Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę obiektu „BASTION” oraz części terenu przyległego do obiektu „BASTION” na okres do 10 lat

Turawa, dnia 01-03-2021 r.


Wójt Gminy Turawa

ogłasza

I pisemny przetarg nieograniczony

na dzierżawę obiektu „BASTION” oraz części terenu  przyległego do obiektu „BASTION”                                        na okres do 10 lat

1.Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, katastru nieruchomości oraz powierzchnia do dzierżawy

 1. Część działki nr 1067/184,  k.m. 4, obręb Bierdzany  KW OP1O/00081792/4 prowadzona przez Wydział VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Opolu. Powierzchnia do dzierżawy wynosi 60 m².
 2. Część zabudowanej działki budynkiem parterowym, częściowo podpiwniczonym, murowanym                              o łącznej powierzchni użytkowej obiektu 520 m², który położony jest na działce nr 1070/184, k.m. 4, obręb Bierdzany KW OP1O/00075843/2 prowadzona przez Wydział VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Opolu. Powierzchnia części działki nr 1070/184 przeznaczona do dzierżawy wynosi 4540 m² łącznie z gruntem znajdującym się pod obiektem ,,BASTION”.

2. Opis nieruchomości wraz z przeznaczeniem i sposobem zagospodarowania

Dla miejscowości Bierdzany brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla  terenu objętego dzierżawą.

Teren niezabudowanej części działki nr 1067/184 o pow. 60 m2, k.m. 4, obręb Bierdzany stanowi utwardzone dojście do obiektu, a niezabudowana część działki nr 1070/184 o pow. 4020 m2 przeznaczona jest na parking, obiekty towarzyszące i zagospodarowanie terenu wokół ,BASTIONU”.

Obiektu o potocznej nazwie ,,BASTION” o pow. użytkowej 520 m2 znajdującego się na działce nr 1070/184, k.m. 4, obręb Bierdzany z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej-handlowej lub gastronomicznej. Korytarz oraz WC z zapleczem.

3. Okres dzierżawy

Do 10 lat od dnia podpisania umowy

4. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy.

Wysokość czynszu dla terenu pod parking i dojścia o łącznej pow. 4080 m3 wynosi minimum 0,91 zł za                    1 m2 netto rocznie, natomiast dla części obiektu „BASTION” o pow. 520 m2 wynosi minimum 7,85 zł za 1 m2 netto miesięcznie. Miesięczny minimalny czynsz na podstawie ww. stawek wynosi 4 391,40 zł netto.

Do powyższych stawek należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

5. Termin i sposób zapłaty czynszu dzierżawnego

Miesięcznie, do 14 dni od daty wystawienia faktury.

6. Zasady aktualizacji opłat

Coroczna rewaloryzacja o stopień inflacji określony w Komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług

7. Informacja o przeznaczeniu do dzierżawy.

Przeznaczone do dzierżawy na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Turawa nr OR.0050.81.2020 z dnia       7 października 2020 r.

8. Obciążenia i zobowiązania nieruchomości

Brak obciążeń w zakresie działów III i IV Ksiąg Wieczystych nr OP1O/00081792/4 i OP1O/00075843/2 dla wskazanych w przetargu nieruchomości.

9. Termin i miejsce składania ofert

Pisemną ofertę należy przesłać lub złożyć do dnia 29 marca 2021 r. do godz. 15.00 w biurze podawczym Urzędu Gminy w Turawie przy ul. Opolska 39c w zamkniętej kopercie z napisem ”Przetarg na dzierżawę obiektu „BASTION” w Bierdzanach”.

10. Termin i miejsce części jawnej przetargu

Ogłoszenie wyniku przetargu w formie werbalnej odbędzie się 1 kwietnia 2021 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy w Turawie z siedzibą: 46-045 Turawa ul. Opolska 39c.

 

11. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia

Składający ofertę zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) na konto Urzędu Gminy Turawa w B.S. Łubniany Nr                                                                        18 8897 0004 2001 0016 3819 0002  w terminie do 29 marca 2021 r.

Wadium podlega zaliczeniu na poczet czynszu za rok 2021 r. po podpisaniu umowy dzierżawy.

 

12. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości

Wadium nie ulega zwrotowi w razie nie zawarcia umowy przez uczestnika przetargu, którego oferta została wybrana.

13. Warunki dopuszczenia do składania ofert

Pisemna oferta powinna zawierać:

 1. imię i nazwisko oraz adres oferenta;
 2. datę sporządzenia oferty;
 3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń - druk oświadczenia stanowi załącznik do przetargu, a także do odbioru w Urzędzie Gminy, w godzinach urzędowania tj.: pn 8.00-16.00, wt.- pt. 7.00-15.00;
 4. oferowaną wysokość stawek czynszu dzierżawnego, lecz nie niższych niż określonych w punkcie 4 przetargu,
 5. sposób i termin zagospodarowania nieruchomości:
 1. części terenu na zewnątrz;
 2. rodzaj, zakres prowadzonej działalności w obiekcie;
 3. planowane prace remontowe i adaptacyjne, które w całości wykonane zostaną na koszt dzierżawcy.
 4. termin wykonania poszczególnych prac określonych w złożonej ofercie.
 1. dowód wniesienia wadium.


Celem zapoznania się z obiektem ,,BASTION” i terenem przeznaczonym do dzierżawy przed złożeniem oferty wskazane jest dokonanie wspólnych oględzin z merytorycznym pracownikiem Urzędu Gminy Turawa po wcześniejszym ustaleniu ich terminu.

14. Kryterium oceny ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi według poniższej punktacji:

 1. Kwota czynszu stanowić będzie 40% ogólnej oceny oferty;
 2. Sposób zagospodarowania nieruchomości według pkt. 13 ust. 5) stanowić będzie 60% ogólnej oceny oferty.

15. Ograniczenia, wymagania, opłaty dodatkowe i informacje dodatkowe związane z nieruchomością:

Zastrzega się, że w obiekcie zostaną zorganizowane przez Radę Sołecką i Sołtysa imprezy okolicznościowe w ilości 4 sztuk na rok.

Nie wyklucza się, iż zorganizowane zostanie jedno spotkanie Wójta Gminy Turawa z mieszkańcami rocznie.

Terminy ich organizacji zostaną wcześniej ustalone z Dzierżawcą.

 

Na terenie dzierżawionym wymaga się:

- utrzymania czystości na dzierżawionym obiekcie i terenie,

- uzyskania wszelkich zezwoleń na prowadzenie zamierzonej działalności.

  - uzyskania pozwolenia Wydzierżawiającego na modernizację, przebudowę lub inne remonty w obiekcie    ,,BASTION” i terenie na zewnątrz.

 

Opłaty dodatkowe:

Dzierżawcę obciążają koszty podatku od nieruchomości na podstawie złożonej deklaracji, podatku VAT naliczanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, koszty zużycia wszystkich mediów, dzierżawa zbiornika na gaz oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i inne opłaty związane z prowadzoną działalnością.

 

 

16. Wójt Gminy Turawa zastrzega sobie prawo odwołania postępowania wyboru oferty w całości lub w części oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

17. Informacje dodatkowe udziela:

 • Urząd Gminy Turawa ul. Opolska 39 c, pokój nr 34, telefon 077 42 12 012 wew. 104                                        w godzinach pracy Urzędu.

 

           DOCDruk oświadczenie osoby przestępującej do przetargu o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.doc (106,00KB)