Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KONKURS NA DOTACJE: POMOC SPOŁECZNA 2010

GMINA TURAWA
reprezentowana przez
WÓJTA GMINY TURAWA
ogłasza
konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy Turawa

Zadanie obejmuje:
1) prowadzenie stacji leczenia i opieki,
2) prowadzenie gabinetu rehabilitacyjnego,

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA


1. Realizacja zadania 15 luty 2010r. – 31 grudnia 2010r.
2. W roku 2010 r. na realizację zadania proponuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 140 000,- zł.
3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.
4. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
5. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie na wykonanie zadania publicznego.
6. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji zawarte są w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)

KRYTERIA WYBORU OFERTY
1. Ocena możliwości realizacji zadania przez starający się o przyznanie dotacji podmiot.
2. Ocena jakości działania i kwalifikacji osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie.
3. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.
4. Uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
5. Ocena realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
6. Doświadczenie podmiotu w realizacji działań objętych zadaniem.

WYMOGI OFERTY

Oferta konkursowa powinna spełniać wymagania opisane w art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm ) oraz rozporządzenia ministra polityki społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz.U. Nr 44, poz. 427). Do oferty należy dołączyć: aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności oraz sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok.
Oferty muszą podpisać osoby, które są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów). Nie jest dopuszczalne samodzielne nanoszenie jakichkolwiek zmian we wzorze oferty.


TERMIN SKŁADANIA OFERT I TRYB WYBORU OFERTY

1. Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionego zadania należy złożyć na druku ofertowym pod rygorem nieważności, w Urzędzie Gminy w Turawie lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu) na adres 46-045 Turawa, ul. Opolska 39c, Urząd Gminy w Turawie.
2. Termin składania ofert: do 31 stycznia  2010 r.
3. Oferty niespełniające warunków formalnych i złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia
4. Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę
5. Wyboru oferty dokona Wójt Gminy Turawa.
6. Oferty na realizację zadań będą rozpatrzone w terminie do10 dni od upływu terminu składania ofert.
7. O dokonanym wyborze oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.


W roku 2009 zrealizowano zadania publiczne tego samego rodzaju, przyznając z budżetu Gminy Turawa dotacje w wysokości: 130.000,- zł 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Turawa
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bartłomiej Kita
Data wytworzenia: 2009-12-31