Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ?Budowa stacji paliw płynnych w Bierdzanach - zmiana decyzji


                                                                                                                                                         Turawa, 13 stycznia 2012 r.
OŚ.V–7632–DŚ/11/10

                                                                                                           D E C Y Z J A

Na podstawie art. 104 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./ w związku z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)
po rozpatrzeniu wniosku Pana Mariusza Seget, Kolanowice ul. Brzozowa 27 a, 46 – 024 Łubniany z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie dokonania zmian w prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak ÓŚ.V.7632-DŚ/11/10 z dnia 23 sierpnia 2011 r. na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa stacji paliw płynnych w Bierdzanach gm. Turawa”

                                                                                                WÓJT GMINY Turawa orzeka:

Zmienić za zgodą strony ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Turawa z dnia 23 sierpnia 2011 r. znak OŚ.V.7632-DŚ/11/10 na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa stacji paliw płynnych w Bierdzanach gm. Turawa” w następujący sposób:
 I. Rozszerzyć treść uzasadnienia przedmiotowej decyzji o następujące zapisy:
1. Po ustaleniu stanowiska Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – oddział w Opolu pismo z dnia 18 listopada 2011 r. znak GDDKiA.O/Op.Z-3ag.45.073-9/51/2011 wskazano, że obsługa planowanej stacji powinna odbywać się poprzez dwa zjazdy publiczne drogi krajowej, z których jeden powinien pełnić funkcję wjazdu na stację paliw usytuowanego w miejscu istniejącego zjazdu indywidualnego na działkę nr 1128/130 k.m. 5 obręb Bierdzany, natomiast drugi – funkcję wyjazdu ze stacji paliw usytuowanego w miejscu istniejącego zjazdu indywidualnego na drogę wewnętrzną – działkę nr 841/151 k.m. 5 obręb Bierdzany.
2. Włączenie planowanej stacji do drogi krajowej nr 45 będą uwzględniały konieczność budowy dodatkowych pasów ruchu, tj. pasa ruchu dla pojazdów skręcających w lewo z drogi krajowej na stację paliw (pas wyłączenia), oraz pasa ruchu dla pojazdów skręcających w prawo z terenu stacji paliw na drogę krajową (pas włączenia). Niezbędna będzie budowa drogi zbiorczej obsługującej posesje znajdujące się po przeciwnej stronie drogi krajowej.

                                                                                                           Uzasadnienie:

Wnioskiem z dnia 30 grudnia 2011 r. Pan Mariusz Seget, Kolanowice ul. Brzozowa 27 a, 46 – 024 Łubniany wystąpił o dokonanie zmian w prawomocnej decyzji Wójta Gminy Turawa o środowiskowych uwarunkowaniach znak  OŚ.V.7632-DŚ/11/10 z dnia 23 sierpnia 2011 r. zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./. Zmiany polegają na rozszerzeniu decyzji zgodnie z wnioskowanym zakresem.
Mając na uwadze powyższe oraz to, iż przepisy szczególne nie sprzeciwiają się proponowanej przez  Pana Mariusza Seget, Kolanowice ul. Brzozowa 27 a, 46 – 024 Łubniany zmianie decyzji oraz że przemawia za tym słuszny interes strony, uwzględniono wniosek w całości i orzeczono jak na wstępie. 
   
Od decyzji przysługuje stronie prawo odwołania za pośrednictwem Wójta Gminy Turawa do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Otrzymują:
1. Pan Mariusz Seget, Kolanowice ul. Brzozowa 27 a, 46 – 024 Łubniany
2. Tablica ogłoszeń UG Turawie,
3. BIP Urzędu Gminy Turawa,
4. A/a.
 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Turawa
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Julia Zielińska
Data wytworzenia: 2012 - 01 - 13