Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta - 2021 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0050.1.2021.pdf (123,96KB) w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2021 rok PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr OR.0050.1.2021.pdf (33,31KB)  PDFZałacznik nr 2 do Zarządzenia nr OR.0050.1.2021.pdf (93,58KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.2.2021.pdf (126,62KB) w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym gminy Turawa w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

PDFZarządzenie nr OR.0050.3.2021.pdf (1,40MB) w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

PDFZarządzenie Nr OR.0050.4.2021.pdf (91,19KB) w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty, które zostały złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku na terenie Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.5.2021.pdf (113,46KB) w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego

PDFZarządzenie Nr OR.120.6.2021.pdf (124,64KB) w sprawie przekazania laptopa Dell w formie darowizny na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Bierdzanach

PDFZarządzenie Nr OR.0050.7.2021.pdf (126,99KB) w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2021 rok PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr OR.0050.7.2021.pdf (15,93KB) PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia OR.0050.7.2021.pdf (32,06KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.8.2021.pdf (124,64KB) w  sprawie sporządzenia inwentaryzacji pieczęci urzędowych i pieczątek używanych w Urzędzie Gminy Turawa PDFZałącznik do Zarządzenia nr OR.0050.8.2021.pdf (28,06KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.9.2021.pdf (103,43KB) w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Turawa jest organem prowadzącym

PDFZarządzenie Nr OR.0050.10.2021.pdf (102,81KB) w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Turawa jest organem prowadzącym

PDFZarządzenie Nr OR.0050.11.2021.pdf (63,53KB) w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Turawie

PDFZarządzenie Nr OR.0050.12.2021.pdf (933,52KB) w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych

PDFZarządzenie Nr OR.0050.13.2021.pdf (131,45KB) w sprawie powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań

PDFZarządzenie Nr OR.0050.14.2021.pdf (120,02KB) w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2021 r."

PDFZarządzenie Nr OR.0050.15.2021.pdf (78,13KB) w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.16.2021.pdf (60,58KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Turawa w 2021 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.17.2021.pdf (130,56KB) w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.18.2021.pdf (208,71KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2021 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.19.2021.pdf (124,34KB) w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2021 rok

PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr OR.0050.19.2021.pdf (9,31KB) PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia nr OR.0050.19.2021.pdf (14,61KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.20.2021.pdf (87,45KB) w sprawie powołania telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz powołania koordynatora punktu

PDFZarządzenie Nr OR.0050.21.2021.pdf (126,51KB) w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2021 rok

PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr OR.0050.21.2021.pdf (11,01KB) PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia nr OR.0050.21.2021.pdf (8,48KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.22.2021.pdf (63,10KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Turawa w 2021 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.23.2021.pdf (78,07KB) w sprawie powierzenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Turawie realizacji
Programu pn. "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2021, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego

PDFZarządzenie Nr OR.0050.24.2021.pdf (76,84KB) w sprawie powierzenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Turawie realizacji
Programu pn. "Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego

PDFZarządzenie Nr OR.0050.25.2021.pdf (154,79KB) w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dot. przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Kotórz Mały na lata 2021-2028

PDFZarządzenie Nr OR.0050.26.2021.pdf (258,12KB) w sprawie powołania komisji przetargowej

PDFZarządzenie Nr OR.0050.27.2021.pdf (155,14KB) w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych  projektu uchwały dot. przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Turawa na lata 2021-2028

PDFZarządzenie Nr OR.0050.28.2021.pdf (132,70KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2021 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.29.2021.pdf (125,05KB) w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2021 rok
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr OR.0050.29.2021.pdf (8,84KB) PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia nr OR.0050.29.2021.pdf (11,92KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.30.2021.pdf (288,09KB) w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu "Ochotnicza Straż Pożarna" w Węgrach, 46-023 Węgry, ul. Opolska 11

PDFZarządzenie Nr OR.0050.31.2021.pdf (112,33KB) w sprawie sprzedaży działek stanowiących własność Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.32.2021.pdf (112,64KB) w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do sprzedaży PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr OR.0050.32.2021.pdf (107,62KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.33.2021.pdf (107,82KB) w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2021 - 2023 PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr OR.0050.33.2021.pdf (222,00KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.34.2021.pdf (133,95KB) w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych oraz informacji o stanie mienia za 2020 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0050.35.2021.pdf (132,28KB) w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu "Nasza Zawada" w Zawadzie, 46-022 Zawada, ul. Luboszycka 43

PDFZarządzenie Nr OR.0050.36.2021.pdf (175,43KB) w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej prawem przejazdu i przechodu

PDFZarządzenie Nr OR.0050.37.2021.pdf (432,22KB) zmieniające zarządzenie Nr OR.0050.13A/2020 Wójta Gminy Turawa w sprawie wzorów wniosków i umów o dofinansowanie zadania realizowanego przez kluby sportowe lub gminne zrzeszenie oraz sprawozdania z realizacji zadania objętego dotacją w zakresie rozwoju sportu na obszarze gminy Turawa PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr OR.0050.37.2021.pdf (180,76KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.38.2021.pdf (135,28KB) w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej

PDFZarządzenie Nr OR.0050.39.2021.pdf (177,13KB) w sprawie powołania komisji przetargowej i upoważnienia członków Komisji Przetargowej do przetwarzania danych osobowych

PDFZarządzenie Nr OR.0050.40.2021.pdf (126,37KB)  w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2021 rok PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr OR.0050.40.2021.pdf (10,86KB) PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia nr OR.0050.40.2021.pdf (16,46KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.41.2021.pdf (132,13KB) w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu "Nasz Zakrzów Turawski" w Zakrzowie Turawskim, 46-046 Zakrzów Turawski, ul. Główna 20

PDFZarządzenie Nr OR.0050.42.2021.pdf (211,18KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2021 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.43.2021.pdf (125,09KB) w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2021 rok PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr OR.0050.43.2021.pdf (9,09KB)
PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia nr OR.0050.43.2021.pdf (20,68KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.44.2021.pdf (177,14KB) w sprawie powołania komisji przetargowej i upoważnienia członków Komisji Przetargowej do przetwarzania danych osobowych

PDFZarządzenie Nr OR.0050.45.2021.pdf (114,43KB) w sprawie wprowadzenia kryteriów oceny pracy dyrektorów Publicznych Przedszkoli i Publicznych Szkół Podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Turawa PDFZałącznik do Zarządzenia nr OR.0050.45.2021.pdf (163,67KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.46.2021.pdf (137,70KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2021 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.47.2021.pdf (125,08KB) w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2021 rok PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia OR.0050.47.2021.pdf (8,12KB)  PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia OR.0050.47.2021.pdf (15,57KB)
PDFZarządzenie Nr OR.0050.48.2021.pdf (177,28KB) w sprawie powołania komisji przetargowej i upoważnienia członków Komisji Przetargowej do przetwarzania danych osobowych

PDFZarządzenie Nr OR.0050.49.2021.pdf (134,67KB) w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu "Uczniowski Klub Sportowy Gminny Ośrodek Szkolenia Dzieci i Młodzieży TURAWA" w Osowcu, 46-023 Osowiec, ul. Dworcowa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.50.2021.pdf (375,71KB) w sprawie powołania komisji przetargowej i upoważnienia członków Komisji Przetargowej do przetwarzania danych osobowych

PDFZarządzenie Nr OR.0050.51.2021.pdf (287,93KB) w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kotorzu Małym

PDFZarządzenie Nr OR.0050.52.2021.pdf (70,18KB) w sprawie zmiany Zarządzenia nr OR.0050.15.2021 Wójta Gminy Turawa z dnia 12.02.2021 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.53.2021.pdf (80,97KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Turawa w 2021 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.54.2021.pdf (122,19KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2021 rok PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia OR.0050.54.2021.pdf (8,63KB)
PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia OR.0050.54.2021.pdf (8,27KB) PDFZałącznik nr 3 do Zarządzenia OR.0050.54.2021.pdf (15,24KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.55.2021.pdf (59,74KB) w sprawie użyczenia środka trwałego stanowiącego własność Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.56.2021.pdf (207,00KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2021 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.57.2021.pdf (125,26KB) w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2021 rok PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia OR.0050.57.2021.pdf (8,10KB) PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia OR.0050.57.2021.pdf (14,91KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.58.2021.pdf (178,20KB) w sprawie powołania komisji przetargowej

PDFZarządzenie Nr OR.0050.59.2021.pdf (73,21KB) w sprawie dokonania zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Turawie

PDFZarządzenie Nr OR.0050.60.2021.pdf (122,00KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2021 rok PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia OR.0050.60.2021.pdf (15,57KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.61.2021.pdf (495,65KB) w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagród Wójta Gminy Turawa za szczególne osiągnięcia w dziedzinie artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

PDFZarządzenie Nr OR.0050.62.2021.pdf (135,13KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2021 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.63.2021.pdf (125,28KB) w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2021 rok PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia OR.0050.63.2021.pdf (8,07KB) PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia OR.0050.63.2021.pdf (17,21KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.64.2021.pdf (125,58KB) w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do opiniowania wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OR.0050.65.2021.pdf (121,45KB) w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Ligocie Turawskiej Pani Bożenie Kowalczyk-Pytel

PDFZarządzenie Nr OR.0050.66.2021.pdf (118,72KB) w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Zawadzie Pani Bernadecie Rogóż-Hadzickiej

PDFZarządzenie Nr OR.0050.67.2021.pdf (266,35KB) w sprawie wprowadzenia regulaminu wydawania zezwoleń na przejazd drogami objętymi zakazem ruchu na terenie gminy Turawa wokół jezior turawskich PDFZałącznik do Zarządzenia nr OR.0050.67.2021.pdf (7,25MB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.68.2021.pdf (214,35KB) w sprawie powołania komisji przetargowej

PDFZarządzenie Nr OR.0050.68A.2021.pdf (66,87KB) w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu gminy na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0050.69.2021.pdf (168,90KB) w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.70.2021.pdf (171,08KB) w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.71.2021.pdf (175,92KB) w sprawie powołania komisji przetargowej

PDFZarządzenie Nr OR.0050.72.2021.pdf (96,80KB) w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

PDFZarządzenie Nr OR.0050.73.2021.pdf (133,05KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2021 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.74.2021.pdf (125,05KB) w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2021 rok PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia OR.0050.74.2021.pdf (8,74KB) PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia OR.0050.74.2021.pdf (21,95KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.75.2021.pdf (132,30KB)  w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli spalania odpadów w palniskach domowych na terenie Gminy Turawa

PDFZarzadzenie Nr OR.0050.77.2021.pdf (159,24KB) w sprawie określenia procedury przeprowadzania kontroli wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.78. 2021.pdf (128,94KB) w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OR.0050.80.2021.pdf (250,30KB) w sprawie powołania komisji przetargowej
PDFZarządzenie Nr OR.0050.81.2021.pdf (81,33KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Turawa w 2021 r.
PDFZarządzenie Nr OR.0050.82.2021.pdf (215,26KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2021 r.
PDFZarządzenie Nr OR.0050.84.2021.pdf (801,66KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Turawa w 2021 r.
PDFZarządzenie Nr OR.0050.86.2021.pdf (212,96KB) w sprawie powołania komisji przetargowej
PDFZarządzenie Nr OR.0050.87.2021.pdf (129,62KB) w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Turawie
PDFZarządzenie Nr OR.0050.88.2021.pdf (787,01KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Turawa w 2021 r.
PDFZarządzenie Nr OR.0050.90.2021.pdf (131,32KB) w sprawie sprzedaży działek stanowiących własność Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OR.0050.91.2021.pdf (133,16KB) w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do sprzedaży PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia OR.0050.91.2021.pdf (130,30KB)
PDFZarządzenie Nr OR.0050.92A.2021.pdf (83,99KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Turawa w 2021 r. PDFSprostowanie do Zarządzenia Nr OR.0050.92A.2021.pdf (108,29KB)
PDFZarządzenie Nr OR.0050.93.2021.pdf (89,61KB) w sprawie udzielenia upoważnień dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turawie
PDFZarządzenie Nr OR.0050.94.2021.pdf (375,74KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2021 r.
PDFZarządzenie Nr OR.0050.97.2021.pdf (161,25KB) w sprawie powołania punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS) na terenie Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OR.0050.98.2021.pdf (107,52KB) w sprawie powołania komisji sprawdzającej realizację dofinansowanej inwestycji w ramach projektu pn. "Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w Gminie Turawa"
PDFZarządzenie Nr OR.0050.99.2021.pdf (352,97KB) w sprawie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej
PDFZarządzenie Nr OR.0050.100.2021.pdf (144,35KB) w sprawie powołania zespołu do spraw Koordynacji Systemu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OR.0050.101.2021.pdf (374,67KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2021 r.
PDFZarządzenie Nr OR.0050.102.2021.pdf (187,15KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2021 r. PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr OR.0050.102.2021.pdf (10,80KB) PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia nr OR.0050.102.2021.pdf (8,30KB)
PDFZarządzenie Nr OR.0050.103.2021.pdf (238,33KB) w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej oraz zmiany budżetu gminy w 2021 r.
PDFZarządzenie Nr OR.0050.106.2021.pdf (375,98KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2021 r.
PDFZarządzenie Nr OR.0050.108.2021.pdf (122,41KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Turawa w 2021 r.
PDFZarządzenie Nr OR.0050.109.2021.pdf (148,08KB) w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Turawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022"
PDFZarządzenie Nr OR.0050.110.2021.pdf (367,72KB) w sprawie powołania komisji przetargowej
PDFZarządzenie Nr OR.0050.111.2021.pdf (368,57KB) w sprawie powołania komisji przetargowej
PDFZarządzenie Nr OR.0050.112.2021.pdf (138,01KB) w sprawie powołania zespołu ds. wyboru członków Młodzieżowej Rady Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OR.0050.113.2021.pdf (281,49KB) w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OR.0050.114.2021.pdf (95,84KB) w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
PDFZarządzenie Nr OR.0050.115.2021.pdf (62,08KB) w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OR.0050.116.2021.pdf (76,66KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2021 r.
PDFZarządzenie Nr OR.0050.118.2021.pdf (609,86KB) w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres 10 lat w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Turawa oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
PDFZarządzenie Nr OR.0050.119.2021.pdf (395,19KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2021 r.
PDFZarządzenie Nr OR.0050.121.2021.pdf (69,22KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2021 r.
PDFZarządzenie Nr OR.0050.122.2021.pdf (118,34KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Turawa w 2021 r.
PDFZarządzenie Nr OR.0050.125.2021.pdf (181,10KB) w sprawie ustalenia odpłatności za umieszczanie reklam w kwartlaniku Gminy Turawa "FALA"
PDFZarządzenie Nr OR.0050.126.2021.pdf (132,34KB) w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu wykonywania czynności związanych z przeprowadzaniem przetargów i rokowań na sprzedaż, dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OR.0050.127.2021.pdf (132,82KB) w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do zbycia w formie darowizny na cel publiczny PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr OR.0050.127.2021.pdf (125,57KB)
PDFZarządzenie Nr OR.0050.128.2021.pdf (126,14KB) w sprawie przygotowania dokumentacji planowych działań zapewniających funkcjonowanie publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych na terenie Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OR.0050.131.2021.pdf (108,31KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Turawa w 2021 r.
PDFZarządzenie Nr OR.0050.132.2021.pdf (198,20KB) w sprawie wyboru długości okresu wyliczania relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
PDFZarządzenie Nr OR.0050.133.2021.pdf (119,30KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Turawa w 2021 r.
PDFZarządzenie Nr OR.0050.134.2021.pdf (370,87KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2021 r.
PDFZarządzenie Nr OR.0050.136.2021.pdf (198,79KB) w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa ze środków budżetu Gminy Turawa przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu