Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kotorzu Małym

Wójt Gminy Turawa

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości niezabudowanej położonej w Kotorzu Małym.

 

I. Przedmiot przetargu:

1. Oznaczenie nieruchomości: działka nr 2802/75, k.m. 1, obręb Kotórz Mały, KW nr OP1O/00075843/2.

2. Powierzchnia nieruchomości: 0,2153 ha.

3. Opis nieruchomości: działka położona w Kotorzu Małym przy ulicy Sosnowej, teren działki płaski, dojazd drogą gruntową.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren na którym zlokalizowana jest nieruchomość oznaczona jest symbolem D-3ZLd – teren dolesień.

5. Cena wywoławcza nieruchomości: 30 000,00 zł.

6. Minimalne postąpienie: 300,00 zł,

7. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży: nieruchomości przeznaczone do sprzedaży na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Turawa nr OB.0050.38.2020 z dnia 05.06.2020 r.

8. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U. z 2020, poz. 65 ze zm./: mija w dniu 21.07.2020 r.

9. Obciążenia: brak.

 

II. Warunki przetargu:

1. Termin i miejsce przetargu: 07.08.2020 o godz. 9.00 w budynku Urzędu Gminy w Turawie, ul. Opolska 39 c, pokój nr 24 (sala konferencyjna).

2. Wadium: Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości: 3 000,00 zł na konto Urzędu Gminy Turawa w B.S. Łubniany Nr 18 8897 0004 2001 0016 3819 0002. Ostateczny termin wpłaty wadium upływa z dniem 05.08.2020.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

3. Warunki dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu: przystępujący do przetargu zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia /druk do pobrania w pokoju nr 35/, że zapoznali się z warunkami przetargu i warunki te przyjmują bez zastrzeżeń. Ostateczny termin złożenia oświadczeń upływa z dniem 05.08.2020.

Ponadto uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać:

- dokument tożsamości, a osoby prawne dodatkowo winny posiadać aktualne wypisy z właściwego rejestru, oraz stosowne pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

- dowód wniesienia wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu  (do ceny wylicytowanej doliczony zostanie podatek VAT 23%), najpóźniej cztery dni przed zawarciem umowy notarialnej. Wygrywający przetarg ponosi wszelkie inne opłaty związane z nabyciem nieruchomości na własność.

4. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości: w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który przetarg wygrał wadium nie ulega zwrotowi.

5. Wszelkie informacje na temat przetargu udzielane są w Urzędzie Gminy Turawa ul. Opolska 39 c, pokój nr 35, telefon 77 4212072 w godzinach pracy urzędu.