Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta - 2021 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0050.1.2021.pdf w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2021 rok PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr OR.0050.1.2021.pdf  PDFZałacznik nr 2 do Zarządzenia nr OR.0050.1.2021.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.2.2021.pdf w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.3.2021.pdf w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

PDFZarządzenie Nr OR.0050.4.2021.pdf w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty, które zostały złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku na terenie Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.5.2021.pdf w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego

PDFZarządzenie Nr OR.120.6.2021.pdf w sprawie przekazania laptopa Dell w formie darowizny na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Bierdzanach

PDFZarządzenie Nr OR.0050.7.2021.pdf w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2021 rok PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr OR.0050.7.2021.pdf PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia OR.0050.7.2021.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.8.2021.pdf w  sprawie sporządzenia inwentaryzacji pieczęci urzędowych i pieczątek używanych w Urzędzie Gminy Turawa PDFZałącznik do Zarządzenia nr OR.0050.8.2021.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.9.2021.pdf w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Turawa jest organem prowadzącym

PDFZarządzenie Nr OR.0050.10.2021.pdf w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Turawa jest organem prowadzącym

PDFZarządzenie Nr OR.0050.11.2021.pdf w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Turawie

PDFZarządzenie Nr OR.0050.12.2021.pdf w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych

PDFZarządzenie Nr OR.0050.13.2021.pdf w sprawie powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań

PDFZarządzenie Nr OR.0050.14.2021.pdf w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2021 r."

PDFZarządzenie Nr OR.0050.15.2021.pdf w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.16.2021.pdf w sprawie zmiany budżetu Gminy Turawa w 2021 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.17.2021.pdf w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.18.2021.pdf w sprawie zmiany budżetu gminy w 2021 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.19.2021.pdf w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2021 rok

PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr OR.0050.19.2021.pdf PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia nr OR.0050.19.2021.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.20.2021.pdf w sprawie powołania telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz powołania koordynatora punktu

PDFZarządzenie Nr OR.0050.21.2021.pdf w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2021 rok

PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr OR.0050.21.2021.pdf PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia nr OR.0050.21.2021.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.22.2021.pdf w sprawie zmiany budżetu Gminy Turawa w 2021 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.23.2021.pdf w sprawie powierzenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Turawie realizacji
Programu pn. "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2021, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego

PDFZarządzenie Nr OR.0050.24.2021.pdf w sprawie powierzenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Turawie realizacji
Programu pn. "Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego

PDFZarządzenie Nr OR.0050.25.2021.pdf w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dot. przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Kotórz Mały na lata 2021-2028

PDFZarządzenie Nr OR.0050.26.2021.pdf w sprawie powołania komisji przetargowej

PDFZarządzenie Nr OR.0050.27.2021.pdf w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych  projektu uchwały dot. przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Turawa na lata 2021-2028

PDFZarządzenie Nr OR.0050.28.2021.pdf w sprawie zmiany budżetu gminy w 2021 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.29.2021.pdf w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2021 rok
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr OR.0050.29.2021.pdf PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia nr OR.0050.29.2021.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.30.2021.pdf w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu "Ochotnicza Straż Pożarna" w Węgrach, 46-023 Węgry, ul. Opolska 11

PDFZarządzenie Nr OR.0050.31.2021.pdf w sprawie sprzedaży działek stanowiących własność Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.32.2021.pdf w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do sprzedaży PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr OR.0050.32.2021.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.33.2021.pdf w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2021 - 2023 PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr OR.0050.33.2021.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.34.2021.pdf w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych oraz informacji o stanie mienia za 2020 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0050.35.2021.pdf w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu "Nasza Zawada" w Zawadzie, 46-022 Zawada, ul. Luboszycka 43

PDFZarządzenie Nr OR.0050.36.2021.pdf w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej prawem przejazdu i przechodu

PDFZarządzenie Nr OR.0050.37.2021.pdf zmieniające zarządzenie Nr OR.0050.13A/2020 Wójta Gminy Turawa w sprawie wzorów wniosków i umów o dofinansowanie zadania realizowanego przez kluby sportowe lub gminne zrzeszenie oraz sprawozdania z realizacji zadania objętego dotacją w zakresie rozwoju sportu na obszarze gminy Turawa PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr OR.0050.37.2021.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.38.2021.pdf w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej

PDFZarządzenie Nr OR.0050.39.2021.pdf w sprawie powołania komisji przetargowej i upoważnienia członków Komisji Przetargowej do przetwarzania danych osobowych

PDFZarządzenie Nr OR.0050.40.2021.pdf  w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2021 rok PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr OR.0050.40.2021.pdf PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia nr OR.0050.40.2021.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.41.2021.pdf w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu "Nasz Zakrzów Turawski" w Zakrzowie Turawskim, 46-046 Zakrzów Turawski, ul. Główna 20

PDFZarządzenie Nr OR.0050.42.2021.pdf w sprawie zmiany budżetu gminy w 2021 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.43.2021.pdf w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2021 rok PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr OR.0050.43.2021.pdf
PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia nr OR.0050.43.2021.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.44.2021.pdf w sprawie powołania komisji przetargowej i upoważnienia członków Komisji Przetargowej do przetwarzania danych osobowych

PDFZarządzenie Nr OR.0050.45.2021.pdf w sprawie wprowadzenia kryteriów oceny pracy dyrektorów Publicznych Przedszkoli i Publicznych Szkół Podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Turawa PDFZałącznik do Zarządzenia nr OR.0050.45.2021.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.46.2021.pdf w sprawie zmiany budżetu gminy w 2021 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.47.2021.pdf w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2021 rok PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia OR.0050.47.2021.pdf  PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia OR.0050.47.2021.pdf
PDFZarządzenie Nr OR.0050.48.2021.pdf w sprawie powołania komisji przetargowej i upoważnienia członków Komisji Przetargowej do przetwarzania danych osobowych

PDFZarządzenie Nr OR.0050.49.2021.pdf w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu "Uczniowski Klub Sportowy Gminny Ośrodek Szkolenia Dzieci i Młodzieży TURAWA" w Osowcu, 46-023 Osowiec, ul. Dworcowa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.50.2021.pdf w sprawie powołania komisji przetargowej i upoważnienia członków Komisji Przetargowej do przetwarzania danych osobowych

PDFZarządzenie Nr OR.0050.51.2021.pdf w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kotorzu Małym

PDFZarządzenie Nr OR.0050.52.2021.pdf w sprawie zmiany Zarządzenia nr OR.0050.15.2021 Wójta Gminy Turawa z dnia 12.02.2021 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.53.2021.pdf w sprawie zmiany budżetu Gminy Turawa w 2021 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.54.2021.pdf w sprawie zmian w planie finansowym na 2021 rok PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia OR.0050.54.2021.pdf
PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia OR.0050.54.2021.pdf PDFZałącznik nr 3 do Zarządzenia OR.0050.54.2021.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.55.2021.pdf w sprawie użyczenia środka trwałego stanowiącego własność Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.56.2021.pdf w sprawie zmiany budżetu gminy w 2021 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.57.2021.pdf w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2021 rok PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia OR.0050.57.2021.pdf PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia OR.0050.57.2021.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.58.2021.pdf w sprawie powołania komisji przetargowej

PDFZarządzenie Nr OR.0050.59.2021.pdf w sprawie dokonania zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Turawie

PDFZarządzenie Nr OR.0050.60.2021.pdf w sprawie zmian w planie finansowym na 2021 rok PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia OR.0050.60.2021.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.61.2021.pdf w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagród Wójta Gminy Turawa za szczególne osiągnięcia w dziedzinie artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

PDFZarządzenie Nr OR.0050.62.2021.pdf w sprawie zmiany budżetu gminy w 2021 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.63.2021.pdf w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2021 rok PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia OR.0050.63.2021.pdf PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia OR.0050.63.2021.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.64.2021.pdf w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do opiniowania wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OR.0050.65.2021.pdf w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Ligocie Turawskiej Pani Bożenie Kowalczyk-Pytel

PDFZarządzenie Nr OR.0050.66.2021.pdf w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Zawadzie Pani Bernadecie Rogóż-Hadzickiej

PDFZarządzenie Nr OR.0050.67.2021.pdf w sprawie wprowadzenia regulaminu wydawania zezwoleń na przejazd drogami objętymi zakazem ruchu na terenie gminy Turawa wokół jezior turawskich PDFZałącznik do Zarządzenia nr OR.0050.67.2021.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.68.2021.pdf w sprawie powołania komisji przetargowej

PDFZarządzenie Nr OR.0050.68A.2021.pdf w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu gminy na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0050.69.2021.pdf w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.70.2021.pdf w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.71.2021.pdf w sprawie powołania komisji przetargowej

PDFZarządzenie Nr OR.0050.72.2021.pdf w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

PDFZarządzenie Nr OR.0050.73.2021.pdf w sprawie zmiany budżetu gminy w 2021 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.74.2021.pdf w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2021 rok PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia OR.0050.74.2021.pdf PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia OR.0050.74.2021.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.75.2021.pdf  w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli spalania odpadów w palniskach domowych na terenie Gminy Turawa

PDFZarzadzenie Nr OR.0050.77.2021.pdf w sprawie określenia procedury przeprowadzania kontroli wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.78. 2021.pdf w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OR.0050.80.2021.pdf w sprawie powołania komisji przetargowej
PDFZarządzenie Nr OR.0050.81.2021.pdf w sprawie zmiany budżetu Gminy Turawa w 2021 r.
PDFZarządzenie Nr OR.0050.82.2021.pdf w sprawie zmiany budżetu gminy w 2021 r.
PDFZarządzenie Nr OR.0050.84.2021.pdf w sprawie zmiany budżetu Gminy Turawa w 2021 r.
PDFZarządzenie Nr OR.0050.86.2021.pdf w sprawie powołania komisji przetargowej
PDFZarządzenie Nr OR.0050.87.2021.pdf w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Turawie
PDFZarządzenie Nr OR.0050.88.2021.pdf w sprawie zmiany budżetu Gminy Turawa w 2021 r.
PDFZarządzenie Nr OR.0050.90.2021.pdf w sprawie sprzedaży działek stanowiących własność Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OR.0050.91.2021.pdf w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do sprzedaży PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia OR.0050.91.2021.pdf
PDFZarządzenie Nr OR.0050.92A.2021.pdf w sprawie zmiany budżetu Gminy Turawa w 2021 r. PDFSprostowanie do Zarządzenia Nr OR.0050.92A.2021.pdf
PDFZarządzenie Nr OR.0050.93.2021.pdf w sprawie udzielenia upoważnień dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turawie
PDFZarządzenie Nr OR.0050.94.2021.pdf w sprawie zmiany budżetu gminy w 2021 r.
PDFZarządzenie Nr OR.0050.97.2021.pdf w sprawie powołania punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS) na terenie Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OR.0050.98.2021.pdf w sprawie powołania komisji sprawdzającej realizację dofinansowanej inwestycji w ramach projektu pn. "Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w Gminie Turawa"
PDFZarządzenie Nr OR.0050.99.2021.pdf w sprawie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej
PDFZarządzenie Nr OR.0050.100.2021.pdf w sprawie powołania zespołu do spraw Koordynacji Systemu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OR.0050.101.2021.pdf w sprawie zmiany budżetu gminy w 2021 r.
PDFZarządzenie Nr OR.0050.102.2021.pdf w sprawie zmian w planie finansowym na 2021 r. PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr OR.0050.102.2021.pdf PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia nr OR.0050.102.2021.pdf
PDFZarządzenie Nr OR.0050.103.2021.pdf w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej oraz zmiany budżetu gminy w 2021 r.
PDFZarządzenie Nr OR.0050.106.2021.pdf w sprawie zmiany budżetu gminy w 2021 r.
PDFZarządzenie Nr OR.0050.108.2021.pdf w sprawie zmiany budżetu Gminy Turawa w 2021 r.
PDFZarządzenie Nr OR.0050.109.2021.pdf w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Turawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022"
PDFZarządzenie Nr OR.0050.110.2021.pdf w sprawie powołania komisji przetargowej
PDFZarządzenie Nr OR.0050.111.2021.pdf w sprawie powołania komisji przetargowej
PDFZarządzenie Nr OR.0050.112.2021.pdf w sprawie powołania zespołu ds. wyboru członków Młodzieżowej Rady Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OR.0050.113.2021.pdf w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OR.0050.114.2021.pdf w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
PDFZarządzenie Nr OR.0050.115.2021.pdf w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OR.0050.116.2021.pdf w sprawie zmiany budżetu gminy w 2021 r.
PDFZarządzenie Nr OR.0050.118.2021.pdf w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres 10 lat w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Turawa oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
PDFZarządzenie Nr OR.0050.119.2021.pdf w sprawie zmiany budżetu gminy w 2021 r.
PDFZarządzenie Nr OR.0050.121.2021.pdf w sprawie zmiany budżetu gminy w 2021 r.
PDFZarządzenie Nr OR.0050.122.2021.pdf w sprawie zmiany budżetu Gminy Turawa w 2021 r.
PDFZarządzenie Nr OR.0050.125.2021.pdf w sprawie ustalenia odpłatności za umieszczanie reklam w kwartlaniku Gminy Turawa "FALA"
PDFZarządzenie Nr OR.0050.126.2021.pdf w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu wykonywania czynności związanych z przeprowadzaniem przetargów i rokowań na sprzedaż, dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OR.0050.127.2021.pdf w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do zbycia w formie darowizny na cel publiczny PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr OR.0050.127.2021.pdf
PDFZarządzenie Nr OR.0050.128.2021.pdf w sprawie przygotowania dokumentacji planowych działań zapewniających funkcjonowanie publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych na terenie Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OR.0050.131.2021.pdf w sprawie zmiany budżetu Gminy Turawa w 2021 r.
PDFZarządzenie Nr OR.0050.132.2021.pdf w sprawie wyboru długości okresu wyliczania relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
PDFZarządzenie Nr OR.0050.133.2021.pdf w sprawie zmiany budżetu Gminy Turawa w 2021 r.
PDFZarządzenie Nr OR.0050.134.2021.pdf w sprawie zmiany budżetu gminy w 2021 r.
PDFZarządzenie Nr OR.0050.136.2021.pdf w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa ze środków budżetu Gminy Turawa przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu