Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Przebudowie piaskownika wraz z rurociągiem osadowym i popłuczyn na terenie SUW Zawada

                                                                                                                                    Turawa, 21 października 2011 r. OŚ.V.6220.4.2011

 

 

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), § 2 ust. 1 pkt 37, w związku z § 3 ust. 2 pkt.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), a także art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2000 r. Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pani Teresy Szendoł właścicielki Biura Projektowania i Rewitalizacji Ekologicznych „ŚRODOWISKO” ul. Sportowców 11, 43 – 300 Bielsko – Biała działającej jako Pełnomocnik Wodociągów i Kanalizacji w Opolu Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie piaskownika wraz z rurociągiem osadowym i popłuczyn na terenie SUW Zawada” na działce nr 259/3 k.m. 13 obręb Zawada oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu

Stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie piaskownika wraz z rurociągiem osadowym i popłuczyn na terenie SUW Zawada” na działce nr 259/3 k.m. 13 obręb Zawada.

Uzasadnienie

Powyższa inwestycja zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) oraz § 2 ust. 1 pkt 37 (urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 1 100 m³ na godzinę), w związku z § 3 ust. 2 pkt.1 (przedsięwzięcie polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w § 2 ust. 1 i nie spełniające kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 2) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których zgodnie z art. 64 ust. 2 oraz art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdza się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu pismem nr NZ/KF-4325-2-60/11 z dnia 9 września 2011 r. poinformował, że brak jest podstaw prawnych dla wyrażenia opinii w sprawie. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem WOOŚ.4241.303.2011.IOC z dnia 9 września 2011 r. zaopiniował przedsięwzięcie stwierdzając, że nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Po przeanalizowaniu przedmiotowej dokumentacji Wójt Gminy Turawa nie znalazł podstaw prawnych w świetle obowiązujących przepisów dla prowadzenia postępowania. Nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i odstąpił od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działce nr 259/3 k.m. 13 obręb Zawada. Dla działki tej gmina nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W załączonym wniosku przedmiotowe przedsięwzięcie zostało błędnie zakwalifikowane do § 3 ust. 1 pkt 72, (instalacje do oczyszczania ścieków, nie wymienione w § 2 ust. 1 pkt 38, przewidziane do obsługi nie mniej niż 400 równoważnych) nieobowiązującego już rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573).

Przedmiotowe przedsięwzięcie należy jednak do planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z brzmieniem § 3 ust. 2 pkt 1 w związku z § 2 ust. 1 pkt 37 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie istniejącej Stacji Uzdatniania Wody w Zawadzie, gmina Turawa. Na terenie lokalizacji przedsięwzięcia brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projektowana inwestycja obejmuje:

1. budowę nowego żelbetowego piaskownika, wraz ze studnią odwodnieniową połączonego z istniejącym:

 • wymiary: długość 9,0 m x szerokość 3,1 m x wysokość 3,6 m,

 • kubatura: około 100 m ³ zbiornik ze ściankami,

 • pojemność czynna: około 30 m ³,

 • studnia odwodnieniowa Ø 1200 – głębokości około 4,0 m,

 • rurociąg Ø 100 z piaskownika do studni od studni odwadniającej o łącznej długości około 5 m,

2. przebudowę istniejącego rurociągu popłucznego Ø 400 o długości około 80 m,

3. budowę nowego rurociągu popłucznego Ø 400 o łącznej długości około 75 m,

4. budowę rurociągu do napowietrzania wód popłucznych Ø 50 – 100 o łącznej długości około 20 m.

Obecnie na terenie SUW - Zawada znajduje się piaskownik - studnia osadnikowa o średnicy Ø 2000 i głębokości około 6m, do którego za pomocą rurociągu Ø 500 oraz rurociągu Ø 400 doprowadzana jest woda popłuczna (z płukania filtrów i czyszczenia 2 akcelatorów i 2 aeratorów), i w którym odbywa się sedymentacja piasku. Z piaskownika wyprowadzany jest rurociąg popłuczny Ø 400, który miejscami ma średnicę Ø 200. Rurociąg ten odprowadza wody popłuczne wraz z osadami, oczyszczone z piasku, do zbiornika sedymentacji, w którym następuje oddzielenie osadów od wody. Następnie osady odprowadzane są na laguny. Istniejący piaskownik nie zapewnia sedymentacji piasku w wystarczającym stopniu, dlatego zachodzi konieczność jego przebudowy w celu zapewnienia maksymalnej sedymentacji. Projektowany piaskownik trzykomorowy zostanie połączony z istniejącym piaskownikiem, w którym będzie zachodziła wstępna sedymentacja piasku. Z istniejącego piaskownika do 3 oddzielnych komór piaskowych (komory: I, lIa, IIb) zostaną poprowadzone 3 rurociągi Ø 400. Każda z komór będzie miała wydajność Q = 80 l/s, łącznie wydajność trzech komór projektowanego piaskownika wyniesie 240 l/s co odpowiada maksymalnemu jednorazowemu przepływowi (z płukania filtrów). Na każdym z 3 rurociągów Ø 400 zostanie zainstalowana zasuwa umożliwiająca regulowanie przepływu dla osiągnięcia przepływu nie większego niż 80 l/s na każdą komorę. Wloty do komór lIa i IIb będą zlokalizowane na wysokości o 0,5 m wyżej od wlotu do komory I. Dzięki temu wody popłuczne w większości przypadków (do 80 l/s) będą przepływały przez komorę I. W przypadku wód popłucznych z płukania filtrów ilość tych wód maksymalnie wyniesie 240 l/s. Wówczas wody popłuczne będą się piętrzyć w istniejącym piaskowniku i przelewać do komór lIa i IIb. Ściany wewnętrzne piaskownika częściowo zostaną wykonane ze skosem dla ułatwienia opadania piasku. Dodatkowo w piaskowniku zostanie zainstalowane napowietrzanie, które usprawni proces sedymentacji piasku. Wody popłuczne, tak jak w stanie istniejącym, będą odprowadzane do zbiornika sedymentacji. W tym celu zostanie przebudowany istniejący rurociąg Ø 400 i wybudowany dodatkowy rurociąg Ø 400. Piaskownik będzie okresowo czyszczony i opróżniany z piasku. Po oczyszczeniu piaskownika pozostała w nim woda zostanie spuszczona za pomocą drenażu Ø 50 wykonanego w każdej z komór, który będzie się łączył z rurą Ø 100. Na każdej z rur Ø 100 odprowadzającej wody popłuczne z piaskownika zostanie zainstalowana zasuwa umożliwiająca odrębny spust wody z każdej komory. Następnie trzy rury Ø 100 zostaną połączone w jeden rurociąg Ø 100 prowadzący do projektowanej studni odwodnieniowej Ø 1200. Woda zgromadzona w studni wypompowana będzie za pomocą przenośnej pompy lub wozu asenizacyjnego. Ilość wód popłucznych przepływających przez piaskownik pozostanie taka sama jak obecnie. Dla posadowienia piaskownika zostanie wykonany wykop o szerokości około 6 m i długości około 15 m. Piaskownik zostanie posadowiony na specjalne przygotowanym i ustabilizowanym podłożu. Rurociągi popłuczne zostaną wykonane w otwartym wykopie o szerokości około 1,5 m. Wszystkie nawierzchnie nieutwardzone oraz utwardzone (tj. nawierzchnia asfaltowa) zostaną odtworzone i przywrócone do stanu pierwotnego.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi wykorzystanie zasobów naturalnych, takich jak: woda, piasek, kruszywo.

Podczas realizacji prac budowlanych przedmiotowego przedsięwzięcia może występować lokalny, krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza, lecz należy uznać, że nie będzie on znaczący i nie wpłynie na pogorszenie jakości powietrza. W trakcie realizacji przedsięwzięcia na terenie prowadzenia prac budowlanych może wystąpić wzrost poziomu natężenia hałasu, związany z pracą maszyn budowlanych i ruchem pojazdów ciężarowych. Jednak relatywnie krótki okres trwania prac nie powinien powodować nadmiernej uciążliwości w tym zakresie. Powstające w trakcie realizacji przedsięwzięcia odpady z grupy 17, tj. odpady z budowy, remontów oraz infrastruktury drogowej będą zbierane w sposób selektywny w przeznaczonym do tego miejscu, a następnie przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia. Powstające masy ziemne zostaną najpierw usunięte z terenu planowanej inwestycji, a następnie zagospodarowane na miejscu do odtworzenia nawierzchni. Uwzględniając wyeliminowanie lub ograniczanie przelewania paliw i innych środków chemicznych na placu budowy, stosowania maszyn i urządzeń, charakteryzujących się dobrym stanem technicznym oraz ograniczania do minimum stacjonowania maszyn budowlanych w pobliżu zabudowań mieszkalnych można ocenić, że etap realizacji przedsięwzięcia nie będzie powodować negatywnych oddziaływań na środowisko.

Eksploatacja przebudowanego piaskownika wraz z rurociągiem osadowym i popłuczyn na terenie SUW Zawada nie będzie wymagała zwiększonej ilości wody. Ilość tej wody nie spowoduje przekroczenia wielkości dopuszczalnej poboru wody, określonej w aktualnie obowiązującym pozwoleniu wodnoprawnym na pobór wody podziemnej z własnych studni głębinowych. W związku z realizacją przedsięwzięcia, nie przewiduje się zwiększenia zapotrzebowania wody na cele socjalne, a co za tym idzie zwiększenia ilości odprowadzanych ścieków bytowych. Wody opadowe i roztopowe z terenu stacji uzdatniania wody, ujęte w system kanalizacji deszczowej, odprowadzane są, do rzeki Jemielnicy. Ponadto nowo projektowany piaskownik, będzie żródłem powstawania ścieków przemysłowych w postaci popłuczyn z piaskiem, które wozami asenizacyjnymi będą wywożone na oczyszczalnię ścieków.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie źródłem emisji hałasu ani źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza. Eksploatacja przedsięwzięcia nie spowoduje również wibracji szkodliwych dla środowiska.

W tej sytuacji ocenia się, że funkcjonowanie przedsięwzięcia nie będzie w znaczący sposób oddziaływać na środowisko.

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, w tym poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z póżn. zm.), a zatem nie będzie na nie negatywnie oddziaływać.

W bezpośrednim sąsiedztwie, a zarazem w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:

 1. obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

 2. obszary wybrzeży,

 3. obszary górskie lub leśne,

 4. obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

 5. obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

 6. obszary przylegające do jezior,

 7. uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

W granicach terenu oraz w bezpośrednim jego sąsiedztwie nie występują strefy ochrony konserwatorskiej.

Planowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane w strefie ochrony bezpośredniej ujęcia wody Zawada. Przebudowa piaskownika ma na celu poprawić sedymentację popłuczyn po filtrach na terenie SUW w Zawadzie, tak więc ma poprawić pracę urządzeń pracujących w tej stacji.

 

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od granic państwa) oraz jego charakter (eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu przedmiotowego przedsięwzięcia) inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko. Planowana inwestycja nie ma powiązań z innymi przedsięwzięciami, w związku, z czym nie występuje skumulowane oddziaływanie na środowisko. Realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii.

 

Mając na uwadze powyższe – orzeczono jak w sentencji.

 

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Turawa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Prawomocność decyzji musi zostać potwierdzona przez organ wydający decyzję, poprzez zamieszczenie w niej klauzuli stwierdzającej ostateczność.

Zgodnie z art.72 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 - 13 w/w ustawy. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Powyższy termin może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

W załączeniu:

1. Karta informacyjna przedsięwzięcia

 

 

 

Otrzymują:

  1. Pani Teresa Szendoł właścicielka Biura Projektowania i Rewitalizacji Ekologicznych „ŚRODOWISKO” ul. Sportowców 11, 43 – 300 Bielsko – Biała

2. Tablica ogłoszeń UG w Turawie,

3. BIP Turawa,

  4. a/a. 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Turawa
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Julia Zielińska
Data wytworzenia: 2011 - 10 - 21