Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy Turawa - 2021 rok

PDFUcvhwała Nr XXVII.157.2021..pdf (3,76MB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała Nr XXVII.158.2021.pdf (443,51KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2021 rok
PDFUchwała Nr XXVIII.159.2021.pdf (96,01KB) w sprawie zmiany Statutu Gminy Turawa
PDFUchwała Nr XXVIII.160.2021.pdf (100,30KB) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych
PDFUchwała Nr XXVIII.161.2021.pdf (453,99KB) w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Spółki Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o. na lata 2021-2025”
PDFUchwała Nr XXVIII.162.2021.pdf (411,75KB) w sprawie przyjęcia "Kompleksowej koncepcji organizacji usług transportowych door-to-door dla osób potrzebujących wsparcia w zakresie mobilności w Gminie Turawa"
PDFUchwała Nr XXVIII.163.2021.pdf (483,11KB) w sprawie przyjęcia Regulaminu świadczenia usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w Gminie Turawa

PDFUchwała Nr XXXVIII.251.2022.pdf (318,49KB) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa
PDFUchwała Nr XXXVIII.252.2022.pdf (233,66KB) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
PDFUchwała Nr XLI.295.2022.pdf (168,91KB) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
PDFUchwała Nr XXIX.167.2021.pdf (191,88KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2021 rok
PDFUchwała Nr XXIX.168.2021.pdf (127,69KB) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami,
których przedmiotem są te same nieruchomości gruntowe na okres do trzech lat
PDFUchwała Nr XXIX.169.2021.pdf (233,57KB) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2021 r.
PDFUchwała Nr XXIX.170.2021.pdf (102,15KB) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu grantowego pn. Usługi transportu indywidualnego door-to-door dla osób potrzebujących wsparcia w zakresie mobilności w Gminie Turawa w okresie od 01.03.2021 r. do 30.11.2022 r.
PDFUchwała Nr XXIX.171.2021.pdf (103,50KB) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Turawa jako Partner do realizacji projektu „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja”
PDFUchwała Nr XXIX.172.2021.pdf (310,23KB) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2020 r. ujętych
w Gminnym Programie Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021 wraz z informacją o potrzebach związanych z realizacją tych zadań
PDFUchwała Nr XXIX.173.2021.pdf (294,62KB) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Turawa na lata 2020 – 2025
PDFUchwała Nr XXIX.174.2021.pdf (169,44KB) w sprawie rozpatrzenia petycji
PDFUchwała Nr XXIX.175.2021.pdf (162,81KB) w sprawie rozpatrzenia petycji

PDFUchwała Nr XXX.176.2021.pdf (390,23KB) w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Turawa”
PDFUchwała Nr XXX.177.2021.pdf (358,67KB) w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
PDFUchwała Nr XXX.178.2021.pdf (288,38KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2021 rok
PDFUchwała Nr XXX.179.2021WPF.pdf (3,92MB) w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała Nr XXX.180.2021.pdf (164,59KB) w sprawie rozpatrzenia petycji zarejestrowanej pod Nr OR.152.3.2021
PDFUchwała Nr XXX.181.2021.pdf (169,72KB) w sprawie rozpatrzenia petycji zarejestrowanej pod Nr OR.152.6.2021
PDFUchwała Nr XXX.182.2021.pdf (773,34KB) w sprawie przyjęcia "Planu Odnowy Miejscowości Turawa na lata 2021-2028"
PDFUchwała Nr XXX.183.2021.pdf (808,56KB) w sprawie przyjęcia "Planu Odnowy Miejscowości Kotórz Mały na lata 2021-2028"
PDFUchwała Nr XXX.184.2021.pdf (143,56KB) w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021
PDFUchwała Nr XXX.185.2021pdf.pdf (159,74KB) w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości zajętych pod drogę w miejscowości Zawada
PDFUchwała Nr XXX.186.2021.pdf (792,53KB) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru wsi Turawa uchwalonego Uchwałą Nr IX/34/19 Rady Gminy Turawa z dnia 16 lipca 2019 r.

PDFUchwała Nr XXXI.187.2021.pdf (164,99KB) w sprawie rozpatrzenia petycji, zarejestrowanej pod Nr OR.152.4.2021
PDFUchwała Nr XXXI.188.2021.pdf (164,92KB) w sprawie rozpatrzenia petycji, zarejestrowanej pod Nr OR.152.5.2021r.
PDFUchwała Nr XXXI.189.2021.pdf (217,43KB) w sprawie odmowy uchylenia w części uchwały Rady Gminy Turawa
PDFUchwała Nr XXXI.190.2021.pdf (246,74KB) w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2021 na terenie gminy Turawa oraz określenia sezonu kąpielowego
PDFUchwała Nr XXXI.191.2020.pdf (860,20KB) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
PDFUchwała Nr XXXI.192.2021.pdf (272,18KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2021 rok
PDFUchwała Nr XXXI.193.2021.pdf (3,85MB) w sprawie zmiany WPF
PDFUchwała Nr XXXI.194.2021.pdf (151,75KB) w sprawie udzielenia dotacji w 2021 roku na realizację zadań w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
PDFUchwała Nr XXXI.195.2021.pdf (216,41KB) w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Turawa zadań z zakresu
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
PDFUchwała Nr XXXI.196.2021.pdf (292,36KB) zmieniająca Uchwałę nr XXVIII/163/2021 Rady Gminy Turawa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu świadczenia usług transportowych door-to-door dla osób potrzebujących wsparcia w zakresie mobilności w Gminie Turawa
PDFUchwała Nr XXXI.197.2021.pdf (394,76KB) zmieniająca Uchwałę nr XXVIII/162/2021 Rady Gminy Turawa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie
przyjęcia Kompleksowej koncepcji organizacji usług transportowych door-to-door dla osób potrzebujących wsparcia w zakresie mobilności w Gminie Turawa
PDFUchwała Nr XXXI.198.2021.pdf (147,45KB) zmieniająca Uchwałę nr XXIX/170/2021 Rady Gminy Turawa z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu grantowego pn. Usługi transportu indywidualnego door-to-door dla osób potrzebujących wsparcia w zakresie mobilności w Gminie Turawa w okresie od 01.03.2021 r. do 30.11.2022 r.
PDFUchwała Nr XXXI.199.2021.pdf (373,64KB) zmieniająca Uchwałę nr XXVI/143/2020 Rady Gminy Turawa z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021
PDFUchwała Nr XXXI.200.2021.pdf (182,67KB) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Turawa nieruchomości położonych w miejscowości Zawada
PDFUchwała Nr XXXI.201.2021.pdf (1,88MB) w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Turawa za 2020 rok”

PDFUchwała Nr XXXII.202.2021.pdf (90,76KB) w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turawa wotum zaufania
PDFUchwała Nr XXXII.203.2021.pdf (91,45KB) w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Turawa za 2020 r.
PDFUchwała Nr XXXII.204.2021.pdf (95,26KB) w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Turawa za 2020 rok
PDFUchwała Nr XXXII.205.2021.pdf (179,81KB) w sprawie załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Turawa
PDFUchwała Nr XXXII.206.2021.pdf (403,55KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2021 rok
PDFUchwała Nr XXXII.207.2021.pdf (224,43KB) w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego
PDFUchwała Nr XXXII.208.2021.pdf (98,65KB) w sprawie uchylenia Uchwały nr XXXI/196/2021 Rady Gminy Turawa z dnia 27 maja 2021 r.w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/163/2021 Rady Gminy Turawa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu świadczenia usług transportowych door-to-door dla osób potrzebujących wsparcia w zakresie mobilności w Gminie Turawa
PDFUchwała Nr XXXII.209.2021.pdf (269,41KB) zmieniająca Uchwałę nr XXVIII/163/2021 Rady Gminy Turawa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie
przyjęcia Regulaminu świadczenia usług transportowych door-to-door dla osób potrzebujących wsparcia w zakresie mobilności w Gminie Turawa
PDFUchwała Nr XXXII.210.2021.pdf (107,60KB) w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/195/2021 Rady Gminy Turawa z dnia 27 maja 2021 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Turawa zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
PDFUchwała Nr XXXII.211.2021.pdf (100,08KB) w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/149/2020 Rady Gminy Turawa z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

PDFUchwała Nr XXXIII.212.2021.pdf (189,01KB) w sprawie załatwienie skargi na działalność Wójta Gminy Turawa
PDFUchwała Nr XXXIII.213.2021.pdf (274,63KB) w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Osowiec
PDFUchwała Nr XXXIII.214.2021.pdf (270,90KB) w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Turawa
PDFUchwała Nr XXXIII.215.2021.pdf (100,39KB) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia
PDFUchwała Nr XXXIII.216.2021.pdf (305,88KB) w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji na likwidację i wymianę źródeł ogrzewania ze środków budżetu Gminy Turawa z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza w ramach projektu pn.: "Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w Gminie Turawa"
PDFUchwała Nr XXXIII.217.2021.pdf (171,60KB) w sprawie odmowy uchylenia uchwały
PDFUchwała Nr XXXIII.218.2021.pdf (171,10KB) w sprawie odmowy uchylenia uchwały
PDFUchwała Nr XXXIII.219.2021.pdf (430,17KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2021 rok
PDFUchwała Nr XXXIII.220.2021.pdf (3,90MB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr XXXIV.221.2021.pdf (94,76KB) w sprawie uchylenia Uchwały nr XXXII/207/2021 Rady Gminy Turawa z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego
PDFUchwała Nr XXXIV.222.2021.pdf (215,69KB) w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego
[PDFUchwała Nr XXXIV.223.2021.pdf (245,50KB) w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy
PDFUchwała Nr XXXIV.224.2021.pdf (424,56KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2021 rok
PDFUchwała Nr XXXIV.225.2021.pdf (4,07MB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr XXXV.226.2021.pdf (413,77KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2021 rok
PDFUchwała Nr XXXV.227.2021.pdf (106,28KB) w sprawie zaopiniowania utworzenia ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt na terenie Gminy Turawa

PDFUchwała Nr XXXVI.228.2021.pdf (166,34KB) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
PDFUchwała Nr XXXVI.229.2021.pdf (97,40KB) w sprawie zatwierdzenia dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
PDFUchwała Nr XXXVI.230.2021.pdf (100,18KB) w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Turawa
PDFUchwała Nr XXXVI.231.2021.pdf (102,76KB) w sprawie wydzierżawienia na okres do 10 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa w trybie przetargowym
PDFUchwała Nr XXXVI.232.2021.pdf (440,90KB) w sprawie "Rocznego programu współpracy Gminy Turawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok"
PDFUchwała Nr XXXVI.233.2021.pdf (197,51KB) w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
PDFUchwała Nr XXXVI.234.2021.pdf (333,19KB) w sprawie przyjęcia Regulaminu świadczenia usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w Gminie Turawa
PDFUchwała Nr XXXVI.235.2021.pdf (102,87KB) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Turawa
PDFUchwała Nr XXXVI.236.2021.pdf (170,09KB) w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet radnych Rady Gminy Turawa
PDFUchwała Nr XXXVI.237.2021.pdf (105,04KB) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”
PDFUchwała Nr XXXVI.238.2021.pdf (329,50KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2021 rok
PDFUchwała Nr XXXVI.239.2021.pdf (4,12MB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr XXXVII. 240.2021.pdf (6,11MB) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowe PDFOpinia RIO o WPF.pdf (373,69KB)

PDFUchwała Nr XXXVII.241.2021.pdf (1,80MB) w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok PDFOpinia RIO dot. uchwały budżetowej na 2022 r..pdf (416,18KB)
PDFOpinia RIO o deficycie.pdf (279,33KB)
PDFUchwała Nr XXXVII.242.2021.pdf (431,76KB) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Turawa na 2022 rok
PDFUchwała Nr XXXVII.243.2021.pdf (99,55KB) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/223/2021 Rady Gminy Turawa z dnia 30 września 2021 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Turawa
PDFUchwała Nr XXXVII.244.2021.pdf (162,27KB) w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Turawa
PDFUchwała Nr XXXVII.245.2021.pdf (111,51KB) w sprawie określenia minimalnych stawek dzierżawy gruntów i stawek czynszu za lokale użytkowe oraz
opłat za umieszczenie reklam poza pasem drogowym na terenie Gminy Turawa obowiązujących od dnia 1 stycznia 2022 r.
PDFUchwała Nr XXXVII.246.2021.pdf (25,71MB) w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Turawa
PDFUchwała Nr XXXVII.247.2021.pdf (1,31MB) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru wsi Turawa uchwalonego Uchwałą Nr IX/34/19 Rady Gminy Turawa z dnia16 lipca 2019 r.
PDFUchwała Nr XXXVII.248.2021.pdf (319,08KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2021 rok
PDFUchwała Nr XXXVII.249.2021.pdf (260,00KB) w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021
PDFUchwała Nr XXXVII.250.2021.pdf (4,17MB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej