 28.01.2021