Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na lokalizacji kontenerowej próżniowej suszarni drewna w miejscowości Kotórz Wielki na działce nr 18/4 k.m. 1 obręb Kotórz Wielki

OŚ.V. 6220.1.2012                                                                                                      Turawa, 19 czerwca 2012 r. 

                                                                                DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), § 3 ust. 1 pkt 46 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), a także art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2000 r. Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Michała Syboń Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe, Turawa ul. Opolska 13 wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na lokalizacji kontenerowej próżniowej suszarni drewna w miejscowości Kotórz Wielki na działce nr 18/4 k.m. 1 obręb Kotórz Wielki oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu

o r z e k a m

umorzyć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na lokalizacji kontenerowej próżniowej suszarni drewna w miejscowości Kotórz Wielki na działce nr 18/4 k.m. 1 obręb Kotórz Wielki.

Uzasadnienie

Powyższa inwestycja zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdza się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem WOOŚ.4241.106.2012.MSe.2 z dnia 10 maja 2012 r. odmówił wyrażenia opinii o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia. Według RDOŚ planowane przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu pismem nr NZ/KF-4325-2-24/12 z dnia 23 marca 2012 r. zaopiniował przedsięwzięcie stwierdzając, że nie ma podstaw prawnych dla wyrażenia opinii w sprawie określenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

    Po przeanalizowaniu przedmiotowej dokumentacji Wójt Gminy Turawa nie znalazł podstaw prawnych w świetle obowiązujących przepisów dla prowadzenia postępowania. Nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i odstąpił od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działce nr 18/4 k.m. 1 obręb Kotórz Wielki. Dla działki tej gmina nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest zakup nowoczesnej i innowacyjnej suszarni próżniowej do suszenia drewna w celach usługowych i handlowych dla zewnętrznych odbiorców. Inwestycja zlokalizowana zostanie na działce nr 18/4 k.m. 1 obręb Kotórz Wielki. Obecnie prowadzona jest na tym terenie produkcja trumien przez firmę Syboń s.c. Planowane przedsięwzięcie będzie stanowiło odrębną działalność o nazwie Michał Syboń Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe i nie będzie powiązane technologicznie z obecną inwestycją.

Z karty informacyjnej wynika, że powierzchnia zabudowy przeznaczona pod planowane przedsięwzięcie wynosi 250 m². Przewidywalne zużycie drewna około 140 – 200 m³/rok.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, w tym poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Powyższe oznacza, że inwestycja nie należy do planowanych przedsięwzięć, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397), czyli przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a tym samym nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowiskowych uwarunkowaniach.

Realizacja i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Przedsięwzięcie będzie współfinansowane ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych – Konkurs do poddziałania 312 PROW „Tworzenie i rozwój mikro przedsiębiorstw na lata 2007 – 2013”.

Mając na uwadze powyższe – orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Turawa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Prawomocność decyzji musi zostać potwierdzona przez organ wydający decyzję, poprzez zamieszczenie w niej klauzuli stwierdzającej ostateczność.

Zgodnie z art.72 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 - 13 w/w ustawy. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Powyższy termin może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

W załączeniu:

1. Karta informacyjna przedsięwzięcia

 

Otrzymują:

1. Pan Michał Syboń Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe, Turawa ul. Opolska 13

2. Tablica ogłoszeń UG w Turawie,

3. BIP Turawa,

4. A/a.


 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Turawa
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Julia Zielińska
Data wytworzenia: 2012 - 06 - 19