Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Akty prawa miejscowego - 2021 rok


PDFUchwała Nr XXVIII.159.2021.pdf (96,01KB) w sprawie zmiany Statutu Gminy Turawa
PDFUchwała Nr XXVIII.163.2021.pdf (483,11KB) w sprawie przyjęcia Regulaminu świadczenia usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą
wsparcia w zakresie mobilności w Gminie Turawa

PDFUchwała Nr XXXVIII.251.2022.pdf (318,49KB) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa

PDFUchwała Nr XXXVIII.252.2022.pdf (233,66KB) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
PDFUchwała Nr XLI.295.2022.pdf (168,91KB) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
PDFUchwała Nr XXIX.169.2021.pdf (233,57KB) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2021 r.

PDFUchwała Nr XXX.177.2021.pdf (358,67KB) w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji
o dochodach gospodarstwa domowego
PDFUchwała Nr XXX.184.2021.pdf (143,56KB) w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021

PDFUchwała Nr XXXI.190.2021.pdf (246,74KB) w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2021 na terenie gminy Turawa oraz określenia sezonu kąpielowego
PDFUchwała Nr XXXI.191.2020.pdf (860,20KB) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
PDFUchwała Nr XXXI.195.2021.pdf (216,41KB) w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Turawa zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
PDFUchwała Nr XXXII.207.2021.pdf (224,43KB) w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego
PDFUchwała Nr XXXII.209.2021.pdf (269,41KB) zmieniająca Uchwałę nr XXVIII/163/2021 Rady Gminy Turawa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie
przyjęcia Regulaminu świadczenia usług transportowych door-to-door dla osób potrzebujących wsparcia w zakresie mobilności w Gminie Turawa
PDFUchwała Nr XXXII.210.2021.pdf (107,60KB) w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/195/2021 Rady Gminy Turawa z dnia 27 maja 2021 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Turawa zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

PDFUchwała Nr XXXIII.213.2021.pdf (274,63KB) w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Osowiec
PDFUchwała Nr XXXIII.214.2021.pdf (270,90KB) w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Turawa
PDFUchwała Nr XXXIII.216.2021.pdf (305,88KB) w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji na likwidację i wymianę źródeł ogrzewania ze środków budżetu Gminy Turawa z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza w ramach projektu pn.: "Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w Gminie Turawa"

PDFUchwała Nr XXXIV.221.2021.pdf (94,76KB) w sprawie uchylenia Uchwały nr XXXII/207/2021 Rady Gminy Turawa z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego
PDFUchwała Nr XXXIV.223.2021.pdf (245,50KB) w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Turawa

PDFUchwała Nr XXXVI.228.2021.pdf (166,34KB) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości