Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

OŚ.V.6220.4.2011

Turawa, 24 sierpnia 2011 r.

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. Nr 98 , poz. 1071, z późn. zm.)

art. 73 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 03 października 2008r., o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 24 sierpnia 2011 r. na wniosek Pani Teresy Szendoł właścicielowi Biura Projektowania i Rewitalizacji Ekologicznych „ŚRODOWISKO” ul. Sportowców 11, 43 – 300 Bielsko – Biała działającej jako Pełnomocnik Wodociągów i Kanalizacji w Opolu Sp. z o.o. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie piaskownika wraz z rurociągiem osadowym i popłuczyn na terenie SUW Zawada” na działce nr 259/3 k.m. 13 obręb Zawada.

Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 ze zmianami) oraz § 3 ust. 1 pkt 72 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 257, poz. 2573 z późn. zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu,

- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Opolu.

 

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

 

Zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 41 § 1 kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Otrzymują:

1. Pani Teresa Szendoł BPiRE „ŚRODOWISKO” ul. Sportowców 11, 43 – 300 Bielsko – Biała

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. Obrońców Stalingradu 66, 45 – 512 Opole

3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Krakowska 51, 45 – 018 Opole

4. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Turawa, ul. Opolska 39 c, 46 – 045 Turawa

5. BIP Urzędu Gminy Turawa

6. A/a 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Turawa
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Julia Zielińska
Data wytworzenia: 2011 - 08 - 24