Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie konkursu na prowadzenie stacji leczenia i opieki

nowa podstrona, dodana 2008-12-22

 

 

                                     WÓJT  GMINY  TURAWA

                    Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania

„PROWADZENIE STACJI LECZENIA I OPIEKI W 2009 ROKU”

                        NA TERENIE GMINY TURAWA

 

I.  Wysokość dotacji na realizacje zadania 130.000 zł /słownie: sto trzydzieści tysięcy

     złotych/ 

II. Warunki przyznania dotacji:

1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zmianami

2.  Podmiot składający ofertę:

     - wykonuje zadania samodzielnie,

     - posiada własną kadrę do realizacji zadania,

     -zobowiązuje się do prowadzenia i wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków   otrzymanych na realizację umowy.

III. Termin i warunki realizacji zadania:

     - termin 2009 rok,

     - beneficjenci: mieszkańcy Gminy Turawa,

     - miejsce realizacji zadania: teren Gminy Turawa.

IV.  Termin i warunki składania ofert:

1.  Oferty należy składać lub przesłać listem poleconym na adres: Urząd Gminy w Turawie, ul. Opolska 39C, 46-045 Turawa z dopiskiem „KONKURS-OPIEKA” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 stycznia 2009 roku.

2.  Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na drukach zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005r. w sprawie określenia wzoru podmiotu uprawnionego /Dz.U. Nr 44, poz. 427/.

3.  Do oferty należy dołączyć:

     -aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących         statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,

    - sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok lub – w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności.

V.  Termin, tryb i kryteria wyboru oferty:

1.  Ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot.

2.  Ocena przewidywanych efektów realizacji zadania.

3.  Dotychczasowe doświadczenie oferenta w realizacji zadań w zakresie prowadzenia stacji leczenia i opieki.

4.  Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

5.  Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta.

6.  Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 3 dni licząc od końcowego terminu złożenia ofert.

7.  O wyborze realizatora zadania wnioskodawcy zostaną powiadomieni pisemnie.

8.  Szczegółowe warunki realizacji i rozliczenia zadania określi umowa zawarta pomiędzy Wójtem Gminy Turawa a podmiotem.

           

                                                                                 Wójt Gminy Turawa

                                                                                 Waldemar Kampa

 

    

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Turawa
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Roman Borkowski
Data wytworzenia: 23.12.2008r.